¨²vodn¨ª str¨¢nka

DEMOKRATICKY DESIGN

Design pro ka?d¨¦ho

V IKEA jsme přesvědčeni, že designový nábytek by měl být pro každého. Proto se snažíme vytvářet produkty, které jsou krásné, funkční, udržitelné, vysoce kvalitní a cenově dostupné. Příkladem této snahy je stolek LISABO z jasanové dýhy, který získal prestižní cenu za design Red Dot Award.běžové pozadí
Jsme velice hrd¨ª, ?e s¨¦rie LISABO byla ocen¨§na presti?n¨ª cenou za design Red Dot Award. ?ikm¨¦ hrany navozuj¨ª pocit ru?n¨ª vyroby, matny lak na jasanov¨¦ dyze pom¨¢h¨¢ uchovat stolku p?¨ªrodn¨ª vzhled. ?My?lenka skryvaj¨ªc¨ª se za vznikem LISABO byla jednoduch¨¢ ¨C vytvo?it s¨¦rii nab¨ªzej¨ªc¨ª d?ev¨§ny vzhled, odolnost a jednoduchou mont¨¢?, ¡± vysv¨§tluj¨ª n¨¢vrh¨¢?i Knut Hagberg a Marianne Hagberg.
Jsme p?esv¨§d?eni, ?e dobry design v sob¨§ spojuje formu, kvalitu, udr?itelnost a n¨ªzkou cenu. Takovy design nazyv¨¢me demokratickym ¨C tedy ur?enym opravdu pro v?echny.
DEMOKRATICKY DESIGN: ?IVOT V DOM¨¢CNOSTI | BEZPE?NOST D¨§T¨ª | INOVATIVN¨ª DESIGN | CO BUDE D¨¢L? |
?IVOT DOMA
Kde v?e za?¨ªn¨¢
?Domov¡° to nen¨ª jen m¨ªsto. Je to tak¨¦ pocit, ktery toto m¨ªsto doprov¨¢z¨ª...pocit pohodl¨ª, bezpe?¨ª, klidu a pohody. Proto pot?ebujeme v¨§d¨§t, jak lid¨¦ doma ?ij¨ª a co pot?ebuj¨ª, aby se takto doma c¨ªtili. Proto ka?dy rok nav?t¨§vujeme domovy na cel¨¦m sv¨§t¨§ a pt¨¢me se, o ?em lid¨¦ sn¨ª a co pot?ebuj¨ª. Tato zji?t¨§n¨ª pak konfrontujeme s mo?nostmi na?ich dodavatel? s nad¨§j¨ª, ?e spole?n¨§ budeme schopni p?ij¨ªt s odpov¨ªdaj¨ªc¨ªm ?e?en¨ªm, kter¨¦ ud¨§l¨¢ n¨¢? ka?dodenn¨ª ?ivot zase o tro?ku lep?¨ªm.
Muž stojí u sporáku, restuje zeleninu. Vedle stojící holčička mu pomáhá. Na pracovní desce je olej, vajíčka a mísy.
Chlapec leží na podlaze a hraje si s dítětem, které ožužlává hračku. Za dítětem sedí žena.
Kl¨ª?ovy je pohled d¨§tskyma o?ima
D¨§ti jsou nejd?le?it¨§j?¨ª lid¨¦ na sv¨§t¨§. Proto citliv¨§ vn¨ªm¨¢me to, jak v¨§ci vid¨ª oni. Chceme, aby bylo snadn¨¦ vytvo?it domov, ktery je prakticky a hravy, bezpe?ny a podn¨§cuj¨ªc¨ª p?edstavivost ¨C umo?n¨ª to tr¨¢vit v¨ªce ?asu pohromad¨§.
