¨²vodn¨ª str¨¢nka

PR¨¢CE V IKEA GROUP

Ve znamen¨ª spolupr¨¢ce

V¨§t?ina lid¨ª vid¨ª vyrobky IKEA.
My vid¨ªme v?echny ty inspiruj¨ªc¨ª osobnosti, kter¨¦ je umo?nily.
Ikony výrobků IKEA, které reprezentují různé pracovní oblasti IKEA.
Vy vid¨ªte v¨§ci tro?ku jinak.
My tak¨¦.
V IKEA v¨§?¨ªme v lidi. Za ka?dym vyrobkem se skryvaj¨ª skromn¨¦, nad?en¨¦ tymy, jim? vd¨§?¨ªme za existenci t¨§chto vyrobk?. Poj?te se s n¨¢mi pod¨ªvat na v¨§ci trochu jinak.
PR¨¢CE V IKEA: KULTURA A HODNOTY | DIVERZITA A INKLUZE
ROZVOJ A MO?NOSTI | PRACOVI?T¨§ A BENEFITY
KULTURA A HODNOTY
V¨§?¨ªme, ?e ka?dy jednotlivec m??e nab¨ªdnout n¨§co hodnotn¨¦ho.
Jsme r?znorod¨¢ skupina realistickych, p?¨ªmych lid¨ª, kte?¨ª ?ij¨ª vnit?n¨ªm vybaven¨ªm dom¨¢cnosti. Poch¨¢z¨ªme z r?znych ?¨¢st¨ª sv¨§ta, ale v?ichni sd¨ªl¨ªme stejnou inspiruj¨ªc¨ª vizi ?vytv¨¢?et lep?¨ª ka?dodenn¨ª ?ivot pro v¨§t?inu lid¨ª¡°. Uv¨§domujeme si, ?e tato vize je zalo?en¨¢ na humanistickych hodnot¨¢ch, kter¨¦ spole?n¨§ sd¨ªl¨ªme. Tyto hodnoty ?¨ªd¨ª na?i pr¨¢ci a jsou z¨¢kladem na?¨ª otev?en¨¦ a ?estn¨¦ kultury. V?e se nese v duchu pospolitosti a nad?en¨ª. Pracujeme tvrd¨§, ale bav¨ª n¨¢s to. Neust¨¢le hled¨¢me lidi, kte?¨ª na?e pozitivn¨ª postoje a hodnoty sd¨ªlej¨ª.
Tři zaměstnanci IKEA u pracovního stolu
Kamenná zeď za štěrkovou cestou, červená chalupa na konci cesty
Pospolitost
Pospolitost je z¨¢kladem kultury IKEA. Jsme siln¨ª, jen kdy? si navz¨¢jem v¨§?¨ªme, t¨¢hneme za jeden provaz a spole?n¨§ si u?¨ªv¨¢me i z¨¢bavu.
P¨¦?e o lidi a planetu
Chceme byt silou, kter¨¢ uvede do pohybu pozitivn¨ª zm¨§ny. M¨¢me p?¨ªle?itost v¨§ci m¨§nit vyznamnym a trvalym zp?sobem ¨C pro na?e dobro a dobro generac¨ª, kter¨¦ p?ijdou po n¨¢s.
Efektivita n¨¢klad?
Kr¨¢sn¨¦ a funk?n¨ª vybaven¨ª dom¨¢cnosti by m¨§lo byt dostupn¨¦ v¨§t?in¨§ lid¨ª. Neust¨¢le se sna?¨ªme nach¨¢zet zp?soby, jak z men?¨ªho mno?stv¨ª surovin vyrobit v¨ªce, ani? bychom ohrozili kvalitu vyrobk?. K tomu sam¨¦mu podn¨§cujeme i ostatn¨ª.
Jednoduchost
Jednoduchost, v¨§cnost a p?¨ªmo?arost jsou sou?¨¢st¨ª na?eho d¨§dictv¨ª. Jde o to z?stat sv?j a bl¨ªzko realit¨§. Jsme neform¨¢ln¨ª, pragmati?t¨ª a na?¨ªm nejv¨§t?¨ªm nep?¨ªtelem je byrokracie.
Tval¨¦ zlep?ov¨¢n¨ª
Neust¨¢le se sna?¨ªme hledat nov¨¦ a lep?¨ª zp?soby. V?e, co d¨§l¨¢me dnes, m??eme ji? z¨ªtra d¨§lat l¨¦pe. Schopnost nach¨¢zet ?e?en¨ª t¨¦m¨§? ne?e?itelnych probl¨¦m? je sou?¨¢st¨ª na?eho ¨²sp¨§chu a zdrojem inspirace p?i ?e?en¨ª novych vyzev.
Kl¨ª?ov¨¦ hodnoty IKEA
V¨§?¨ªme, ?e ka?dy jednotlivec m??e nab¨ªdnout n¨§co hodnotn¨¦ho, a usilujeme o to, abychom si stejn¨¦ hodnoty zachovali i p?i na?em zp?sobu pr¨¢ce.
