¨²vodn¨ª str¨¢nka

Pr¨¢ce v IKEA GROUP
Za ka?dym vyrobkem
najdete p?¨ªb¨§h
Povzbuzujeme v¨¢s, abyste se v¨§novali tomu, co v¨¢s bav¨ª, zkou?eli nov¨¦ role nebo se d¨¢le rozv¨ªjeli a rostli v pozici, kde jste spokojeni. P?e?t¨§te si p¨¢r p?¨ªb¨§h? na?ich zam¨§stnanc? a uvid¨ªte, ?e ka?d¨¢ cesta je jedine?n¨¢ a p?in¨¢?¨ª uspokojen¨ª. A jak¨¢ bude va?e cesta v IKEA?
Siluety výrobků IKEA zobrazujících různé pracovní oblasti
Jana Jakubcov¨¢
zaměstnanci IKEA
Supply Support Specialist
Servisn¨ª organizace - CZ
zaměstnanci IKEA
Jak si v IKEA za?¨ªnala a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢vala?
Moje cesta v IKEA za?ala v roce 2001, kdy jsem pracovala jako brig¨¢dn¨ªk na pokladn¨§ a dopl¨¾ovala zbo?¨ª. Dal?¨ª ?ty?i roky jsem str¨¢vila jako hlavn¨ª pokladn¨ª a pot¨¦ jsem se p?esunula do odd¨§len¨ª logistiky, kter¨¦ jsem v r?znych podob¨¢ch v¨§rn¨¢ dodnes. Str¨¢vila jsem tak¨¦ ¨²?asny rok na st¨¢?i v Belgii, It¨¢lii a v Mil¨¢n¨§, kde mi pozd¨§ji nab¨ªdli pozici Supply plannera. Posledn¨ª rok pracuji v servisn¨ª organizaci na pozici Supply support specialisty a sna?¨ªm se plnit p?¨¢n¨ª obchodn¨ªch dom? a hlavn¨§ jejich z¨¢kazn¨ªk? ohledn¨§ dostupnosti zbo?¨ª.
Pro? jsi cht¨§la j¨ªt pracovat do IKEA?
Up?¨ªmn¨§, ?e ze za?¨¢tku byly hlavn¨ªm d?vodem finan?n¨ª podm¨ªnky, kter¨¦ v porovn¨¢n¨ª s ostatn¨ªmi nab¨ªdkami na trhu byly daleko vyhodn¨§j?¨ª. Ale lid¨¦ a prost?ed¨ª m¨§ pak nadchli natolik, ?e pen¨ªze p?estaly byt tou hlavn¨ª motivac¨ª.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª?
Jakou radu bys dala n¨§komu, kdo zva?uje podobnou pr¨¢ci?
Byt s¨¢m sebou, vyu?¨ªvat sv¨¦ siln¨¦ str¨¢nky, rozv¨ªjet je a neb¨¢t se zm¨§n.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA?
V IKEA nen¨ª d?le?it¨¦, jak¨¦ ?koly m¨¢te, ale co um¨ªte a zda jste schopni a ochotni se u?it a spolupracovat. Ka?dy tu m¨¢ p?ile?itost. L¨ªb¨ª se mi, ?e pracujeme jako tym nejen tady v kancel¨¢?i v Praze, ale i v cel¨¦m sv¨§t¨§ IKEA. V¨§t?ina z n¨¢s je nalad¨§na na stejnou vlnu. D¨ªky IKEA m¨¢m mnoho p?¨¢tel, mohla jsem poznat r?zn¨¦ kultury a d¨ªky svym koleg?m neust¨¢le objevuji nov¨¦ pohledy na sv¨§t a svou pr¨¢ci.
Logistika je ?asto o ?¨ªslech a tabulk¨¢ch, mohlo by se zd¨¢t, ?e je to nuda, ale pro m¨§ to znamen¨¢ plnit p?¨¢n¨ª mych koleg?, d¨§lat jim tak radost a vymy?let zp?soby, jak m??eme byt je?t¨§ lep?¨ª. D?le?it¨¢ je spokojenost z¨¢kazn¨ªk? a bez dostupn¨¦ho zbo?¨ª by to ne?lo.
zaměstnanci IKEA
Jakub Krtek
Vedouc¨ª odd¨§len¨ª kuchyn¨ª a j¨ªdelen
IKEA ?erny Most
Jak si v IKEA za?¨ªnal a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢val?
V IKEA jsem za?al pracovat jako 18 lety kluk v roce 1995, kdy byla IKEA je?t¨§ v Praze na Bud¨§jovick¨¦ a m¨§la jen 120 zam¨§stnanc?. S otev?en¨ªm nov¨¦ho obchodn¨ªho domu jsem se p?esunul na Zli?¨ªn do odd¨§len¨ª kancel¨¢?sk¨¦ho n¨¢bytku, kde jsem se v roce 2001 stal vedouc¨ªm. Po sedmi letech jsem dostal mo?nost spolupracovat na p?estavb¨§ cel¨¦ho patra s n¨¢bytkem v obchodn¨ªm dom¨§ na ?ern¨¦m Most¨§ v?etn¨§ pl¨¢nov¨¢n¨ª a organizace projektu. V roce 2015 jsem p?ijal nejv¨§t?¨ª vyzvu m¨¦ho profesion¨¢ln¨ªho ?ivota a stal jsem se vedouc¨ªm prodejn¨ªho odd¨§len¨ª kuchyn¨ª a j¨ªdelen. Nyn¨ª vedu tym 25 lid¨ª, ktery ovliv¨¾uje p?¨ªmo i nep?¨ªmo bezm¨¢la 20 % celkov¨¦ ro?n¨ª tr?by obchodn¨ªho domu.
Pro? jsi cht¨§l j¨ªt pracovat do IKEA?
L¨ªb¨ª se mi, jak m¨¢me k sob¨§ neuv¨§?iteln¨§ p?¨¢telsky a pozitivn¨ª vztah. Podm¨ªnky, kter¨¦ v IKEA m¨¢me, m??e nab¨ªdnout jen m¨¢lo firem ve stejn¨¦m oboru.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª?
Bav¨ª m¨§ byt vedouc¨ªm odd¨§len¨ª s tolika lidmi a to, ?e jsem sou?¨¢st¨ª jejich rozvoje, ohodnocen¨ª a jsem s nimi v dob¨¢ch dobrych i zlych. Jako jejich ??¨¦f¡° jsem ned¨ªlnou sou?¨¢st¨ª jejich profesion¨¢ln¨ªho ?ivota a m¨¢m tak mo?nost jim pomoci k tomu, aby byli v IKEA r¨¢di a byli hrd¨ª na to, ?e pro IKEA pracuj¨ª.
Jakou radu bys dal n¨§komu, kdo zva?uje podobnou pr¨¢ci?
Bu?te sou?¨¢st¨ª na?e tymu, abyste si vyzkou?eli, ?e i v dne?n¨ª usp¨§chan¨¦ dob¨§ je n¨§kde tak dob?e jako v IKEA. Pracovat pro IKEA je ?est a m??ete se t¨§?it ka?dy den z novych ¨²sp¨§ch? a n¨¢pad?.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA?
Kultura IKEA je unik¨¢tn¨ª v tom, ?e podobn¨¦ ?i stejn¨¦ hodnoty plat¨ª i pro n¨¢? osobn¨ª ?ivot. Po?¨ªnaje pokorou a nad?en¨ªm pro v¨§c a? po hospod¨¢rnost a pou?¨ªv¨¢n¨ª zdrav¨¦ho selsk¨¦ho rozumu.
příběhy zaměstnanců
Příběhy zaměstnanců IKEAPříběhy zaměstnanců IKEA
Roman Geist
?editel obchodn¨ªho domu
IKEA Zli?¨ªn
Jak si v IKEA za?¨ªnal a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢val?
V IKEA pracuji v¨ªce ne? 25 let. Asi si polo?¨ªte ot¨¢zku, co m¨§ motivuje tady byt tak dlouho? B¨§hem t¨§chto let jsem zm¨§nil sedmkr¨¢t sv¨¦ m¨ªsto a vedle ?esk¨¦ republiky jsem tak¨¦ dvakr¨¢t pracoval v zahrani?¨ª. Za?¨ªnal jsem jako prodava? ve sv¨ªtidlech a pro?el jsem r?znymi organizacemi. V?dy to byla velmi zaj¨ªmav¨¢ a pou?n¨¢ cesta.
Pro? jsi cht¨§l j¨ªt pracovat do IKEA?
M¨¢m mo?nost srovn¨¢vat i s jinymi spole?nostmi. Hlavn¨ª d?vod je zp?sob, jakym se u n¨¢s jedn¨¢ s lidmi a jakou mo?nost r?stu IKEA nab¨ªz¨ª. J¨¢ vid¨ªm radost z pr¨¢ce s lidmi, r?st a pohodu v pr¨¢ci, kter¨¢ stoj¨ª za to.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª?