Za ta l¨¦ta jsme si uv¨§domili, jak pot?ebn¨¦ je hran¨ª, pro d¨§ti i pro dosp¨§l¨¦. Hra stimuluje tvo?ivost a zbavuje n¨¢s ?¨¢ste?n¨§ stresu; z¨¢rove¨¾ to je inherentn¨ª, nezbytn¨¢ sou?¨¢st vyvoje osobnosti. Proto?e si uv¨§domujeme i to, ?e domov je nejd?le?it¨§j?¨ªm h?i?t¨§m, dali jsme si za c¨ªl za?¨ªdit ka?d¨¦mu d¨ªt¨§ti jeho prostor tak, aby byl stejn¨§ hravy jako d¨ªt¨§ samo. A je jedno, zda m¨¢ d¨ªt¨§ pro sebe celou m¨ªstnost, nebo jen roh pokoje.
Zpr¨¢va Play Report z roku 2015 se v¨§novala tomu, jak si hrajeme. Zkoumala 30 000 rodi?? a d¨§t¨ª po cel¨¦m sv¨§t¨§ a do?la k z¨¢v¨§ru, ?e bez ohledu na v¨§k tou?¨ª mal¨¦ d¨ªt¨§ v n¨¢s po pohodl¨ª a voln¨¦m poli ke hr¨¢m.
Zpr¨¢va IKEA o ?ivot¨§ v dom¨¢cnosti 2017
V?ichni sv¨¢d¨ªme obdobn¨¦ bitvy
Ka?dy byt je jiny, osobity a pro ka?d¨¦ho z n¨¢s m¨¢ jiny vyznam. A je to pochopiteln¨¦ - ka?dy z n¨¢s m¨¢ jin¨¦ pot?eby, o?ek¨¢v¨¢n¨ª i vkus. Nen¨ª proto divu, ?e neust¨¢le sv¨¢d¨ªme bitvy... kupodivu o p¨§t toto?nych v¨§c¨ª. V leto?n¨ªm roce jsme se spojili se skupinou lid¨ª, kte?¨ª ?ij¨ª v nezvyklych nebo kreativn¨ªch bytech a lokalit¨¢ch. Nazvali jsme je bytovymi pr?kopn¨ªky a pod¨ªvali jsme se na to, jak p?emy?lej¨ª. Jejich my?lenky n¨¢s rozhodn¨§ mohou inspirovat ke zm¨§n¨¢m. Jedna v¨§c je nicm¨¦n¨§ jasn¨¢ ji? od po?¨¢tku - ?¨ªm v¨ªce hovo?¨ªme o tom, jak se doma c¨ªt¨ªme, t¨ªm m¨¢me v¨§t?¨ª ?ance v?echny bitvy vyhr¨¢t.
V¨ªce najdete na lifeathome.gzw3d.com
Žena sedící v obývacím pokoji, v ruce má mobil
17 % v?ech lid¨ª vadilo, ?e jim doma n¨§kdo naru?uje jejich soukrom¨ª.
Zji?t¨§n¨ª vyplyvaj¨ªc¨ª ze zpr¨¢vy IKEA Life At Home Report
40 % lid¨ª p?iznalo, ?e m¨¢ v byt¨§ v¨§ci, kter¨¦ nen¨¢vid¨ª, ale nemohou je vyhodit, proto?e pat?¨ª n¨§komu jin¨¦mu.
Oranžová nádoba
46 % v?ech lid¨ª uvedlo, ?e nejv¨ªce konflikt? se odehr¨¢v¨¢ v obyvac¨ªm pokoji.
židle, v modrém
44 % lid¨ª si mysl¨ª, ?e kdy? se k n¨§komu nast¨§huj¨ª, nen¨ª spr¨¢vn¨¦, aby si tam vyhradili prostor pro sebe.
Klíč
3 OBLASTI, NA KTERÉ SE ZAMĚŘOVAL PRŮZKUM LIFE AT HOME
OBLASTI,
NA N¨§? SE ZAM¨§?IL PR?ZKUM ??IVOT DOMA¡°
Tatínek s dětmi vaří v kuchyni
?ijeme s d¨§tmi
Je n¨¢m jasn¨¦, ?e vychova d¨§t¨ª vy?aduje d¨§lat mnoho v¨§c¨ª najednou. My v IKEA proto vymy?l¨ªme ?e?en¨ª, kter¨¢ v¨¢m to umo?n¨ª, nav¨ªc i na mal¨¦m prostoru.