Smyslupln¨§ odli?n¨¢
IKEA nen¨ª jako jin¨¦ spole?nosti a ani nechce byt. R¨¢di pou?¨ªv¨¢me nekonven?n¨ª zp?soby my?len¨ª, experimentujeme, p?emy?l¨ªme o tom, zda st¨¢vaj¨ªc¨ª ?e?en¨ª nem??eme d¨¢le vylep?it a odva?ujeme se d¨§lat chyby...a m¨¢me k tomu dobry d?vod.
P?ij¨ªm¨¢me a delegujeme odpov¨§dnost
Jsme p?esv¨§d?eni, ?e m¨¢ smys d¨¢vat lidem mo?nost rozhodovat se podle sv¨¦ho a n¨¦st odpov¨§dnost. P?ij¨ªm¨¢n¨ª i delegov¨¢n¨ª odpov¨§dnosti podporuje r?st a rozvoj jednotlivc?. Vz¨¢jemn¨¢ d?v¨§ra, pozitivn¨ª p?¨ªstup a pl¨¢nov¨¢n¨ª do budoucnosti jsou pak pro ka?d¨¦ho z n¨¢s stimulem p?isp¨§t a pod¨ªlet se na tomto rozvoji a r?stu.
Veden¨ª p?¨ªkladem
Veden¨ª nen¨ª podle n¨¢s pozice ale ?innost. Mnohem v¨ªce ne? o zku?enosti a schopnosti n¨¢m jde u lid¨ª o to, jak¨¦ hodnoty vyzn¨¢vaj¨ª. Hled¨¢me lidi, kte?¨ª jdou ostatn¨ªm p?¨ªkladem a dok¨¢?ou ze sebe (a pak i z ostatn¨ªch) dostat to nejlep?¨ª.

P?e?t¨§te si, jak Ingvar Kamprad popisuje hodnoty IKEA v Testamentu obchodn¨ªka s n¨¢bytkem (PDF).
Výrobek IKEA, který reprezentuje jednu oblast
V¨§t?ina lid¨ª vid¨ª prost¨§ pol?t¨¢?ek.
zaměstnanci IKEA
S radost¨ª v pr¨¢ci pln¨ªm p?¨¢n¨ª mym koleg?m, a z¨¢kazn¨ªk?m.
Jana Jakubcov¨¢
Supply Support Specialist
Servisn¨ª organizace IKEA
zaměstnanci IKEA
L¨ªb¨ª se mi, ?e m??u vest obchodn¨ª d?m k ziskovosti tak, abychom m¨§li dostatek pen¨§z na expanzi nebo na budouc¨ª r?st.
Roman Geist
?editel Obchodn¨ªho domu ikea Zli?¨ªn
zaměstnanci IKEA
L¨ªb¨ª se mi, jak m¨¢me s kolegy k sob¨§ neuv¨§?iteln¨§ p?¨¢telsky a pozitivn¨ª vztah.
Jakub Krtek
Vedouc¨ª odd¨§len¨ª kuchyn¨ª a j¨ªdelen
Obchodn¨ª d?m ?erny Most
zaměstnanci IKEA
Pozoruji, ?e IKEA nikdy nez?st¨¢v¨¢ na jednom m¨ªst¨§, posouv¨¢ se st¨¢le kup?edu a proto je t?eba se neust¨¢le rozv¨ªjet a u?it se.
Martina Somrov¨¢
Visual Merchandising and Activity Manager
Obchodn¨ª d?m IKEA Brno
PR¨¢CE V IKEA: KULTURA A HODNOTY | DIVERZITA A INKLUZE
ROZVOJ A MO?NOSTI| PRACOVI?T¨§ A BENEFITY
Diverzita a inkluze
Kdy? jsme sami sebou a svou jedine?nost¨ª pom¨¢h¨¢me ostatn¨ªm, rosteme v?ichni.
P¨¦?e o lidi, diverzita i inkluze jsou principy, kter¨¦ tvo?¨ª ned¨ªlnou ?¨¢st na?¨ª vize a na?ich hodnot. V IKEA Group pova?ujeme diverzitu a inkluzi za spr¨¢vnou v¨§c. Ka?dy jsme jiny, a pr¨¢v¨§ na?e rozd¨ªlnost p?isp¨ªv¨¢ k tvo?ivosti a podporuje n¨¢? r?st. Sna?¨ªme se ze v?ech sil o vytvo?en¨ª inkluzivn¨ªho prost?ed¨ª vyu?¨ªvaj¨ªc¨ªho vyhod diverzity, kde se na?i zam¨§stnanci c¨ªt¨ª oce¨¾ov¨¢ni pr¨¢v¨§ za jejich jedine?nost, za jejich unik¨¢tn¨ª a r?znorod¨¢ nad¨¢n¨ª a kde ka?dy m??e byt s¨¢m sebou
Jednodu?e ?e?eno: jsme p?esv¨§d?eni, ?e to, co d¨§l¨¢ IKEA lep?¨ª, je pr¨¢v¨§ jedine?nost ka?d¨¦ho z n¨¢s!