Dnes je mym ¨²kolem v¨¦st obchodn¨ª d?m k ziskovosti tak, abychom m¨§li dostatek pen¨§z na expanzi nebo na budouc¨ª r?st. Inspiruje m¨§ p?edev?¨ªm jasnost tohoto ¨²kolu a jeho smysl. Je to pro m¨§ skute?n¨§ velk¨¢ vyzva.
Jakou radu bys dal n¨§komu, kdo zva?uje podobnou pr¨¢ci?
P?emy?lejte hlavn¨§ o tom, zda v¨¢s inspiruje a napl¨¾uje pr¨¢ce s lidmi. To je kl¨ª?em k ¨²sp¨§chu v IKEA.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA?
Pro m¨§ osobn¨§ je to kultura IKEA. T¨ªm mysl¨ªm styl komunikace, veden¨ª p?¨ªkladem, objevov¨¢n¨ª novych my?lenek, neb¨¢t se byt jiny a neb¨¢t se d¨§lat chyby.
příběhy zaměstnanců
Martina Somrov¨¢
Visual Merchandising and Activity Manager
IKEA BRNO
Jak si v IKEA za?¨ªnala a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢vala?
V IKEA jsem za?ala pracovat p?ed 13 lety brig¨¢dn¨§ p?i st?edn¨ª ?kole. B¨§hem studia na vysok¨¦ ?kole jsem vyzkou?ela r?zn¨¢ odd¨§len¨ª od pokladen, p?es d¨§tsky koutek, prodejn¨ª odd¨§len¨ª a? po slu?by z¨¢kazn¨ªk?m. P?ed t?emi lety jsem se po ukon?en¨ª studia na Zahradn¨ª a krajinn¨¦ architektu?e p?ihl¨¢sila na pozici Visual Merchandiser a jsem sou?¨¢st¨ª odd¨§len¨ª, kter¨¦ se star¨¢ o vizu¨¢ln¨ª str¨¢nku obchodn¨ªho domu. Moment¨¢ln¨§ se p?ipravuji na pozici managera a v budoucnu bych r¨¢da toto odd¨§len¨ª vedla.
Pro? jsi cht¨§la j¨ªt pracovat do IKEA?
Krom¨§ profesn¨ª pr¨¢ce tykaj¨ªc¨ª se bytov¨¦ho designu, mi IKEA nab¨ªz¨ª tak¨¦ pr¨¢ci ve stabiln¨ª a zaveden¨¦ spole?nosti se silnym z¨¢zem¨ªm. Pod IKEA vn¨ªm¨¢m otev?enost, pospolitost a nad?en¨ª.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª?
Jsem zodpov¨§dn¨¢ za prezentaci sortimentu IKEA v obchodn¨ªm dom¨§. Znamen¨¢ to tak¨¦ spoustu pl¨¢nov¨¢n¨ª a p?estaveb r?znych odd¨§len¨ª. IKEA nikdy nez?st¨¢v¨¢ na jednom m¨ªst¨§, posouv¨¢ se st¨¢le kup?edu a proto je t?eba se neust¨¢le rozv¨ªjet a u?it se... Nejv¨§t?¨ª inspirac¨ª jsou pro m¨§ lid¨¦ okolo m¨§.
Jakou radu bys dala n¨§komu, kdo zva?uje podobnou pr¨¢ci?
Pokud m¨¢te v¨¢?e¨¾ pro bytovy design, r¨¢di pracujete v dynamick¨¦m prost?ed¨ª, r¨¢di cestujete a ¨²?astn¨ªte se nejr?zn¨§j?¨ªch projekt?, nev¨¢hejte se p?ihl¨¢sit a zkusit to.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA?
IKEA je postavena na silnych hodnot¨¢ch a ko?enech vych¨¢zej¨ªc¨ªch ze ?v¨¦dsk¨¦ kultury a tradic. Je pak snadn¨¦ s lidmi se stejnymi hodnotami spolupracovat, nez¨¢visle na rozd¨ªlnych kultur¨¢ch, od Japonska po Ameriku. P?i ka?dodenn¨ª pr¨¢ci se kultura IKEA projevuje nap?¨ªklad z¨¢zem¨ªm se zam¨§stnaneckou kantynou, kde se pravideln¨§ potk¨¢v¨¢me na sn¨ªdani, ob¨§d nebo jen na odpo?inek p?i k¨¢v¨§.
příběhy zaměstnanců
Hector Bianchi, Project Controller, řízení projektů
Hector Bianchi
Project Controller
?¨ªzen¨ª projekt?
Silueta výrobku IKEA představující práci v oblasti projektového řízení
Jak si v IKEA za?¨ªnal
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢val?
Moje cesta v barv¨¢ch IKEA za?ala v USA a j¨¢ na ni vkro?il v roli z¨¢kazn¨ªka. Byl jsem velky fanou?ek IKEA. Pak ale za?ala moje p?¨ªtelkyn¨§ v IKEA pracovat a my se p?est¨§hovali do ?v¨¦dska. ?ekl jsem si, ?e bych v IKEA tak¨¦ r¨¢d pracoval a za n¨§kolik m¨§s¨ªc? jsem opravdu nastoupil, a to do odd¨§len¨ª komunikac¨ª jako ?product communicator¡°. M¨§l jsem na starosti design webovych str¨¢nek a on-line marketing v USA. Bavily mne n¨¢vody k mont¨¢?i, kde si mus¨ªte vysta?it jen s obr¨¢zky. Trvale jsme se je sna?ili vylep?ovat, aby byly n¨¢zorn¨§j?¨ª a srozumiteln¨§j?¨ª. Po ?ase jsem tou?il z¨ªskat tak¨¦ n¨§jak¨¦ zku?enosti v ?¨ªzen¨ª projekt?, a tak jsem za?al zkoumat mo?nosti v r¨¢mci IKEA of Sweden (Range&Supply). Nakonec jsem dostal nab¨ªdku pracovat jako Project Controller. Na?¨ª n¨¢pln¨ª je p?ev¨¢d¨§t n¨¢pady v ak?n¨ª pl¨¢ny a ty a pak ve skute?n¨¦ vyrobky v obchodn¨ªm dom¨§. Moj¨ª odpov¨§dnost¨ª je pak hl¨ªdat, zda projekt prob¨ªh¨¢ podle ?asov¨¦ho pl¨¢nu, ?¨ªdit harmonogramy, analyzovat rizika a hledat zp?soby jejich sni?ov¨¢n¨ª.
Pro? jsi cht¨§l j¨ªt pracovat do IKEA?
Jedna z v¨§c¨ª, kter¨¦ mne l¨¢kaly, byly hodnoty IKEA. Jsou podobn¨¦ t¨§m, kter¨¦ vyzn¨¢v¨¢m j¨¢ s¨¢m. D¨¢vaj¨ª smysl. Spoustu v¨§c¨ª, kter¨¦ d¨§l¨¢me, jsou dobr¨¦ jak pro z¨¢kazn¨ªky, tak pro ?ivotn¨ª prost?edn¨ª a t¨ªm p¨¢dem jsou n¨¢sledn¨§ dobr¨¦ i pro IKEA. Opa?n¨§ nepostupujeme. Opravdu n¨¢m jde o to vytv¨¢?et lep?¨ª ?ivot.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli
nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
P?ijde mi, jako bych m¨§l doopravdy moc m¨§nit lidem ?ivot. Ka?dy den v pr¨¢ci d¨§l¨¢m spoustu drobnych krok?, kter¨¦ maj¨ª pozitivn¨ª vliv. Moj¨ª odpov¨§dnost¨ª je hl¨ªdat u projekt? dodr?ov¨¢n¨ª ?asov¨¦ho harmonogramu, ale pravdou je, ?e to je tymov¨¢ pr¨¢ce. Spole?n¨§ v?e pl¨¢nujeme a spole?n¨§ tak¨¦ hl¨ªd¨¢me, ?e tyto pl¨¢ny dodr?ujeme. A to se mi asi nejv¨ªce l¨ªb¨ª.... to, ?e v?e vytv¨¢?¨ªme spole?n¨§.
