¨²vodn¨ª str¨¢nka

Toto je IKEA

Co se d¨§je v IKEA

Pr¨¢v¨§ nyn¨ª v IKEA
Prostudujte si finanční výsledky a blíže se seznamte s celou IKEA Group v dokumentu Roční přehled IKEA Group za rok 2017
Ro?n¨ª p?ehled IKEA Group za rok 2017
365 dn¨ª uteklo jako voda, ale pro? na n¨§ hned zapomenout. My jsme ho zachytili pomoc¨ª p?¨ªb¨§h? a finan?n¨ªch vysledk? shrnutych do dokumentu s n¨¢zvem Ro?n¨ª p?ehled IKEA Group za rok 2017, abychom v¨¢m uk¨¢zali, kdo jsme a co jsme dok¨¢zali.
P?e?t¨§te si Ro?n¨ª p?ehled IKEA Group pro rok 2017 (PDF ¨C EN)P?e?t¨§te si IKEA Group 2017 ve zkratce (PDF ¨C CZ)
Přečtěte si roční přehled IKEA Group pro rok  2017
Rovné zacházení, rovné příležitosti
Zasazujeme se o dodr?ov¨¢n¨ª lidskych pr¨¢v
V IKEA zast¨¢v¨¢me n¨¢zor, ?e ka?dy m¨¢ pr¨¢vo na rovn¨¦ zach¨¢zen¨ª, rovn¨¦ p?¨ªle?itosti a mo?nost byt s¨¢m sebou. V r¨¢mci snah o podporu lidskych pr¨¢v a rovnosti IKEA Group p?ijala a dodr?uje z¨¢sady OSN zam¨§?en¨¦ na odstran¨§n¨ª diskriminace LGBT osob v pracovn¨ªm procesu, uveden¨¦ v dokumentu UN Standards of Conduct for Business on Tackling Discrimination against LGBT+ people (v platnosti od z¨¢?¨ª 2017).
V¨ªce informac¨ª o postoji IKEA k diverzit¨§ a inkluzi
Rovné příležitosti, rovné zacházení
D¨§kujeme v¨¢m v?em, jste skv¨§l¨ª!
Nebyt spole?n¨¦ho ¨²sil¨ª v?ech zam¨§stnanc? na cel¨¦m sv¨§t¨§, nebyla by IKEA t¨ªm, ?¨ªm je. A v¨§rnostn¨ª program Tack! je n¨¢? zp?sob, jak v¨¢m up?¨ªmn¨§ pod¨§kovat, a to nejen za pr¨¢ci, kterou jste odvedli, ale i za budouc¨ª snahu a ¨²sil¨ª.
?tvrt¨¦ vyro?n¨ª programu Tack! oslav¨ªme s na?imi zam¨§stnanci p?¨ªsp¨§vkem ve vy?i 96 mili¨®n? euro.
Pracovi?t¨§ a benefity
Jsme světová jednička ve využívání udržitelné bavlny
Jsme v ?ele snah o udr?iteln¨§j?¨ª bavlnu!
M¨¢me pro v¨¢s skv¨§lou zpr¨¢vu! Ji? druhy rok dostala IKEA nejvy??¨ª hodnocen¨ª za vykon v oblasti udr?itelnosti. Toto hodnocen¨ª je uv¨¢d¨§no ve zpr¨¢v¨§ Sustainable Cotton Report, v n¨ª? je hodnoceno 75 nadn¨¢rodn¨ªch spole?nost¨ª.
?Toto hodnocen¨ª dokazuje, ?e jsme na spr¨¢vn¨¦ cest¨§, i kdy? je?t¨§ m¨¢me p?ed sebou dlouhou cestu, ne? se n¨¢m poda?¨ª pln¨§ transformovat bavln¨¢?sky a textiln¨ª pr?mysl," ?¨ªk¨¢ Lena Pripp-Kovac, Sustainability Manager z odd¨§len¨ª IKEA Range and Supply.
SAGOSKATT ¨C v?e jde na charitu!
Seznamte se s hra?kami ze s¨¦rie SAGOSKATT, je? jsou vysledkem ka?doro?n¨ª sout¨§?e IKEA pro mal¨¦ design¨¦ry hra?ek, do n¨ª? se zapojuje spousta kreativn¨ªch d¨§t¨ª z cel¨¦ho sv¨§ta. Des¨ªtka nejunik¨¢tn¨§j?¨ªch n¨¢vrh? se do?kala prom¨§ny ve skute?nou ¨²?asnou hra?ku. Ve?kery zisk z prodeje t¨§chto hra?ek je ur?en na charitativn¨ª projekty, podporuj¨ªc¨ª pr¨¢vo ka?d¨¦ho d¨ªt¨§te hr¨¢t si a rozv¨ªjet se.