Zaměstnanec Ikea v černožlutém tričku pomáhá dvěma zákazníkům v obchodním domě
Spolu s OSN pracuje IKEA na vůbec první Příručce UN pro podnikání, namířené proti diskriminaci lidí LGBT+. Chceme přispět k inkluzi LGBT+ ve všech oblastech podnikání a ve společnosti obecně. Bílé pozadí.
#committoequality
Inkluzivn¨ª pracovi?t¨§ pro v?echny
V IKEA v¨§?¨ªme ve f¨¦rov¨¦ zach¨¢zen¨ª a rovn¨¦ p?¨ªle?itosti bez ohledu na p?vod nebo individu¨¢ln¨ª odli?nosti.
IKEA Group oslav¨ª 17. kv¨§tna Mezin¨¢rodn¨ª den proti homofobii (IDAHOT - International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia), aby se jasn¨§ postavila za pr¨¢va leseb, gay?, bisexu¨¢l?, transgender a lid¨ª v?ech sexu¨¢ln¨ªch orientac¨ª i genderovych identit (LGBT+).
V dokumentu o lidskych pr¨¢vech a rovnosti IKEA Group Policy on Human Rights and Equality jsme se zav¨¢zali vytvo?it kulturu, v n¨ª? jsou lidsk¨¢ pr¨¢va a rovnost respektov¨¢ny a podporov¨¢ny a kde diskriminace nem¨¢ m¨ªsto. Zasazovat se o pr¨¢va komunity LGBT+ je prost¨§ ?¨¢st¨ª toho, kdo jsme.
Podporujeme v?echny zam¨§stnance v tom, aby byli sami sebou, proto?e v¨§?¨ªme, ?e p?ijmut¨ªm jedine?nosti ka?d¨¦ho z n¨¢s se IKEA st¨¢v¨¢ lep?¨ª.
Od lo¨¾sk¨¦ho roku pracuje IKEA Group spolu s OSN na v?bec prvn¨ª P?¨ªru?ce OSN pro podnik¨¢n¨ª, nam¨ª?en¨¦ proti diskriminaci lid¨ª LGBT+. V lednu 2017 byl p?edstaven pl¨¢n inkluze (IKEA Group LGBT+ Inclusion Plan), jeho? c¨ªlem je vytvo?it pln¨§ inkluzivn¨ª pracovn¨ª prost?ed¨ª a p?isp¨§t k pozitivn¨ª zm¨§n¨§ pro inkluzi LGBT+ ve v?ech oblastech na?eho podnik¨¢n¨ª i ve spole?nosti obecn¨§.
V IKEA m??ete byt sami sebou!
Diverzita m¨¢ ?adu podob a rozm¨§r?
V IKEA Group v¨ªt¨¢me v?echny podoby diverzity. R?znorodost na pracovi?ti je dobr¨¢ jak pro zam¨§stnance, tak pro z¨¢kazn¨ªky i n¨¢? byznys. Pom¨¢h¨¢ r?st jak jednotlivc?m, tak cel¨¦ organizaci.
Dvě zaměstnankyně IKEA se objímají
Rovnost pohlav¨ª
V¨§?¨ªme, ?e rovnost pohlav¨ª je jedn¨ªm z lidskych pr¨¢v. Na?¨ª ambic¨ª je dos¨¢hnout v IKEA Group takov¨¦ rovnosti pohlav¨ª, kter¨¢ p?esahuje vyv¨¢?en¨¦ obsazen¨ª pozic na v?ech ¨²rovn¨ª mu?i a ?enami. Rovnost pohlav¨ª znamen¨¢ rovn¨§? vytvo?en¨ª inkluzivn¨ª kultury, v n¨ª? jsou lid¨¦ jak¨¦koli orientace oce¨¾ov¨¢ni podle sv¨¦ho jedine?n¨¦ho p?¨ªnosu.
Proto se tak¨¦ problematice rovnosti pohlav¨ª v¨§nujeme v¨ªce ne? 10 let. Jsme py?n¨ª na to, ?e se ¨²?astn¨ªme historicky prvn¨ªho panelu OSN na vysok¨¦ ¨²rovni, zam¨§?en¨¦ho na zlep?en¨ª hospod¨¢?sk¨¦ho postaven¨ª ?en. C¨ªlem panelu je naj¨ªt zp?soby rovnopr¨¢vn¨¦ho zapojen¨ª ?en do ekonomiky a zaji?t¨§n¨ª jejich finan?n¨ª nez¨¢vislosti.