Jakou radu bys dal n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
V prvn¨ª ?ad¨§ bych zd?raznil, ?e je to opravdov¨¢ z¨¢bava. IKEA nab¨ªz¨ª ?irok¨¦ mo?nosti uplatn¨§n¨ª - nap?. v oblasti zaji?t¨§n¨ª dod¨¢vek, vyvoje produkt?, maloobchod¨§ apod. Je tedy z ?eho vyb¨ªrat. IKEA je zkr¨¢tka fantastick¨¦ m¨ªsto, kde se m??ete rozv¨ªjet a r?st jak po osobn¨ª, tak po profesn¨ª str¨¢nce.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
Jedna z hodnot, kter¨¢ je mi asi nejbli??¨ª, je efektivita n¨¢klad?. Neznamen¨¢ to v ?¨¢dn¨¦m p?¨ªpad¨§, ?e vyr¨¢b¨ªme levny n¨¢bytek. Znamen¨¢ to, ?e vyr¨¢b¨ªme n¨¢bytek, ktery dlouho vydr?¨ª a ktery je dobry pro v¨¢? domov. Mysl¨ªme na v¨§t?inu a chceme, aby co nejv¨ªce lid¨ª mohlo v¨¦st co nejlep?¨ª ?ivot. M¨¢me tak¨¦ dostate?ny prostor pro experimentov¨¢n¨ª. A zcela samoz?ejm¨§ d¨§l¨¢me chyby a zkou?¨ªme nov¨¦ v¨§ci... v?ichni si toti? uv¨§domujeme, ?e jinudy cesta k ¨²sp¨§chu nevede. Hodnoty IKEA jsou tedy pro m¨§ n¨§co, d¨ªky ?emu se zde c¨ªt¨ªm jako doma. Na druhou stranu m¨§ ale motivuj¨ª k tomu, abych se sna?il byt st¨¢le lep?¨ª.
šedá čára
Samuel Blom, Operátor, IKEA Industry
Samuel Blom
Oper¨¢tor,
IKEA Industry
Silueta výrobku IKEA znázorňující  práci v rámci IKEA Industry
Jak si v IKEA za?¨ªnal
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢val?
Za?al jsem v IKEA jako brig¨¢dn¨ªk o letn¨ªch pr¨¢zdnin¨¢ch. Pozd¨§ji mi nab¨ªdli st¨¢l¨¦ zam¨§stn¨¢n¨ª. Z¨ªskal jsem detailn¨ª znalosti o vyrobn¨ª lince a nyn¨ª obsluhuji jeden z velkych lis?. A s t¨ªm je spojena velk¨¢ odpov¨§dnost. Mus¨ªm zajistit, aby v?e spr¨¢vn¨§ fungovalo a byla zaji?t¨§na bezpe?nost.
Pro? jsi cht¨§l j¨ªt pracovat do IKEA?
L¨¢kaly mne p?¨ªle?itosti, kter¨¦ IKEA nab¨ªz¨ª, na p?¨ªklad mo?nost d?kladn¨¦ho za?kolen¨ª v oblasti bezpe?nosti a ochrany zdrav¨ª, na jeho? z¨¢klad¨§ je pak mo?n¨¦ p?ed¨¢vat tyto znalosti d¨¢l. Moc se mi l¨ªbilo, kdy? jsem mohl ?kolit sv¨¦ kolegy a pod¨§lit se s nimi o sv¨¦ znalosti.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
Nejv¨ªce energie mi dod¨¢v¨¢ v¨§dom¨ª, ?e jsme tak ?¨ªkaj¨ªc v sam¨¦m srdci provozn¨ªho d¨§n¨ª na?¨ª spole?nosti. Jsme p?¨ªmo v jeho st?edu, a tak mus¨ªme byt schopni tak¨¦ identifikovat jak¨¦koliv probl¨¦my. J¨¢ jsem tu za?¨ªnal bez v¨§t?¨ªch znalost¨ª a v¨§domost¨ª o strojn¨ªm za?¨ªzen¨ª, tak?e jsem se musel hodn¨§ u?it. A nejv¨ªce jsem se nau?il od svych koleg?.... jak v¨§ci funguj¨ª, z¨¢klady mechaniky... vlastn¨§ se po?¨¢d je?t¨§ u?¨ªm, ka?dy den. Vyroba prob¨ªh¨¢ v tak masivn¨ªm m¨§?¨ªtku, ?e je tu po?¨¢d spousta v¨§c¨ª, kter¨¦ si mus¨ªm osvojit.
Jakou radu bys dal n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
Asi bych mu ?ekl, ?e pokud m¨¢ chu? pracovat a nau?it se n¨§co nov¨¦ho, v IKEA k tomu bude m¨ªt opravdu p?¨ªle?itost. Jsou tu prima kolegov¨¦, v?dy ochotn¨ª pomoci a poradit. Ud¨§laj¨ª si na ?lov¨§ka ?as a v?e pot?ebn¨¦ ho nau?¨ª. Pokud hled¨¢ odpov¨§di, poskytnou mu je nebo porad¨ª, kde je hledat. Pro m¨§ je to velmi d?le?it¨¦. R¨¢d se pt¨¢m a tady jsem na?el lidi, kte?¨ª mi r¨¢di odpov¨ªdaj¨ª.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
Chci r?st a d¨¢le se profesn¨§ rozv¨ªjet. Chci byt lep?¨ªm oper¨¢torem, ne? jsem byl v?era. Jsem tu po?¨¢d nov¨¢?ek, ale za?¨ªn¨¢m u? pomalu v¨§cem rozum¨§t. A mohu ?kolit dal?¨ª zam¨§stnance. Krom¨§ toho tu m¨¢m ?adu dal?¨ªch p?¨ªle?itosti k v?estrann¨¦mu rozvoji. Mym snem je pracovat v oblasti bezpe?nosti pr¨¢ce a ?kolen¨ª je prvn¨ªm krokem k tomuto c¨ªli. IKEA je velk¨¢ spole?nost a nab¨ªz¨ª tedy spoustu p?¨ªle?itost¨ª. HR nab¨ªz¨ª rozs¨¢hl¨¦ spektrum pracovn¨ªch mo?nost¨ª. I kdy? za?nete jako oper¨¢tor, m??ete se d¨¢le rozv¨ªjet. Zkou?et nov¨¦ v¨§ci. Mana?e?i se tu nepohybuj¨ª na vy??¨ª p?¨ª?ce, jednaj¨ª s n¨¢mi jako se sob¨§ rovnymi. I to je pro mne nov¨¢ zku?enosti.
šedá čára
Souzan Meana, manažerka týmu, IKEA Business Solutions
Souzan Meana
Mana?erka tymu
IKEA Business Solutions
Silueta výrobku IKEA znázorňující práci v oblasti IKEA Business Solutions
Jak si v IKEA za?¨ªnala
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢vala?
Za?ala jsem p?ed dv¨§ma lety, kdy? jsem se p?ihl¨¢sila do tr¨¦ninkov¨¦ho programu pro mana?ery ve ?v¨¦dsku. M¨¢m vzd¨§l¨¢n¨ª v oblasti IT a v r¨¢mci programu jsem pracovala ve dvojici se CIO. Sotva jsem IKEA znala a najednou jsem spolupracovala se ?leny jej¨ªho veden¨ª. Bylo to ¨²?asn¨¦, ale n¨¢ro?n¨¦. M¨§la jsem ?t¨§st¨ª, ?e se mi poda?ilo poznat IKEA tak dob?e v tak kr¨¢tk¨¦ dob¨§. Pot¨¦ jsem si cht¨§la vyzkou?et pozici vedouc¨ªho a za?ala jsem tedy pracovat jako tymov¨¢ mana?rka. To byla opravdu vynikaj¨ªc¨ª zku?enost. Nejlep?¨ª na tom bylo, ?e jsem si mohla vyzkou?et spoustu v¨§c¨ª a za?¨ªt nejr?zn¨§j?¨ª styly veden¨ª a ?¨ªzen¨ª. Samoz?ejm¨§, ?e i dnes d¨§l¨¢m chyby ... a d¨§l¨¢m je ka?dy den... ale v IKEA m¨¢m v tomto ohledu bezpe?n¨¦ prost?ed¨ª, kde mohu spolu se svym tymem zkou?et nov¨¦ cesty.
Pro? jsi cht¨§la j¨ªt pracovat do IKEA?
Kdy? n¨§co d¨§l¨¢m, mus¨ª to m¨ªt smysl. A vize ?lep?¨ªho ka?dodenn¨ªho ?ivota pro mnoho lid¨ª¡° mi smysl rozhodn¨§ d¨¢v¨¢. L¨ªb¨ª se mi, ?e IKEA je vlastn¨§ jedna velk¨¢ rodina, kde se v?e ne?¨ªd¨ª jen podle akciovych trh?. D¨ªky tomu m??eme hled¨§t a pl¨¢novat hodn¨§ dop?edu.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
R¨¢da vedu lidi a pom¨¢h¨¢m jim v dal?¨ªm r?stu. Pravdou ale je, ?e se to sn¨¢ze ?ekne, ne? ud¨§l¨¢. Ale je to p?esn¨§ to, co jsem v?dycky cht¨§la d¨§lat, by? je to tak n¨¢ro?n¨¦. Sna?¨ªm se ze v?ech sil pro zam¨§stnance vytv¨¢?et podm¨ªnky, v nich? budou odv¨¢d¨§t dobrou pr¨¢ci. Kdy? se mi to poda?¨ª, jsem ??astn¨¢.