SAGOSKATT, hračky navržené dětmi, výtěžek je věnován na charitu
Šedá čára
Nechte se inspirovat IKEA
Muž veze na kole spoustu balíčků IKEA.
Koncept IKEA
Srdcem konceptu IKEA je na?e vize - vytv¨¢?et lep?¨ª ka?dodenn¨ª ?ivot pro mnoho lid¨ª.
V IKEA jsme přesvědčeni, že design je pro každého. Snažíme se vytvářet výrobky, které jsou krásné, funkční, udržitelné, vysoce kvalitní a dostupné. Jako např. konferenční stolek LISABO s jasanovou dýhou, vítěz mezinárodní designové ceny Red Dot award.
Demokraticky design
V na?em pojet¨ª v sob¨§ dobry design spojuje formu, funkci, kvalitu i udr?itelnost, a to za n¨ªzkou cenu. Nazyv¨¢me ho ?demokratickym designem¡° - jsme toti? p?esv¨§d?eni, ?e dobr¨¦ vybaven¨ª do dom¨¢cnosti je pro ka?d¨¦ho.
Jsme přesvědčeni, že materiály se mají vybírat zodpovědně, a kdykoli to je možné, rozhodujeme se pro obnovitelné, recyklované nebo recyklovatelné zdroje.
Vyb¨§r materi¨¢l?
Jsme p?esv¨§d?eni, ?e materi¨¢ly se maj¨ª vyb¨ªrat zodpov¨§dn¨§, a kdykoli to je mo?n¨¦, rozhodujeme se pro obnoviteln¨¦, recyklovan¨¦ nebo recyklovateln¨¦ zdroje.
Žena a dítě si hrají v kuchyni METOD.
O IKEA Group
Jsme spole?nost zalo?en¨¢ na hodnot¨¢ch a na?¨ªm hlavn¨ªm z¨¢jmem je ?ivot doma. IKEA Group m¨¢ 355 obchodn¨ªch dom? ve 29 zem¨ªch (stav k 31. srpnu 2017).
Na obrázku je žena v riflové košili. U ní jsou tři symboly: hrnek, polštář ve tvaru srdce a konev.
Lid¨¦ a planeta
Svou prac¨ª chceme pozitivn¨§ ovliv¨¾ovat lidi i planetu. Podporujeme zdrav¨§j?¨ª a udr?iteln¨§j?¨ª ?ivot doma, udr?iteln¨§j?¨ª pou?¨ªv¨¢n¨ª energi¨ª i zdroj? a p?eb¨ªr¨¢n¨ª odpov¨§dnosti za lidi i komunitu.
Na obrázku je žena v riflové košili. U ní jsou tři symboly: hrnek, polštář ve tvaru srdce a konev.
Pr¨¢ce v IKEA Group
V¨§?¨ªme, ?e ¨²pln¨§ ka?dy m??e nab¨ªdnout n¨§co jedine?n¨¦ho. Pod¨ªvejte se, jak¨¦ pracovn¨ª pozice jsou u n¨¢s voln¨¦, a p?esv¨§d?te se na vlastn¨ª k??i, jak¨¦ to je pracovat v IKEA.
Dvě ženy prohlížejí čela dvířek antracitové barvy, vyrobená ze 100% recyklovaného odpadu.
V tov¨¢rn¨§
Jsme p?esv¨§d?eni, ?e dobr¨¦ n¨¢pady lze naj¨ªt kdekoliv. Proto spolu s dodavateli neust¨¢le hled¨¢me cesty, jak v¨§ci d¨§lat je?t¨§ chyt?eji.
Zákazníci popíjejí kávu a odpočívají v restauraci IKEA.
Tiskov¨¦ odd¨§len¨ª
Pod¨ªvejte se, co v?echno se d¨§je v IKEA.