Zaměstnanec IKEA hovoří se dvěma zákazníky, ženou a mužem
Osoby s odli?nou sexu¨¢ln¨ª orientac¨ª
Jako humanistick¨¢ spole?nost, kter¨¢ se ?¨ªd¨ª svymi hodnotami, podporujeme zam¨§stnance s odli?nou sexu¨¢ln¨ª orientac¨ª (lesby, homosexu¨¢ly, bisexu¨¢ly a transexu¨¢ly) a jejich pr¨¢vo byt sami sebou; v IKEA Group jim nab¨ªz¨ªme rovn¨¦ p?¨ªle?itosti, mo?nost pod¨ªlet se rovnym d¨ªlem na rozvoji IKEA Group a na?¨ª obchodn¨ª ?innosti. Aktivn¨§ se sna?¨ªme vytv¨¢?et inkluzivn¨ª pracovn¨ª prost?ed¨ª, a p?isp¨ªv¨¢me tak k pozitivn¨ª zm¨§n¨§ nejen ve v?ech oblastech na?eho podnik¨¢n¨ª, ale v cel¨¦ spole?nosti.
Proto jsme se... p?idali k Workplace Pride, neziskov¨¦ organizaci, kter¨¢ se zasazuje o v¨§t?¨ª p?¨ªjet¨ª lesbickych, homosexu¨¢ln¨ªch, bisexu¨¢ln¨ªch a transexu¨¢ln¨ªch osob (LGBT) na pracovi?ti. D¨ªky ?lenstv¨ª v t¨¦to organizaci se spojujeme s dal?¨ªmi glob¨¢ln¨ªmi organizacemi a vym¨§¨¾ujeme si s nimi postupy odpov¨ªdaj¨ªc¨ª nejlep?¨ª praxi.
„INKLUZE JE ODPOVĚDNOSTÍ KAŽDÉHO Z NÁS‟
?INKLUZE JE ODPOV¨§DNOST¨ª
KA?D¨¦HO Z N¨¢S¡±
Inkluze
Inkluze v IKEA Group m¨¢ podobu pracovn¨ªho prost?ed¨ª, v n¨§m? jsou zam¨§stnanci ¨²sp¨§?n¨ª, proto?e se zde c¨ªt¨ª v¨ªtan¨ª, respektovan¨ª, podporovan¨ª a oce¨¾ovan¨ª. K tomu je nutn¨¦ vytvo?it infrastrukturu podporuj¨ªc¨ª spolupr¨¢ci, sna?it se vyt¨§?it maximum z rozd¨ªl? mezi lidmi a hlavn¨§...chovat se ?inkluzivn¨§¡° ka?dy den.
Inkluze v praxi
Skute?n¨§ inkluzivn¨ª pracovi?t¨§ podporuje kreativitu a vede k dobrym pracovn¨ªm vysledk?m.
Foto Claudie Marshall, distribution area manažerky v IKEA.
?Sna?¨ªm se vytv¨¢?et na pracovi?ti takov¨¦ prost?ed¨ª, v n¨§m? se ka?dy c¨ªt¨ª respektovany, podporovany a oce¨¾ovany za pr¨¢ci, kterou odv¨¢d¨ª.¡°
Claudia Marshall
Distribution Area Manager,
severn¨ª Evropa
Foto Claudie Marshall, distribution area manažerky v IKEA.
Claudia Marshall
Distribution Area mana?erka,
severn¨ª Evropa
Podporovat diverzitu a inkluzi znamen¨¢ respektovat individualitu ka?d¨¦ho zam¨§stnance a podporovat ho, aby ze sebe dostal to nejlep?¨ª. Pro Claudii Marshall to znamen¨¢ p?edev?¨ªm oce¨¾ovat a v¨¢?it si rozd¨ªlnost¨ª ?len? jej¨ªho tymu.
Samotn¨¢ podpora diverzity nesta?¨ª, jen d¨ªky n¨ª se lid¨¦ neza?nou automaticky c¨ªtit ?za?len¨§ni¡°do kolektivu. Claudia proto db¨¢ na to, aby ka?dy ?len tymu mohl ke spole?n¨¦ pr¨¢ci p?isp¨ªvat zp?sobem, ktery mu vyhovuje.