Jakou radu bys dala n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
V¨§?te si a bu?te sami sebou. Pokud budete p?edst¨ªrat, ?e jste n¨§kym jinym, nebude odv¨¢d¨§t tak dobrou pr¨¢ci. J¨¢ alespo¨¾ odv¨¢d¨ªm nejvy??¨ª vykon, kdy? jsem sama sebou a jedn¨¢m v souladu se svymi schopnostmi. Na?t¨§st¨ª mi m?j mana?er v¨§?¨ª a to je moc p?¨ªjemny pocit.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
Pro mne je to pospolitost, proto?e pat?¨ª i k mym kl¨ª?ovym hodnot¨¢m. Naj¨ªm¨¢m spoustu lid¨ª a pospolitost je jedna z v¨§c¨ª, kterou u nich hled¨¢m. Pokud m¨¢me spolupracovat, mus¨ªme tuto hodnotu v?ichni sd¨ªlet.
šedá čára
Bill Lo, Product Requirement Engineer, Design a vývoj výrobků
Bill Lo
Product Requirement Engineer
Design a vyvoj vyrobk?
Silueta výrobku IKEA představující oblast Designu a vývoje výrobků
Jak si v IKEA za?¨ªnal
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢val?
Pracoval jsem v Kong Kongu pro vyrobce kancel¨¢?sk¨¦ho n¨¢bytku a uvid¨§l jsem na str¨¢nk¨¢ch IKEA nab¨ªdku voln¨¦ho m¨ªsta. P?esn¨§ v dob¨§, kdy jsem p?emy?lel, jakym zp?sobem se budu d¨¢le rozv¨ªjet a pr¨¢ce v IKEA mi p?i?la jako dobr¨¢ cesta. Dostal jsem pr¨¢ci a odst¨§hoval se do ?v¨¦dska. A m¨¢m se tu co u?it ¨C i kdy? u? jsem se toho hodn¨§ nau?il od mych koleg?. Nau?ili m¨§ v?e o procesu vyvoje vyrobk?, materi¨¢lech i po?adavc¨ªch, kter¨¦ mus¨ª vyrobky spl¨¾ovat. Stolek je v o?¨ªch z¨¢kazn¨ªka prost¨§ oby?eny stolek. Nevid¨ª, co v?e se za n¨ªm skryv¨¢ ... vyb¨§r materi¨¢lu, po?adavky na bezpe?nost, trvanlivost a mnoho dal?¨ªho.
Pro? jsi cht¨§l j¨ªt pracovat do IKEA?
Jedn¨ªm z d?vod? bylo skv¨§l¨¦ jm¨¦no spole?nosti IKEA. Kdy? jsem vid¨§l inzer¨¢t s volnym pracovn¨ªm m¨ªstem, hodn¨§ jsem si o IKEA zji??oval. A ve?ker¨¢ zp¨§tn¨¢ vazba byla pozitivn¨ª. Do?el jsem tedy k n¨¢zoru, ?e i m¨§ by mohla pr¨¢ce v IKEA uspokojovat.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
R¨¢d pracuji s vyrobky, u nich? jsou vyu?ity nov¨¦ materi¨¢ly. Pot¨¦ mus¨ªme vytvo?it ?adu po?adavk? a pod¨ªvat se na takov¨¦ faktory jako jsou mechanick¨¦ vlastnosti, odolnost proti UV z¨¢?en¨ª, teplu ?i vlhkosti apod. Je to pro mne v?echno nov¨¦ a moc m¨§ to bav¨ª. Mysl¨ªm si, ?e je skv¨§l¨¦, ?e se IKEA neboj¨ª pracovat s novymi materi¨¢ly. Pracoval jsem v n¨¢bytk¨¢?sk¨¦m pr?myslu ji? d?¨ªve, ale tam se nov¨¦ materi¨¢ly nevyu?¨ªvaly. V IKEA to zkou?¨ªme st¨¢le. N¨§kdy se to mo?n¨¢ nepovede, ale ur?it¨§ to nevzd¨¢me. Je to pro n¨¢s cesta k ekologi?t¨§j?¨ª vyrob¨§ a vyrobk?m.
Jakou radu bys dal n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
Je to dobr¨¢ spole?nost, kter¨¢ svym zam¨§stnanc?m poskytuje dostatek svobody. A dostane se v¨¢m zde velk¨¦ podpory od ostatn¨ªch. L¨ªb¨ª se mi firemn¨ª kultura IKEA, kde p?ij¨ªm¨¢me fakt, ?e chybujeme, a sna?¨ªme se z chyb pou?it. Vzpom¨ªn¨¢m si, jak n¨¢m vedouc¨ª jednou ?ekl, ?e nem¨¢me ?¨¢dat o povolen¨ª, ale o prominut¨ª.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
Tillsammans. V?echno, co d¨§l¨¢me, d¨§l¨¢me spole?n¨§ a navz¨¢jem se podporujeme. A l¨ªb¨ª se mi kultura, kde se m??ete odv¨¢?it byt odli?n¨ª. Nikdy nejsme spokojen¨ª se sortimentem, ktery m¨¢me a neust¨¢le se sna?¨ªme vyv¨ªjet dal?¨ª vyrobky, s odli?nymi designy a materi¨¢ly. Neust¨¢le se pt¨¢me sami sebe: Nem??eme to ud¨§lat l¨¦pe?
šedá čára
David Johansson, Product Developer, IKEA Food/Restaurant
David Johansson
Product Developer
IKEA Food/Restaurant
Silueta výrobku IKEA znázorňující oblast IKEA Food/Restaurant
Jak si v IKEA za?¨ªnal
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢val?
Od po?¨¢tku pracuji jako ?¨¦fkucha?, pracoval jsem v nejr?zn¨§j?¨ªch typech restaurac¨ª. M¨§l jsem ?et¨§zec ?v¨¦dskych kav¨¢ren v New Yorku, tak?e jsem zvykly p?ekl¨¢dat ?v¨¦dsk¨¢ j¨ªdla mezin¨¢rodn¨ª klientele. Kdy? jsem se p?est¨§hoval zp¨§t do ?v¨¦dska, vyhl¨¦dl jsem si IKEA. Kontaktoval jsem odd¨§len¨ª IKEA Food, kde mi nab¨ªdli mo?nost pod¨ªlet se na vyvoji produkt? vyu?¨ªvanych v r¨¢mci speci¨¢ln¨ªch aktivit. Tuto pr¨¢ci jsem d¨§lal dva roky, ale m¨§l jsem pocit, ?e vyvoj t¨§chto vyrobk? je velmi omezeny. Tak jsem navrhl, ?e bychom pot?ebovali n¨§koho, kdo se specializuje na tvorbu recept?. A tak jsem dostal za ¨²kol navrhnout pracovn¨ª pozici, kterou nyn¨ª zast¨¢v¨¢m. Dnes m¨¢me v IKEA Food vyvoj ustaveny velmi podobn¨§ tomu, jaky se vyu?¨ªv¨¢ pro vyvoj n¨¢bytku.
Pro? jsi cht¨§l j¨ªt pracovat do IKEA?
Cht¨§l jsem m¨ªt mo?nost d¨§lat n¨§co na glob¨¢ln¨ª ¨²rovni. N¨§co, do by mi dalo mo?nost ovlivnit velk¨¦ mno?stv¨ª lid¨ª. V IKEA m¨¢me spoustu prostoru ?na hran¨ª¡°, je tu restaurace, bistro, ?v¨¦dsky obchod, tepl¨¢ i studen¨¢ kuchyn¨§... I kdy? byl princip demokratick¨¦ho designu ur?en prim¨¢rn¨§ pro n¨¢bytek, kdy? se nad t¨ªm zamysl¨ªte, plat¨ª to sam¨¦ pro j¨ªdlo. A tak se sna?¨ªme vyu?¨ªvat v¨§ci, v nich? je IKEA dobr¨¢, a prom¨§¨¾ujeme je v dobr¨¦ j¨ªdlo.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
Mo?nost spolupracovat s dodavateli p?i vyvoji novych produkt?, to m¨§ asi bav¨ª nejv¨ªc. Spole?n¨§ toti? vytv¨¢?¨ªme n¨§co nov¨¦ho. N¨§co vymysl¨ªte a pak je to najednou realita... a vy si m??ete vychutnat vzru?uj¨ªc¨ª pocit, ?e je to i va?e z¨¢sluha.
