¨²vodn¨ª str¨¢nka

Koncept IKEA

Jde to i jinak

Krabice IKEA na kole, na němž jede brýlatý muž
Neust¨¢le se pt¨¢me: Nejde to d¨§lat l¨¦pe? I proto z?st¨¢v¨¢ nab¨ªdka vybaven¨ª dom¨¢cnosti IKEA unik¨¢tn¨ª a je to i zp?sob, jak se sna?¨ªme o lep?¨ª ka?dodenn¨ª ?ivot mnoha lid¨ª.
MY?LENKA
Pro v¨§t?inu lid¨ª
Koncept IKEA je zalo?en na my?lence nab¨ªzet ?iroky sortiment vyrobk? pro za?¨ªzen¨ª dom¨¢cnosti, kter¨¦ si m??e dovolit co nejv¨ªce lid¨ª, nikoliv jen vybran¨¢ hrstka. Dosahujeme toho tak, ?e nab¨ªz¨ªme n¨¢bytek s dobrou funkc¨ª, kvalitou, designem a hodnotou. Nikdy p?i tom nezapom¨ªn¨¢me ani na udr?itelnost. Koncept IKEA zasahuje v?echny ?¨¢sti spole?nosti, od designu, p?es vyhled¨¢v¨¢n¨ª zdroj?, obaly a? po distribuci. Na?¨ªm c¨ªlem je vytv¨¢?et lep?¨ª ka?dodenn¨ª ?ivot pro v¨§t?inu lid¨ª.
Jak uv¨¢d¨ªme Koncept IKEA do ?ivota
Koncept IKEA uv¨¢d¨ªme do ?ivota mnoha zp?soby: prost?ednictv¨ªm na?ich obchodn¨ªch dom? rozm¨ªst¨§nych po cel¨¦m sv¨§t¨§, katalogu IKEA, na?ich internetovych str¨¢nek a aplikac¨ª pro mobiln¨ª telefony a tak¨¦, co? je nejd?le?it¨§j?¨ª, prost?ednictv¨ªm mili¨®n? domov? po cel¨¦m sv¨§t¨§, v nich? jsou na?e vyrobky.
No Youtube Player
Katalog IKEA, nyn¨ª nov¨§ i s roz?¨ª?enou realitou.
Jak se vyvíjelo logo IKEA od roku 1951 do dnešní doby
1951
1954
1967
1981
1983
P?¨ªb¨§h jm¨¦na IKEA
N¨¢zev IKEA tvo?¨ª inici¨¢ly zakladatele spole?nosti, Ingvara Kamprada, (IK) a prvn¨ª p¨ªsmena jmen farmy a vesnice, kde vyr?stal ?- Elmtaryd a Agunnaryd (EA). Logo IKEA se b¨§hem historie p?¨ªli? nem¨§nilo, verze z roku 1967 z?st¨¢v¨¢ konzistentn¨ªm symbolem spole?nosti a? do dnes.
Stolek IKEA LÖVBACKEN
Spole?n¨§ u?et?¨ªme pen¨ªze
Z¨¢kazn¨ªci IKEA hraj¨ª d?le?itou roli. My v IKEA odvedeme sv?j d¨ªl t¨ªm, ?e na?e vyrobky chyt?e zabal¨ªme. A vy se zase ujmete mont¨¢?e. Spole?n¨§ tak nejen u?et?¨ªme pen¨ªze, ale na?e spole?n¨¢ snaha sn¨ª?¨ª objem dopravy a tud¨ª? i z¨¢t¨§?e pro ?ivotn¨ª prost?ed¨ª.