?Sna?¨ªm se vytv¨¢?et na pracovi?ti takov¨¦ prost?ed¨ª, v n¨§m? se ka?dy c¨ªt¨ª respektovany, podporovany a oce¨¾ovany za pr¨¢ci, kterou odv¨¢d¨ª.¡°
?Kl¨ª?em ¨²sp¨§chu je maxim¨¢ln¨ª m¨§rou vyu?¨ªt siln¨¦ str¨¢nky jednotlivych lid¨ª. Schopnost p?ijmout a ocenit rozd¨ªly n¨¢s spojuje a zlep?uje na?e pracovn¨ª vysledky.¡°
Claudia je p?vodem N¨§mka, ale nyn¨ª pracuje ve ?v¨¦dsk¨¦m ?lmhultu, kde vede deseti?lenny tym, jeho? ?lenov¨¦ poch¨¢zej¨ª z r?znych zem¨ª Evropy ¨C N¨§mecka, Ruska, ?v¨¦dska a Brit¨¢nie. Dohromady tvo?¨ª velmi r?znorodou skupinku, v n¨ª? ka?dy vyu?¨ªv¨¢ sv¨¦ jedine?n¨¦ zku?enosti a schopnosti. S jejich pomoc¨ª se Claudii poda?ilo vytvo?it skute?n¨§ inkluzivn¨ª prost?ed¨ª.
?Na?e jedn¨¢n¨ª jsou velmi intenzivn¨ª, proto?e b¨§hem nich zazn¨ªv¨¢ ?ada r?znych n¨¢zor?. To ale vede k vy??¨ª kvalit¨§ diskuse a v¨§t?¨ª kreativit¨§. I n¨¢? tym tak roste, zlep?uje se a s¨ªl¨¢. Diverzita a inkluze by nem¨§ly byt jen fr¨¢zemi na kusu pap¨ªru, je to ment¨¢ln¨ª nastaven¨ª, kter¨¦ bychom m¨§li vyu?¨ªvat ka?dy den!¡°
ROZVOJ A MO?NOSTI
Kari¨¦rn¨ª mo?nosti jsou tak unik¨¢tn¨ª jako vy sami
Nab¨ªz¨ªme jedine?n¨¦ kari¨¦rn¨ª mo?nosti a p?¨ªle?itosti k u?en¨ª. Podporujeme v¨¢s, abyste si vyzkou?eli r?zn¨¦ role, abyste pro?li hned n¨§kolika funkcemi a pod¨ªvali se do zahrani?¨ª (pokud o to m¨¢te z¨¢jem). M??ete si navrhnout vlastn¨ª kari¨¦rn¨ª cestu podle sv¨¦ho pl¨¢nu rozvoje a budouc¨ªch c¨ªl?. Jsme p?esv¨§d?eni, ?e ka?dy n¨¢? kolega se m??e d¨¢le rozv¨ªjet. Proto?e tak, jak rosteme my, roste i IKEA. Chcete-li tedy s IKEA za?¨ªt r?st, pod¨ªvejte se na r?zn¨¦ role, kter¨¦ byste mohli zast¨¢vat, nebo si projd¨§te nab¨ªdku volnych m¨ªst.
No Youtube Player
Ka?d¨¢ kari¨¦ra v IKEA je jin¨¢. Poslechn¨§te si, co o t¨¦ sv¨¦ vypr¨¢v¨§j¨ª n¨§kte?¨ª zam¨§stnanci.
Pohled na to, co d¨§l¨¢me
Podnik¨¢n¨ª na poli vybaven¨ª dom¨¢cnost¨ª je mnohem rozmanit¨§j?¨ª, ne? byste mysleli!
Nab¨ªz¨ªme ?irokou paletu pracovn¨ªch pozic:
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast udržitelnosti
Udr?itelnost
Sna?¨ªme se minimalizovat dopad na?ich ?innost¨ª na ?ivotn¨ª prost?ed¨ª a pom¨¢hat lidem, aby doma ?ili udr?iteln¨§j?¨ªm zp?sobem ?ivota.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast nákupu
N¨¢kup
Pohybujeme se po cel¨¦m sv¨§t¨§ a sna?¨ªme se nakupovat v co nejlep?¨ªm pom¨§ru kvality a ceny jak pro IKEA, tak pro na?e z¨¢kazn¨ªky.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast vztahů se zákazníky
Vztahy se z¨¢kazn¨ªky
Na?e pr¨¢ce pokryv¨¢ ?innosti jak v obchodn¨ªm dom¨§, tak mimo n¨§j; od recepce p?es pokladny, vym¨§nu a vracen¨ª zbo?¨ª a? po kontaktn¨ª centra.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast lidských zdrojů
Lidsk¨¦ zdroje
M¨¢me na starosti vyhled¨¢v¨¢n¨ª a p?ij¨ªm¨¢n¨ª novych zam¨§stnanc?, jejich ?kolen¨ª a tak¨¦ ve?ker¨¦ zam¨§stnaneck¨¦ vyhody. Na?¨ªm ¨²kolem je nach¨¢zet, rozv¨ªjet a inspirovat zam¨§stnance.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast obchodu
Obchod
Na?¨ª v¨¢?n¨ª je maloobchod a z¨¢kazn¨ªci. Ka?dodenn¨ª n¨¢pln¨ª na?¨ª pr¨¢ce pak je sortiment IKEA a samoobslu?n¨¢ koncepce na?ich obchodn¨ªch dom?.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast kontroly kvality
Kontrola kvality
U n¨¢s najdete uplatn¨§n¨ª jak v r¨¢mci vyvoje produktu, tak cel¨¦ho dodavatelsk¨¦ho ?et¨§zce IKEA. Sna?¨ªme se zvy?ovat v?echny aspekty kvality na?ich vyrobk?.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast E-commerce
E-commerce
Na n¨¢rodn¨ª i glob¨¢ln¨ª ¨²rovni pracujeme na tom, abychom d¨¢le rozv¨ªjeli a zlep?ovali on-line nakupov¨¢n¨ª IKEA.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Finance a business
Finance a business
Star¨¢me se o finan?n¨ª n¨¢le?itosti IKEA a p?ij¨ªm¨¢me strategick¨¢ obchodn¨ª rozhodnut¨ª, kter¨¢ podporuj¨ª a umo?¨¾uj¨ª r?st.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast designu a vývoje produktů
Design a vyvoj produkt?