Jakou radu bys dal n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
Spoustu ?asu tr¨¢v¨ªm t¨ªm, ?e studuji trendy, zji??uji, jak¨¦ produkty pot?ebujeme a jak z nich m??eme vytvo?it j¨ªdlo ?na zp?sob IKEA¡°. A pak za?nu va?it, ochutn¨¢vat a jednat s dodavateli.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
L¨ªb¨ª se mi, ?e mysl¨ªme jak na planetu, tak na lidi. Zaj¨ªmaj¨ª n¨¢s lid¨¦, kte?¨ª stoj¨ª za vyrobky, kter¨¦ prod¨¢v¨¢me. Chceme m¨ªt zdrav¨¦ a spokojen¨¦ lidi, pracuj¨ªc¨ª v p?¨ªjemnych podm¨ªnk¨¢ch. Kdy? se na to pod¨ªv¨¢m z glob¨¢ln¨ªho hlediska, je to n¨§co velmi jedine?n¨¦ho. Jsme velk¨¢ spole?nost, kter¨¢ ale nep?ehl¨ª?¨ª oby?ejn¨¦ ?mal¨¦¡° lidi, co? je super. Tak¨¦ m¨§ ¨²pln¨§ uchv¨¢tila mo?nost vytvo?it si vlastn¨ª novou roli... v?bec ten pocit, ?e mi tu n¨§kdo naslouch¨¢, byl skv¨§ly. Tohle by se ve v¨§t?in¨§ jinych spole?nost¨ª asi nestalo...
šedá čára
Eldin Topic, Manager Sales & Supply Support, Logistika
Eldin Topic
Manager Sales & Supply Support
Logistika
Silueta výrobku IKEA znázorňující oblast logistiky
Jak si v IKEA za?¨ªnal
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢val?
Za?al jsem v distribu?n¨ªm centru v ?lmhultu jako ?idi? vysokozdvi?n¨¦ho voz¨ªku. Na t¨¦to pozici jsem pracoval 6 let. P?ed dv¨§ma lety jsem p?e?el do obchodn¨ªho domu, do odd¨§len¨ª logistiky. Zapojil jsem se do ?aspirantsk¨¦ho¡° programu a na?el si novou pr¨¢ci v oblasti podpory prodeje a dod¨¢vek. Tak?e vlastn¨§ po cely sv?j ?ivot pracuji v logistice. Je to oblast, kter¨¢ m¨§ bav¨ª, ale cht¨§l jsem zkusit n¨§co n¨¢ro?n¨§j?¨ªho. Proto jsem se rozhodl opustit moji komfortn¨ª z¨®nu. Nov¨¢ pr¨¢ce mi otv¨ªr¨¢ dve?e do sv¨§ta obchodu, co? je pro m¨§ velmi zaj¨ªmav¨¦.
Pro? jsi cht¨§l j¨ªt pracovat do IKEA?
Studoval jsem a pot?eboval jsem n¨§jakou pr¨¢ci. Nejd?¨ªv jsem byl v distribu?n¨ªm centru, pak jsem to zkusil v obchodn¨ªm dom¨§, i kdy? to znamenalo m¨¦n¨§ pen¨§z. Za?al jsem tu jako brig¨¢dn¨ªk na 6 hodin tydn¨§, vyu?il ?ance a doufal, ?e z toho bude n¨§co v¨ªc.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
Inspiruje m¨§ to, ?e mohu pomoci svym koleg?m z¨ªskat pocit, ?e maj¨ª na v¨ªc a ?e se mohou d¨¢le rozv¨ªjet. Ale to v?e z¨¢le?¨ª na nich, j¨¢ to za n¨§ ud¨§lat nemohu. J¨¢ jim pouze nab¨ªdnu p?¨ªle?itost a ve?kerou pot?ebnou podporu. Zbytek mus¨ª zvl¨¢dnout sami. Na?¨ª nejv¨§t?¨ª odpov¨§dnost¨ª jsou z¨¢kazn¨ªci. Ka?dy den se sna?¨ªme d¨§lat v?e, abychom splnili jejich o?ek¨¢v¨¢n¨ª. A j¨¢ v?dy ?¨ªk¨¢m svym koleg?m, ?e to nejsou jen palety se zbo?¨ªm, ?e na t¨§ch palet¨¢ch jsou sny na?ich z¨¢kazn¨ªk?. Tak?e na?e pr¨¢ce m¨¢ vy??¨ª smysl. Nen¨ª to o tom, odpracovat si sv¨¦ a j¨ªt dom?.
Jakou radu bys dal n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
Nevyb¨ªrejte si pr¨¢ci. Vyb¨ªrejte si nad?¨ªzen¨¦ho.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
Moc se mi l¨ªb¨ª, ?e nab¨ªz¨ªme vyrobky pro ?irok¨¦ spektrum lid¨ª, od bohatych po ty m¨¦n¨§ movit¨¦. A ?e neust¨¢le hled¨¢me zp?soby, jak d¨§lat v¨§ci l¨¦pe. Ne pouze levn¨§ji, ale opravdu l¨¦pe... pro na?e z¨¢kazn¨ªky. Proto?e v?echno, co d¨§l¨¢me, d¨§l¨¢me pro n¨§. Nic ned¨§l¨¢me pro sebe. Chceme splnit jejich o?ek¨¢v¨¢n¨ª. Mana?e?i IKEA maj¨ª dobr¨¦ oko a dok¨¢?ou poznat, co v ka?d¨¦m z n¨¢s je, n¨¢? potenci¨¢l. N¨§kdy toti? dok¨¢?eme v¨§ci, kter¨¦ bychom ani ne?ekali. Kdy? jsem za?al pracovat, nikdy bych do sebe ne?ekl, ?e ze mne bude mana?er. Ale m?j nad?¨ªzeny ve m¨§ ten potenci¨¢l vid¨§l a poslal m¨§ do programu pro aspiranty. I to je dal?¨ª v¨§c, kter¨¢ je v IKEA jedine?n¨¢.
šedá čára
Jakob Dackander, Bedroom Sales, Sales
Jakob Dackander
Prodej lo?nic
Obchod
Silueta výrobku, představující oblast obchodu
Jak si v IKEA za?¨ªnal
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢val?
Za?al jsem prodejem lo?nic v l¨¦t¨§ 2014. Pracoval jsem v IKEA p?es l¨¦to, abych si mohl koupit letenku a zajistit v¨ªza do Austr¨¢lie. Pak jsem se uch¨¢zel o m¨ªsto v IKEA v Sydney a za?al jsem tam pracovat v logistice. B¨§hem v¨ªkend? jsem se dostal k tomu, co m¨§ l¨¢kalo nejv¨ªc,a to byl prodej postel¨ª. Nebylo to ¨²pln¨§ jednoduch¨¦, proto?e australsky sortiment je jiny ne? n¨¢?. Po ?ty? a p?l m¨§s¨ªc¨ªch jsem skon?il a za?al cestovat po Austr¨¢lii. I b¨§hem pobytu v Austr¨¢lii jsem z?stal v kontaktu se svym mana?erem v ?lmhultu a kdy? jsem se vr¨¢til do ?v¨¦dska, nab¨ªdl mi letn¨ª brig¨¢du. To bylo zhruba p?ed rokem. A op¨§t m¨¢m na starosti prodej postel¨ª.
Pro? jsi cht¨§l j¨ªt pracovat do IKEA?
Nejv¨§t?¨ªm d?vodem je mo?nost cestovat a vyu?¨ªvat mezin¨¢rodn¨ª p?¨ªle?itosti. V¨§d¨§l jsem, ?e v IKEA tyto mo?nosti jsou. To, co d¨§l¨¢m tady v ?lmhultu, m??u d¨§lat kdekoliv na sv¨§t¨§.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
Nejv¨ªc m¨§ inspiruje mo?nost pom¨¢hat lidem. Na p?¨ªklad te? pracuji nej?ast¨§ji v lo?nic¨ªch, a kdy? tomu ?lov¨§k nerozum¨ª, jen t¨§?ko m??e lidem poradit, jakou postel si maj¨ª vybrat. J¨¢ jsem svoje znalosti na?erpal z r?znych ?kolen¨ª, kter¨¦ IKEA nab¨ªz¨ª. A nyn¨ª mohu lidem opravdu pom¨¢hat a m¨§nit jejich ?ivot k lep?¨ªmu.
Jakou radu bys dal n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
Pokud budete sami sebou, lid¨¦ v¨¢s tak budou i br¨¢t. A to same plat¨ª pro z¨¢kazn¨ªky. Berou m¨§ takov¨¦ho, jaky jsem. Kdy? jsem v obchod¨§, nemus¨ªm se nezbytn¨§ pokou?et prodat co nejv¨ªc, za ka?dou cenu. M¨ªsto toho se sna?¨ªm s lidmi norm¨¢ln¨§ mluvit a byt s¨¢m sebou. A tahle schopnost ¨C byt s¨¢m sebou ¨C je mysl¨ªm i jedn¨ªm z d?vod?, pro? m¨§ do IKEA p?ijali. Tak?e moje rada zn¨ª... bu?te sami sebou.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
Pospolitost. Skute?nost, ?e v¨¢? ?¨¦f nestoj¨ª nikde nad v¨¢mi. Nad?¨ªzen¨ª sice maj¨ª sv¨¦ odli?n¨¦ odpov¨§dnosti, ale d?le?it¨¦ je, ?e za nimi mohu s ?¨ªmkoliv p?ij¨ªt. Je mi teprve 21 let, ale kdy? p?ijdu za ?¨¦fem s n¨§jakym n¨¢padem, bere m¨§ v¨¢?n¨§. Nepo?le m¨§ pry? s t¨ªm, ?e jsem moc mlady, novy... Ka?dy m??e p?isp¨§t svou tro?kou do mlyna. Kdy? d¨§l¨¢me v¨§ci spole?n¨§, m¨¢ to teprve smysl.