V roce 1956 m¨§l zam¨§stnanec IKEA Gillis Lundgren probl¨¦my s t¨ªm, aby se mu stolek L?VET ve?el do auta. P?emy?lel, co s t¨ªm a vysledkem bylo ploch¨¦ balen¨ª na?ich vyrobk?. Dnes je stolek L?VET zp¨§t v sortimentu IKEA pod n¨¢zvem L?VBACKEN. Kr¨¢sny maly stolek s kr¨¢snym p?¨ªb¨§hem. Prohl¨¦dn¨§te si stolek L?VBACKEN .
KONCEPT IKEA: MY?LENKA | VEKTERYCH ZEM¨ªCH IKEA P?SOB¨ª | FRAN?¨ªZOV¨¢ STRUKTURA
Část loga IKEA na fasádě OD proti modrému nebi
VE KTERYCH ZEM¨ªCH IKEA P?SOB¨ª
Pro je?t¨§ v¨ªce lid¨ª
Ka?dy rok otv¨ªr¨¢me nov¨¦ obchodn¨ª domy IKEA v nejr?zn¨§j?¨ªch zem¨ªch sv¨§ta. Pod¨ªvejte se na na?i interaktivn¨ª mapu, uvid¨ªte na n¨ª v?echna m¨ªsta, kde v sou?asn¨¦ dob¨§ IKEA p?sob¨ª. Z¨ªsk¨¢te tak¨¦ aktu¨¢ln¨ª informace o tom, kter¨¦ dal?¨ª obchodn¨ª domy se chyst¨¢me otev?¨ªt.
KONCEPT IKEA: MY?LENKA | VE KTERYCH ZEM¨ªCH IKEA P?SOB¨ª | FRAN?¨ªZOV¨¢ STRUKTURA
FRAN?¨ªZOV¨¢ STRUKTURA
V souladu s konceptem IKEA
Na po?¨¢tku 80. let minul¨¦ho stolet¨ª ¡ª s obchodn¨ªmi domy IKEA ve 20 zem¨ªch ¡ª si zakladatel IKEA Ingvar Kamprad uv¨§domil, ?e bude t?eba chr¨¢nit unik¨¢tn¨ª koncept IKEA jako sou?¨¢st r?stu spole?nosti. Proto?e cht¨§l dos¨¢hnout naprost¨¦ nezavislosti a dlouhodob¨¦ vlastnick¨¦ struktury, nep?ich¨¢zel akciovy trh v ¨²vahu. Ingvar Kamprad byl nav¨ªc p?esv¨§d?en, ?e v?echny spole?nosti funguj¨ªc¨ª pod zna?kou IKEA, si mus¨ª p?ed dal?¨ªm r?stem vytvo?it pot?ebn¨¦ zdroje.
Tak vznikl fran?¨ªzovy syst¨¦m IKEA, podle jeho? z¨¢sad dnes funguj¨ª v?echny obchodn¨ª domy IKEA (s vyjimkou nizozemsk¨¦ IKEA v Delft¨¢ch, kter¨¢ je vlastn¨§na spole?nost¨ª Inter IKEA Systems B.V.). Tato spole?nost je tak¨¦ vlastn¨ªkem konceptu IKEA a celosv¨§tovym poskytovatelem fran?¨ªz. P?e?t¨§te si dal?¨ª informace o na?em fran?¨ªzov¨¦m syst¨¦mu.
Rodina na obědě v IKEA
MOHLO BY V¨¢S TAK¨¦ ZAJ¨ªMAT:
Otec vařící se svým synem
O IKEA GROUP
V¨ªtejte v IKEA GROUP
Jsme spole?nost zalo?en¨¢ na specifickych hodnot¨¢ch a na?¨ªm c¨ªlem je vytv¨¢?et takov¨¦ produkty, kter¨¦ pom¨¢haj¨ª zlep?ovat ka?dodenn¨ª ?ivot doma v¨§t?iny lid¨ª. P?e?t¨§te si v¨ªce o na?¨ª vizi a struktu?e spole?nosti.
Foto indické dívky ve třídě
LID¨¦ A PLANETA
Pro udr?itelnou budoucnost
P?e?t¨§te si, co pro n¨¢s znamen¨¢ udr?itelnost a jak se star¨¢me o lidi i na?i planetu. LID¨¦ A PLANETA