M¨¢me na starosti design a vyvoj vyrobk? pro n¨¢? sortiment, kter¨¦ se nav¨ªc sna?¨ªme i neust¨¢le vylep?ovat.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Marketing a komunikace
Marketing a komunikace
Na?¨ªm posl¨¢n¨ªm je budovat zna?ku IKEA a inspirovat lidi k tomu, aby nach¨¢zeli hodnoty ve vyrobc¨ªch, kter¨¦ jim nab¨ªz¨ªme.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Komunikace a interiérový design
Komunikace a interi¨¦rovy design
D¨ªky na?emu strategick¨¦mu a vizu¨¢ln¨ªmu talentu o?¨ªv¨¢ tis¨ªce vyrobk? IKEA ¨C jak v na?ich obchodn¨ªch domech, tak v dal?¨ªch m¨¦di¨ªch.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Store management
Store management
Pracujeme jako tym a spole?n¨§ ?¨ªd¨ªme r?zn¨¦ aspekty fungov¨¢n¨ª obchodn¨ªho domu IKEA. Je to maloobchod v rychl¨¦m tempu a bav¨ª n¨¢s to!
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Obchodní řešení IKEA
Obchodn¨ª ?e?en¨ª IKEA
Podporujeme obchodn¨ª ?e?en¨ª IKEA. Sp¨ª?e ne? na technologii stav¨ªme na rychlych slu?b¨¢ch, kter¨¦ jsou p?¨¢telsk¨¦ v??i u?ivatel?m.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Restaurant (IKEA FOOD)
Restaurant (IKEA FOOD)
J¨ªdlo m¨¢me moc r¨¢di! V obchodn¨ªch domech IKEA v¨§t?inou pracujeme v restauraci, bistru nebo ?v¨¦dsk¨¦m obchod¨§.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Logistika
Logistika
Zaji??ujeme, aby tok zbo?¨ª od dodavatele k z¨¢kazn¨ªkovi prob¨ªhal hladce a efektivn¨§. Stejn¨§ dob?¨ª jsme i v balen¨ª vyrobk? do plochych balen¨ª!
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Doprava
Doprava
Intenzivn¨§ pracujeme na tom, abychom pro vyrobky IKEA ze v?ech kout? planety zajistili nejlep?¨ª mo?n¨¢ dopravn¨ª ?e?en¨ª.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Property
Property
Rozv¨ªj¨ªme a spravujeme majetek IKEA po cel¨¦m sv¨§t¨§.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Produkce
Produkce
Vid¨ªte v?echny ty vyrobky IKEA? Na jejich produkci ¨²zce spolupracujeme s dodavateli po cel¨¦m sv¨§t¨§.
Výrobek IKEA reprezentuje pracovní oblast Project management
Project management
Star¨¢me se o r?zn¨¦ projekty IKEA a jejich ?asovy i finan?n¨ª r¨¢mec.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast IKEA industry
IKEA industry
Vytv¨¢?¨ªme vyrobky IKEA, kter¨¦ zlep?uj¨ª ?ivot doma po cel¨¦m sv¨§t¨§.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast IKEA centers
IKEA centers
Spravujeme a rozv¨ªj¨ªme maloobchodn¨ª destinace, kter¨¦ jsou zakl¨¢d¨¢ny spolu s obchodn¨ªmi domy IKEA.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Ostatní
Ostatn¨ª
Ano, nab¨ªz¨ªme dokonce je?t¨§ v¨ªce pozic! Ve velik¨¦m sv¨§t¨§ IKEA se v¨¢m otev¨ªraj¨ª t¨¦m¨§? nekone?n¨¦ mo?nosti.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast.
V¨§t?ina lid¨ª vid¨ª konev.