šedá čára
Maria Andersson, Centre Manager, IKEA Centres
Maria Andersson
Mana?erka centra
IKEA Centres
Silueta produktu reprezentující pracovní oblast IKEA Centres
Jak si v IKEA za?¨ªnala
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢vala?
Ne? jsem p?ed 2 roky p?i?la do IKEA Centers, pracovala jsem 20 let v maloobchod¨§ s m¨®dn¨ªm oble?en¨ªm. V?dycky m¨§ bavilo pracovat se z¨¢kazn¨ªky a prod¨¢vat. Kdy? jsem tu za?ala jako mana?erka, musela jsem se nau?it spoustu novych v¨§c¨ª... jak budovat vztahy, jak spolupracovat s n¨¢jemci.... D¨ªky tomu jsem se mohla profesion¨¢ln¨§ d¨¢le rozv¨ªjet. Moje pr¨¢ce se mi moc l¨ªb¨ª... m¨¢ ?iroky z¨¢b¨§r a ka?dy den je tak trochu jiny.
Pro? jsi cht¨§la j¨ªt pracovat do IKEA?
Vyrostla jsem ve vesnici bl¨ªzko ?lmhult, tak?e IKEA byla sou?¨¢st¨ª m¨¦ho d¨§tstv¨ª. Ve ?v¨¦dsku pat?¨ª IKEA k nejatraktivn¨§j?¨ªm zam¨§stnavatel?m, tak?e kdy? jsem m¨§la mo?nost vyzkou?et n¨§co nov¨¦ho a nav¨ªc v IKEA, pova?ovala jsem to za dobrou p?¨ªle?itost. A tak¨¦ jsem v¨§d¨§la, ?e mi to otev?e cestu k dal?¨ªm p?¨ªle?itostem v budoucnosti. Dnes jsem tady spokojen¨¢. A sou?asn¨§ m¨§ t¨§?¨ª v¨§dom¨ª, ?e kdy? se budu cht¨ªt v budoucnosti dozv¨§d¨§t o sv¨§t¨§ n¨§co v¨ªc, budu k tomu m¨ªt p?¨ªle?itost.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
Nejv¨ªc m¨§ bav¨ª spolupracovat s n¨¢jemci. R¨¢da s nimi vymy?l¨ªm n¨§co, co pak p?il¨¢k¨¢ z¨¢kazn¨ªky. N¨¢v?t¨§va za?¨ªn¨¢ ji? na parkovi?ti a je proto t?eba myslet i na to, jak vypad¨¢ cesta od parkovi?t¨§ do n¨¢kupn¨ªho centra a i tu vyu?¨ªt k p?il¨¢k¨¢n¨ª z¨¢kazn¨ªk? do IKEA. Bav¨ª m¨§ i to, ?e vytv¨¢?¨ªme prostory, kde se setk¨¢v¨¢ spousta lid¨ª a upravujeme je tak, aby si n¨¢v?t¨§vu u n¨¢s opravdu u?ili. Nech¨¢v¨¢m se p?itom inspirovat na?¨ªm tymem v n¨¢kupn¨ªm centru... zp?sobem, jak spolupracujeme, navz¨¢jem se podporujeme a pom¨¢h¨¢me si.
Jakou radu bys dala n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
Je d?le?it¨¦ neust¨¢le stav¨§t z¨¢kazn¨ªka na prvn¨ª m¨ªsto ¨C to plat¨ª jak pro n¨¢jemce, tak pro n¨¢v?t¨§vn¨ªky. V?e, co d¨§l¨¢te, by m¨§lo byt zam¨§?eno na z¨¢kazn¨ªky. M¨§li byste si neust¨¢le kl¨¢st ot¨¢zku: ?Je to dobr¨¦ pro n¨¢jemce nebo z¨¢kazn¨ªky?¡°
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
Z na?ich hodnot m¨¢m nejrad¨§ji pokoru a silnou v?li. Tak¨¦ se mi l¨ªb¨ª, ?e se o t¨§chto hodnot¨¢ch diskutuje doslova ka?dy den. Ov¨§?ujeme si, jestli jdeme spr¨¢vnou cestou. Kdy? ud¨§l¨¢te jako vedouc¨ª n¨§jak¨¦ rozhodnut¨ª, pt¨¢te se sami sebe, jestli jdete ostatn¨ªm p?¨ªkladem. Mysl¨ªm si, ?e je moj¨ª povinnost¨ª postarat se, aby na?e hodnoty byly skute?n¨§ ?iv¨¦ a sou?¨¢st¨ª na?¨ª ka?dodenn¨ª pr¨¢ce. Pokud sama nebudu d¨§lat to, co vy?aduji od druhych, nebude to fungovat.
šedá čára
Josefin Matsdotter Berggren, bytová návrhářka, Communication & Interior Design
Josefin Matsdotter Berggren
Bytov¨¢ n¨¢vrh¨¢?ka
Communication & Interior Design
Silueta výrobku IKEA reprezentujícího oblast Communication & Interior Design
Jak si v IKEA za?¨ªnala
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢vala?
Pracovala jsem ve Stockholmu jako n¨¢vrh¨¢?ka na voln¨¦ noze, ale v?dy jsem cht¨§la pracovat pro IKEA. Rok jsem v¨§novala nejr?zn¨§j?¨ªm kurz?m a pak jsem dostala nab¨ªdku z IKEA. Cht¨§la jsem pracovat v ?lmhultu, kde to v?e za?alo ¨C a nyn¨ª u? tu p?es rok pracuji!
Pro? jsi cht¨§la j¨ªt pracovat do IKEA?
Cht¨§la jsem pracovat v IKEA u? od mali?ka. Jako mal¨¢ jsem toti? stra?n¨§ r¨¢da chodila do IKEA nakupovat. Bylo to vzru?uj¨ªc¨ª. Sledovala jsem v?echny kolekce. IKEA pro m¨§ byla ide¨¢l. Nyn¨ª zde pracuji a l¨ªb¨ª se mi, jak se n¨¢pady m¨§n¨ª v nov¨¦ vyrobky. A jsem nad?en¨¢, ?e se na tom mohu pod¨ªlet. A tak¨¦ se mi l¨ªb¨ª multikulturn¨ª prost?ed¨ª IKEA, kter¨¦ p?in¨¢?¨ª neobvykl¨¦ n¨¢pady a nekone?n¨¦ p?¨ªle?itosti.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
Hrozn¨§ r¨¢da vytv¨¢?¨ªm ur?ity prostor. Zkou?¨ªm si p?edstavit lidi, kte?¨ª v n¨§m ?ij¨ª a jejich pot?eby. Vytv¨¢?¨ªm si jejich p?¨ªb¨§h... to m¨§ moc bav¨ª. Jsem tu sice nov¨¢, ale m¨¢m pocit, ?e v¨¢s tu lid¨¦ p?¨ªmo vyb¨ªzej¨ª k tomu, abyste hledali nov¨¢ ?e?en¨ª, ?mysleli jinak¡°. Mohu tak popustit uzdu sv¨¦ p?edstavivosti. Na druhou stranu mus¨ªm navrhovat vyrobky, kter¨¦ se budou prod¨¢vat a kter¨¦ budou lid¨¦ vyu?¨ªvat.
Jakou radu bys dala n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
Je v n¨ª mnohem v¨ªce, ne? byste ?ekali. ?lov¨§k tu mus¨ª zva?ovat obrovsk¨¦ mno?stv¨ª faktor? a v?dy br¨¢t ohled na to, ?e navrhuje pro v¨§t?inu lid¨ª. Nejde ani tak o nejmodern¨§j?¨ª trendy, i kdy? i ty je samoz?ejm¨§ t?eba zn¨¢t.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
M¨§ se tu moc l¨ªb¨ª, ?e si navz¨¢jem pom¨¢h¨¢me, oce¨¾ujeme na?e vz¨¢jemn¨¦ siln¨¦ str¨¢nky a nehled¨¢me, co n¨¢s rozd¨§luje. IKEA um¨ª dostat z lid¨ª to nejlep?¨ª a oce¨¾uje originalitu, nejde j¨ª o to vytv¨¢?et ?eou masu. Sna?¨ª se naj¨ªt v lidech to nejlep?¨ª a uplatnit to.
