¨²vodn¨ª str¨¢nka

LID¨¦ A PLANETA

Pro udr?itelnou budoucnost

V IKEA se sna?¨ªme, aby dopad na?¨ª ?innosti na lidi a planetu byl co nejpozitivn¨§j?¨ª. Proto se v?emi silami sna?¨ªme v¨§novat v¨§cem, kter¨¦ maj¨ª smysl a p?in¨¢?ej¨ª po?adovany ¨²?inek, a? u? je to p?echod na LED osv¨§tlen¨ª nebo vyu?¨ªv¨¢n¨ª bavlny, poch¨¢zej¨ªc¨ª vyhradn¨§ z udr?iteln¨§j?¨ªch zdroj?.
Dal?¨ª na?e kroky m¨ª?¨ª sm¨§rem ke 100% vyu?¨ªv¨¢n¨ª obnovitelnych zdroj? energie. Konkr¨¦tn¨§ usilujeme o tom, abychom do roku 2020 byli schopni vyrobit tolik energie, kolik j¨ª spot?ebuj¨ª v?echny na?e provozy, a abychom pro vyrobu vyu?¨ªvali pouze d?evo z udr?iteln¨§j?¨ªch zdroj?. Od roku 2009 IKEA Group investovala 2,1 miliardy eur na n¨¢kup vlastn¨ªho za?¨ªzen¨ª pro v¨§trn¨¦ a sol¨¢rn¨ª elektr¨¢rny. Ale t¨ªm rozhodn¨§ nekon?¨ªme. To je teprve za?¨¢tek...
P?e?t¨§te si na?i lok¨¢ln¨ª Zpr¨¢vu o trval¨¦ udr?itelnosti.
Větrná farma v Kanadě
UD?ITELN¨§J?¨ª ?IVOT DOMA
Dívka loupe pomeranč v kuchyni, vybavené výrobky, které umožňují udržitelnější způsob života
IKEA nab¨ªz¨ª ?adu finan?n¨§ dostupnych vyrobk? a ?e?en¨ª, kter¨¢ v¨¢m pomohou ?et?it energi¨ª i vodou, sni?ovat mno?stv¨ª odpadu a ?¨ªt zdrav¨§ji. Pamatujte, ?e v?echny tyto mal¨¦ kroky se s?¨ªtaj¨ª a jejich dopad je obrovsky!
ENERGIE A ZDROJE
Ruka sbírající bavlnu
Snahou vyr¨¢b¨§t v¨ªce z men?¨ªho mno?stv¨ª surovin se IKEA vrac¨ª ke svym ko?en?m. Prom¨§¨¾ujeme odpad v nov¨¦ suroviny, hled¨¢me nov¨¦, udr?iteln¨§j?¨ª zdroje materi¨¢l? a potravin a p?ech¨¢z¨ªme na obnoviteln¨¦ zdroje energie.
LID¨¦ A KOMUNITY
Žena s dítětem na indickém venkově
Pom¨¢h¨¢me zlep?ovat ?ivot lid¨ª a komunit, ovlivn¨§nych na?¨ªm podnik¨¢n¨ªm ¨C od dodavatel? a zam¨§stnanc?, a? po d¨§ti a rodiny ?ij¨ªc¨ª v ohro?enych komunit¨¢ch. Ve v?em, co d¨§l¨¢me, se sna?¨ªme podporovat rovnost, diverzitu a respekt k lidskym pr¨¢v?m.
Toto je IKEA!
O IKEA
Zaj¨ªm¨¢ v¨¢s, co v?echno a jak d¨§l¨¢me? Pokud ano, rozhodn¨§ si pro?t¨§te ?¨¢st O IKEA, kde najdete, jak postupujeme p?i navrhov¨¢n¨ª vyrobk?, co znamen¨¢ pracovat v IKEA a mnoho dal?¨ªch informac¨ª. Toto je IKEA!
Zákazníci si dávají kávu a odpočívají v restauraci IKEA
Tiskov¨¦ informace
Zpr¨¢vy a dokumenty ke sta?en¨ª
Zde najdete detailn¨ª zpr¨¢vy o udr?itelnosti, dokumenty o na?ich strategi¨ªch a dal?¨ª dokumenty ke sta?en¨ª. Zpr¨¢vy a dokumenty ke sta?en¨ª