Fotka zaměstnance IKEA Eldina Topica
?Vid¨ªm, ?e zam¨§stnance inspiruju k dal?¨ªmu vyvoji.¡°
Eldin Topic
Mana?er Sales a Supply Support,
Logistika
Fotka zaměstnankyně IKEA Marie Andersson
?Pozoruju, ?e neust¨¢le p?ich¨¢z¨ªm na nov¨¦ zp?soby r?stu a vyvoje.¡°
Maria Andersson
Centre Mana?erka,
IKEA Centres
Fotka zaměstnance IKEA Jakoba Dackandera
?Moje pr¨¢ce mi d¨¢v¨¢ mo?nost cestovat.¡°
Jakob Dackander
Bedroom Sales,
Sales
Fotka zaměstnankyně IKEA Souzan Meany
?V¨ªm, ?e dot¨¢hnout to m??ete kamkoli bez ohledu na to, kde jste za?¨ªnali.¡°
Souzan Meana
Team Manager,
Obchodn¨ª ?e?en¨ª IKEA
PR¨¢CE V IKEA GROUP: KULTURA A HODNOTY | DIVERZITA A INKLUZE
ROZVOJ A MO?NOSTI | PRACOVI?T¨§ A BENEFITY
PRACOVN¨ª M¨ªSTO A BENEFITY
R?znorod¨¢ pr¨¢ce v prost?ed¨ª, do kter¨¦ho snadno a rychle zapadnete
Pracovat v IKEA Group znamen¨¢, ?e se ocitnete v inspirativn¨ªm, z¨¢bavn¨¦m ale rychle se prom¨§¨¾uj¨ªc¨ªm prost?ed¨ª. Jsme nejv¨§t?¨ªm sv¨§tovym maloobchodn¨ªm prodejcem za?¨ªzen¨ª dom¨¢cnosti. Ve v¨ªce ne? 30 zem¨ªch sv¨§ta u n¨¢s pracuje p?es 137 00 zam¨§stnanc? ... a v?em nab¨ªz¨ªme inkluzivn¨ª a velmi r?znorod¨¦ prost?ed¨ª. U n¨¢s m??ete byt sami sebou...dokonce to od v¨¢s vy?adujeme!
V IKEA m¨¢te mo?nost byt naplno sami sebou. Respektujeme jeden druh¨¦ho i na?e odli?nosti, jsme zv¨ªdav¨ª a p?¨ªstupn¨ª novym n¨¢pad?m a n¨¢zor?m. A? ji? pracujete kdekoliv na sv¨§t¨§, v?dy se ocitnete ve velmi r?znorod¨¦ skupin¨§ lid¨ª ¨C s r?znymi ko?eny a vzd¨§l¨¢n¨ªm i s r?znymi dovednostmi, ale v?dy s pozitivn¨ªm postojem k pr¨¢ci i ?ivotu.
Pri n¨¢boru i dal?¨ªm profesn¨ªm rozvoji nab¨ªz¨ªme v?em rovn¨¦ p?¨ªle?itosti ¨C nezaj¨ªm¨¢ n¨¢s v¨§k, pohlav¨ª, sexu¨¢ln¨ª orientace, fyzick¨¦ schopnosti, rasa, etnikum, n¨¢rodnost, n¨¢bo?ensk¨¦ vyzn¨¢n¨ª ani nic jin¨¦ho. A jsme p?esv¨§d?eni, ?e na vytv¨¢?en¨ª inkluzivn¨ªho prost?ed¨ª se mus¨ªme pod¨ªlet my v?ichni ¨C dohromady.
Zaměstnanci IKEA mají přestávku na kávu
Pr¨¢ce s n¨¢mi je odm¨§¨¾ov¨¢na
V¨§?¨ªme v lidi. Ka?dy z na?ich zam¨§stnanc? p?in¨¢?¨ª denn¨§ do pr¨¢ce jedine?n¨¦ my?lenky i talent ¨C d¨ªky tomu je IKEA takov¨¢, jak¨¢ je. Z¨¢le?¨ª n¨¢m na tom, aby se ka?dy zam¨§stnanec c¨ªtil v¨ªtany a cen¨§ny a aby m¨§l ?anci rozv¨ªjet sv?j potenci¨¢l. Proto?e kdy? rostou na?i zam¨§stnanci, roste s nimi i IKEA. A? u? jste tedy kdekoli na sv¨§t¨§, ?ek¨¢ v¨¢s spousta vyhod. Zde jsou n¨§kter¨¦ z nich:

Zam¨§stnaneck¨¢ sleva
5 dn? dovolen¨¦ nav¨ªc
P?¨ªplatky za pr¨¢ci o v¨ªkendech, st¨¢tn¨ªch sv¨¢tc¨ªch a no?n¨ªch sm¨§n¨¢ch
D¨¢rky k ?ivotn¨ªm ud¨¢lostem
Zaměstnanci IKEA, práce v obchodním domě
Bonusovy program
Bonusovy program One IKEA bonus je ur?en pro v?echny zam¨§stnance IKEA Group a je p?¨ªmo spojen s jejich pracovn¨ªm vykonem. Je zalo?en na hodnot¨¢ch, kter¨¦ vyzn¨¢v¨¢me ? na jednoduchosti a pospolitosti ? v souladu s nimi se tak v?ichni zam¨§stnanci jedn¨¦ jednotky sna?¨ª o spln¨§n¨ª stejnych c¨ªl?. Sd¨ªlen¨¦ c¨ªle podporuj¨ª spolupr¨¢ci a umo?¨¾uj¨ª jednat a vystupovat jako ?jedna IKEA¡°.