šedá čára
Jackline Kibunja, vedoucí týmu,  Customer relations
Jackline Kibunja
Vedouc¨ª tymu
Vztahy se z¨¢kazn¨ªky
Silueta výrobku znázorňující pracovní oblast Vztahy se zákazníky
Jak si v IKEA za?¨ªnala
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢vala?
Za?ala jsem tu pracovat v listopadu 2011 na p?lro?n¨ª praxi. Moc se mi v IKEA l¨ªbilo a pr¨¢cem¨§ bavila. Pak mi v roce 2012 nab¨ªdli brig¨¢du a u? jsem tu z?stala... od t¨¦ doby pracuji v IKEA Malm?.
Pro? jsi cht¨§la j¨ªt pracovat do IKEA?
Hledala jsem pr¨¢ci a IKEA pat?¨ª k nejlep?¨ªm zam¨§stnavatel?m ve ?v¨¦dsku. Cht¨§la jsem to zkusit.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
Jako vedouc¨ª tymu jsem r¨¢da mezi lidmi v obchod¨§. Je to n¨¢ro?n¨¦, ale m¨§ to moc bav¨ª. Neust¨¢le se n¨§co d¨§je. Jednou d¨§l¨¢te to, podruh¨¦ n¨§co jin¨¦ho a neust¨¢le odpov¨ªd¨¢te na spoustu ot¨¢zek. Tak¨¦ m¨¢m ?anci se neust¨¢le u?it n¨§co nov¨¦ho. To je tak¨¦ nezva. A v neposledn¨ª ?ad¨§ m¨§ bav¨ª pracovat s lidmi... r¨¢da s nimi mluv¨ªm, pom¨¢h¨¢m jim. A je jedno, jestli jsou to kolegov¨¦ nebo z¨¢kazn¨ªci.
Jakou radu bys dal n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
?ekla bych jim, ?e mus¨ª m¨ªt r¨¢di lidi a r¨¢di s nimi pracovat. Tak¨¦ mus¨ªte zvl¨¢dat stres. Cely den mus¨ªte byt dob?e nalad¨§n¨ª a na ka?d¨¦ho se sm¨¢t, od prvn¨ªho do posledn¨ªho z¨¢kazn¨ªka. ?asem se to nau?¨ªte zvl¨¢dat a budete se moci pln¨§ soust?edit na z¨¢kazn¨ªka p?ed v¨¢mi.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
L¨ªb¨ª se mi, jak se k sob¨§ navz¨¢jem chov¨¢me. V?ichni jsou si tu rovni ¨C i kdy? jsou v nad?¨ªzen¨¦ pozici. To se mi na IKEA l¨ªb¨ª. A tak¨¦ se mi l¨ªb¨ª, ?e IKEA naj¨ªm¨¢ lidi z r?znych kultur. Ka?dy tak m¨¢ p?¨ªle?itost v IKEA pracovat. N¨§kdy ani nez¨¢le?¨ª, jak¨¦ m¨¢ ?lov¨§k vzd¨§l¨¢n¨ª, jde hlavn¨§ o to p?idat se a z¨ªsk¨¢vat zku?enosti. Ka?dy tu m¨¢me sv?j hlas.
šedá čára
Tobias Johansson, Analytik, E-commerce
Tobias Johansson
Analytik
E-commerce
Silueta výrobku reprezentujícího oblast E-commerce
Jak si v IKEA za?¨ªnal
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢val?
?adu let jsem pracoval jako konzultant na voln¨¦ noze, a zatou?il jsem po zam¨§stn¨¢n¨ª. Kdy? se objevila mo?nost pracovat v IKEA, nev¨¢hal jsem. Kdy? pracujeme pro firmu jako zam¨§stnanec, m¨¢te mo?nost spole?nost poznat opravdu do hloubky a pod¨ªlet se na projektech od za?¨¢tku a? do konce.
Pro? jsi cht¨§l j¨ªt pracovat do IKEA?
Byl jsem v?dycky fanou?ek zna?ky IKEA. Nav¨ªc jsem se narodil ve ?v¨¦dsku, a tak jsem vyr?stal obklopeny n¨¢bytkem IKEA. Z profesion¨¢ln¨ªho hlediska pak mus¨ªm ?¨ªci, ?e m¨§ l¨¢kalo analyzovat jedny z nejv¨§t?¨ªch maloobchodn¨ªch str¨¢nek ve ?v¨¦dsku. Na str¨¢nky IKEA chod¨ª denn¨§ t¨¦m¨§? 10 % obyvatel ?v¨¦dska, m¨¢me proto dostatek dat k tomu, abychom mohli analyzovat chov¨¢n¨ª u?ivatel? a funk?nost str¨¢nek.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
Moj¨ª prac¨ª je analyzovat data z digit¨¢ln¨ªch platforem, aby d¨¢vala smysl. Inspiruje m¨§, kdy? m??u nach¨¢zet a vy?e?it problematick¨¦ body a p?isp¨ªvat tak ke zlep?ov¨¢n¨ª zku?enost¨ª na?ich z¨¢kazn¨ªk? z n¨¢kupu. Kdy? pomoc¨ª analyzy webu dok¨¢?eme l¨¦pe ch¨¢pat on-line chov¨¢n¨ª z¨¢kazn¨ªk?, v¨ªme tak¨¦, kde se m¨¢me zlep?it. Pokud se n¨¢m poda?¨ª naj¨ªt zp?sob, jak zvy?it tzv. Conversion rate (tedy po?et p?¨ªjemc? sd¨§len¨ª, kte?¨ª si zakoupili n¨§ktery z nab¨ªzenych vyrobk?, ve vztahu k celkov¨¦mu po?tu oslovenych), znamen¨¢ to pro n¨¢? byznys obrovsky rozd¨ªl. I to m¨§ pr¨¢v¨§ na m¨¦ pr¨¢ci bav¨ª, stejn¨§ jako v¨§dom¨ª, ?e je po?¨¢d co zlep?ovat.
Jakou radu bys dal n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
Rozhodn¨§, aby byl trp¨§livy. Kdy? je ?lov¨§k v IKEA novy, chv¨ªli trv¨¢, ne? pochop¨ª, jak to v IKEA funguje a kdo co d¨§l¨¢. Bude v¨¢m proto n¨§jakou dobu trvat, ne? se za?nete orientovat. A tak¨¦ je t?eba si uv¨§domit, ?e IKEA nen¨ª pr?kopn¨ªk v oblasti digit¨¢ln¨ªch technologi¨ª, ale spole?nost, kter¨¢ se sna?¨ª dr?et krok s vyvojem a j¨ªt spr¨¢vnym sm¨§rem. A proto je zde obrovsky potenci¨¢l.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
Ka?dy je tu p?¨¢telsky, ochotny, pozitivn¨§ nalad¨§ny, bez ohledu na roli nebo p?¨ª?ku na ?eb?¨ª?ku. I kdy? je to velk¨¢ nadn¨¢rodn¨ª spole?nost, dok¨¢?¨ª si lid¨¦ na pracovi?ti udr?ovat rodinnou atmosf¨¦ru.
šedá čára
Stefania Nervi, Global Content Catalogue Specialist, Marketing a komunikace
Stefania Nervi
Global Content Catalogue Specialist
Marketing a komunikace
Silueta výrobku reprezentujícího oblast Marketingu a komunikace
Jak si v IKEA za?¨ªnala
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢vala?
Po skon?en¨ª magisterskych studi¨ª jsem se p?est¨§hovala do Londyna. Jednoho dne jsem vid¨§la inzer¨¢t na praxi v IKEA a ?ekla si, ?e by to byla zaj¨ªmav¨¢ zku?enost a ?e by se mi to l¨ªbilo... i kdy? jsem v t¨¦ dob¨§ studovala a praxe byla jen na pr¨¢ m¨§s¨ªc?. Po n¨ª mi ale nab¨ªdli trval¨¦ zam¨§stn¨¢n¨ª, o jak¨¦m se mi ani nesnilo. Jsem tu teprve p¨§t let, ale m¨¢m mo?nost tu pracovat jako ?len glob¨¢ln¨ªho komunika?n¨ªho tymu.
Pro? jsi cht¨§la j¨ªt pracovat do IKEA?