V¨§rnostn¨ª program pro zam¨§stnance Tack!
Bez v¨¢s, na?ich zam¨§stnanc?, by IKEA nebyla tou spole?nost¨ª, jakou nyn¨ª je. Abychom v¨¢m v?em pod¨§kovali za skv¨§lou pr¨¢ci, j¨ª? se vyznamn¨§ pod¨ªl¨ªte na na?em ¨²sp¨§chu, vyu?¨ªv¨¢me v¨§rnostn¨ª program Tack! (Tack znamen¨¢ ve ?v¨¦d?tin¨§ d¨§kuji). V r¨¢mci tohoto programu dost¨¢vaj¨ª v?ichni opr¨¢vn¨§n¨ª zam¨§stnanci zvl¨¢?tn¨ª p?¨ªsp¨§vek do penzijn¨ªho fondu. Jednotka, pozice nebo vy?e platu nerozhoduj¨ª ? ka?dy zam¨§stnanec v dan¨¦ zemi dost¨¢v¨¢ stejnou ?¨¢stku.
No Youtube Player
Zaměstnanec IKEA, samoobslužný sklad
U?¨ªme se a rosteme
Investujeme do rozvoje na?ich zam¨§stnanc? i t¨ªm, ?e t¨§m, kte?¨ª se cht¨§j¨ª dozv¨§d¨§t n¨§co nov¨¦ho a d¨¢le se rozv¨ªjet, nab¨ªz¨ªme ?irokou ?k¨¢lu intern¨ªch ?kolen¨ª. Ka?dy zam¨§stnanec tak¨¦ z¨ªsk¨¢v¨¢ p?¨ªle?itost vytvo?it si pl¨¢n rozvoje a v n¨§m spolu s mana?erem stanovit c¨ªle pro n¨¢sleduj¨ªc¨ª rok ?i roky.
Voln¨¢ pracovn¨ª m¨ªsta
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast
V¨§t?ina lid¨ª vid¨ª hrnek.
Fotka zaměstnance IKEA Davida Johanssona
?Jsme glob¨¢ln¨ª spole?nost, kter¨¢ si zachovala uva?ov¨¢n¨ª v lok¨¢ln¨ªm m¨§?¨ªtku.¡°
David Johansson
Product Developer,
Restaurant (IKEA Food)
Fotka zaměstnankyně IKEA Sofie Johansson
?Mezi zam¨§stnanci a mana?ery nevid¨ªm ?¨¢dny rozd¨ªl.¡°
Sofie Johansson
Vym¨§na a vracen¨ª zbo?¨ª,
Vztahy se z¨¢kazn¨ªky
Fotka zaměstnankyně IKEA Josefiny Matsdotter
?IKEA podle m¨§ pom¨¢h¨¢ lidem rozv¨ªjet to, v ?em jsou dob?¨ª.¡°
Josefin Matsdotter Berggren
N¨¢vrh¨¢?ka interi¨¦r?,
Komunikace a interi¨¦rovy design
Fotka zaměstnankyně IKEA Stefanie Nervi
?Mana?e?i na m¨§ v?dy maj¨ª ?as.¡°
Stefania Nervi
Global Content Catalogue Specialist,
Marketing a komunikace
Fotka zaměstnance IKEA Tobiase Johanssona
?Benefity se p?id¨§luj¨ª spravedliv¨§. To si zaslou?¨ª obdiv.¡°
Tobias Johansson
Analytik,
E-commerce
MO?N¨¢ BY V¨¢S TAK¨¦ ZAJ¨ªMALO:
LID¨¦ A PLANETA
Pro udr?itelnou budoucnost
Pod¨ªvejte se, co pro n¨¢s znamen¨¢ udr?itelnost a jak se zapojujeme do p¨¦?e o planetu a lidi, kte?¨ª na n¨ª ?ij¨ª. V¨ªce informac¨ª najdete v sekci Lid¨¦ a planeta
Malá indická holčička ve třídě
O IKEA GROUP
IKEA - kdo jsme a co d¨§l¨¢me
Pokud byste se cht¨§li p?ed odesl¨¢n¨ªm ?¨¢dosti o zam¨§stn¨¢n¨ª dozv¨§d¨§t o IKEA je?t¨§ v¨ªce, zde najdete v?echny informace o tom, kdo jsme a co d¨§l¨¢me. O IKEA GROUP
Mladá žena si dává kávu v restauraci IKEA