M¨¢m vzd¨§l¨¢n¨ª v oblasti komunikac¨ª a tuhle pr¨¢ci opravdu miluju. U? jako d¨ªt¨§ jsem si uv¨§domovala, ?e IKEA je jin¨¢ ne? ostatn¨ª spole?nosti. Extern¨ª komunikace nazna?ovala, ?e je to velice inkluzivn¨ª spole?nost, co? se mi posl¨¦ze coby zam¨§stnanci potvrdilo. Komunikace IKEA byly v?dy jedine?n¨¦ a j¨¢ je pe?liv¨§ sledovala. A l¨ªbily se mi. Katalog pak byl sb¨ªrka snovych dom? a byt?. Poka?d¨¦, kdy? jsem si j¨ªm listovala, jsem si p?edstavovala, jak¨¦ by to bylo v takov¨¦m byt¨§ ?i dom¨§ bydlet. I proto jsem od nepam¨§ti cht¨§la pracovat pro katalog IKEA. A mou prac¨ª sn? bylo vymy?let obsah katalogu. Ani jsem nev¨§d¨§la, ?e moje sou?asn¨¢ pozice existuje. Je to pr¨¢ce mych sn?.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
Stra?n¨§ m¨§ bav¨ª pracovat na katalogu. To m¨§ ostatn¨§ tak¨¦ dovedlo do KEA. Pova?uji katalog za glob¨¢ln¨ª komunikaci, kter¨¢ se dostane a? k lidem dom?. A opravdu dok¨¢?e m¨§nit lidem ?ivot. Zn¨¢te n¨§jakou jinou komunikaci, jej¨ªm? c¨ªlem by bylo umo?nit v¨¢m lep?¨ª ka?dodenn¨ª ?ivot?
Jakou radu bys dala n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
Katalog IKEA se dost¨¢v¨¢ do domov? spousty lid¨ª a p?in¨¢?¨ª neuv¨§?iteln¨¦ mno?stv¨ª inspirace, jak si zlep?it bydlen¨ª a t¨ªm i&nbs;kvalitu ?ivota. ?lov¨§k d¨ªky tomu za?n¨§ p?emy?let trochu jinak... od n¨¢pravy malych drobnost¨ª k v¨§t?¨ªm projekt?m a ?e?en¨ªm. A o to pr¨¢v¨§ jde... inspirovat a pomoci lidem nach¨¢zet zp?soby, jak l¨¦pe bydlet. Proto?e je Katalog IKEA glob¨¢ln¨ª medium, mus¨ªme nav¨ªc p?i jeho sestavov¨¢n¨ª m¨ªt na pam¨§ti odli?nosti v r?znych ?¨¢stech sv¨§ta a tak¨¦ to, jak r?zn¨¦ kultury vn¨ªmaj¨ª ur?it¨¢ sd¨§len¨ª.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
L¨ªb¨ª se mi, ?e si tu navz¨¢jem pom¨¢h¨¢me d¨¢l r?st a rozv¨ªjet se. Skv¨§l¨¢ je tak¨¦ mo?nost z¨ªsk¨¢vat mezin¨¢rodn¨ª zku?enosti. M??ete cestovat po sv¨§t¨§ a d¨§lat spoustu v¨§c¨ª. IKEA toti? nab¨ªz¨ª doslova nekone?n¨¦ mo?nosti ¨C m??ete za?¨ªt v logistice, p?ej¨ªt do HR a pak t?eba do marketingu...
šedá čára
 Sofie Johansson, Výměna a vracení zboží, odd. Vztahy se zákazníky
Sofie Johansson
Vym¨§na a vracen¨ª zbo?¨ª
Vztahy se z¨¢kazn¨ªky
Silueta výrobky reprezetujícího oblast vztahů se zákazníky
Jak si v IKEA za?¨ªnala
a jak¨¦ role jsi do dne?n¨ª doby zast¨¢vala?
Za?¨ªnala jsem v centru podpory z¨¢kazn¨ªk?, kde jsem odpov¨ªdala na telefon¨¢ty. M¨¢m r¨¢da lidi a jsem spole?ensk¨¢. M?j mana?er si toho v?iml a pochopil, ?e by m¨§ v¨ªce bavilo byt v p?¨ªm¨¦m kontaktu s lidmi. Pomohl mi kontaktovat mana?era odd. Vztahy se z¨¢kazn¨ªky v obchodn¨ªm dom¨§. P?i?la jsem na pohovor a bylo jasno.. oba jsme v¨§d¨§li, ?e je to pro m¨§ to prav¨¦.
Pro? jsi cht¨§la j¨ªt pracovat do IKEA?
Vyr?stala jsem s touto spole?nost¨ª. Moc jsem toho o n¨ª nev¨§d¨§la, ale kdo by tu necht¨§l pracovat? M¨¢te tu tolik mo?nost¨ª, m??ete byt, kym chcete. IKEA je pro ka?d¨¦ho. A ke ka?d¨¦mu se chov¨¢ jako k ?lenu rodiny.
Jak¨¦ odpov¨§dnosti ?i ¨²koly
t¨§ ve tv¨¦ sou?asn¨¦ roli nejv¨ªce inspiruj¨ª ?
R¨¢da ?e?¨ªm probl¨¦my. To je moje! Tak?e jsem moc ??astn¨¢, ?e mohu d¨§lat to, co d¨§l¨¢m. Ka?dy z¨¢kazn¨ªk je jiny. Jsem kreativn¨ª typ, tak?e m¨§ hled¨¢n¨ª mo?nych ?e?en¨ª bav¨ª, i kdy? je to n¨§kdy obt¨ª?n¨¦. A nav¨ªc jsem tu z¨ªskala vynikaj¨ªc¨ª znalost na?eho sortimentu. Jsem v tom opravdu dobr¨¢ a r¨¢da se o sv¨¦ znalosti pod¨§l¨ªm s kolegy. Inspiruje mne, kdy? za mnou p?ich¨¢z¨ª rozzlobeny, zklamany z¨¢kazn¨ªk a odch¨¢z¨ª ?lov¨§k, ktery op¨§t na?el d?v¨§ru v IKEA. To je ¨²?asny pocit.
Jakou radu bys dala n¨§komu, kdo zva?uje
podobnou pr¨¢ci?
My, co pracujeme v odd. Vztah? se z¨¢kazn¨ªky, jsme prvn¨ªmi a tak¨¦ posledn¨ªmi, s kym na?i z¨¢kazn¨ªci p?ijdou do styku. V¨ªt¨¢me je p?i vstupu a potk¨¢v¨¢me se s nimi na pokladn¨¢ch. Je proto d?le?it¨¦, abychom si spolu vybudovali dobry vztah. Hodn¨§ toho v¨ªme, proto?e zn¨¢me obchodn¨ª d?m skrz naskrz. A to je pro mne inspiruj¨ªc¨ª. Proto zde tak¨¦ pracuji. Mus¨ªte m¨ªt z¨¢kazn¨ªky r¨¢di a p?i jedn¨¢n¨ª s nimi se hodn¨§ dozv¨ªte jak o sob¨§, tak o lidech obecn¨§. I proto m¨¢m svoji pr¨¢ci tak r¨¢da.
Co se ti nejv¨ªc l¨ªb¨ª
na kultu?e a hodnot¨¢ch IKEA ?
Mysl¨ªm, ?e jsem pokorn¨¢ a ?e m¨¢m pevnou v?li ?e?it slo?it¨¦ situace s ¨²sm¨§vem a efektivn¨§. L¨ªb¨ª se mi, ?e tu nejsou rozd¨ªly mezi mana?ery a ?adovymi pracovn¨ªky. M?j mana?er i m¨ª kolegov¨¦ jsou lid¨¦ jako ka?dy jiny a to je pro m¨§ inspiruj¨ªc¨ª. Sna?¨ªm se byt dobrym vedouc¨ªm a j¨ªt ostatn¨ªm p?¨ªkladem. A u?¨ªv¨¢m si, kdy? na sv¨¦m nad?¨ªzen¨¦m vid¨ªm, ?e mohu d¨§lat, co chci. Tak¨¦ se mi l¨ªb¨ª, ?e tu m¨¢m mo?nost r?st a rozv¨ªjet se a ?e m¨§ v tom m?j mana?er a m¨ª kolegov¨¦ podporuj¨ª.
MO?N¨¢ BY V¨¢S TAK¨¦ ZAJ¨ªMALO:
LID¨¦ A PLANETA
Pro udr?itelnou budoucnost
Pod¨ªvejte se, co pro n¨¢s znamen¨¢ udr?itelnost a jak se zapojujeme do p¨¦?e o planetu a lidi, kte?¨ª na n¨ª ?ij¨ª. V¨ªce informac¨ª najdete v sekci Lid¨¦ a planeta
Malá indická holčička ve třídě
O IKEA GROUP
IKEA - kdo jsme a co d¨§l¨¢me
Pokud byste se cht¨§li p?ed odesl¨¢n¨ªm ?¨¢dosti o zam¨§stn¨¢n¨ª dozv¨§d¨§t o IKEA je?t¨§ v¨ªce, zde najdete v?echny informace o tom, kdo jsme a co d¨§l¨¢me. O IKEA GROUP
Mladá žena si dává kávu v restauraci IKEA