Malý byt, malý zelený stůl, 2 zelené židle proti sobě
Mal¨¦ byty
Do roku 2030 bude 7 z 10 lid¨ª bydlet ve m¨§st¨§ a s velkou pravd¨§podobnost¨ª v mal¨¦m byt¨§. Proto se zam¨§?ujeme na vyvoj chytrych ?e?en¨ª, kter¨¢ dok¨¢?ou ?et?it m¨ªstem i pen¨§zi.
Úložné krabice v bílé a černé pod schodištěm
Organizace
Zvy?uj¨ªc¨ª se standard bydlen¨ª znamen¨¢, ?e pot?ebujeme v¨ªce v¨§c¨ª. Abychom se ale mohli nad¨¢le t¨§?it z ¨²tuln¨¦ho a uklizen¨¦ho bytu, pot?ebujeme funk?n¨ª, chytr¨¦ a cenov¨§ dostupn¨¦ ¨²lo?n¨¦ prostory.
DEMOKRATICKY DESIGN: ?IVOT DOMA | BEZPE?NOST D¨§T¨ª | INOVATIVN¨ª DESIGN | CO P?IJDE D¨¢L?
BEZPE?NOST D¨§T¨ª
Bezpe?nost m¨¢ prioritu
Bezpe?nost z¨¢kazn¨ªk? je pro n¨¢s v IKEA na prvn¨ªm m¨ªst¨§, a to plat¨ª samoz?ejm¨§ i pro nejd?le?it¨§j?¨ª lidi na planet¨§ ¨C pro d¨§ti! P?i navrhov¨¢n¨ª vyrobku, ktery m¨¢ byt bezpe?ny, je podle n¨¢s nejlep?¨ª si nejd?¨ªve uv¨§domit, jak bude vyrobek ve skute?nosti pou?¨ªv¨¢n. Proto je na?¨ªm c¨ªlem ?pi?kov¨¢ znalost d¨§t¨ª, jejich vyvoje i pot?eb. A v?echny na?e vyrobky pro d¨§ti jsou samoz?ejm¨§ opakovan¨§ testov¨¢ny, abychom zajistili 100% bezpe?nost.
Na stoličce IKEA jsou vidět dětské nožky.
Na obrázku je jedna z plyšových hraček SAGOSKATT, která je výsledkem každoroční soutěže IKEA, při níž děti navrhují hračky.
SAGOSKATT ¨C bezpe?ny a hebky
P?ed mnoha lety jsme na v?ech na?ich hra?k¨¢ch odstranili plastov¨¦ o?i a nahradili je vy?¨ªv¨¢n¨ªm. Jedn¨ªm dechem se tak hra?ky staly bezpe?n¨§j?¨ª a z¨¢rove¨¾ byl podtr?en jejich charakter. Ply?ov¨¦ hra?ky SAGOSKATT tak jsou d?kazem toho, ?e i hebk¨¦ postavi?ky mohou vyjad?ovat osobitost. Jsou vysledkem ka?doro?n¨ª sout¨§?e IKEA, kdy d¨§ti kresl¨ª n¨¢vrhy hra?ek. Tentokr¨¢t jsme dostali p?es 70 000 n¨¢vrh? od d¨§t¨ª po cel¨¦m sv¨§t¨§. Podle deseti p?¨ªsp¨§vk? se pak skute?n¨§ za?nou vyr¨¢b¨§t ply?ov¨¦ hra?ky. O vesel¨¦m duhov¨¦m mraku nebo pavouku se ?pi?atymi zuby jste mo?n¨¢ je?t¨§ nesly?eli? Nechte se p?ekvapit.
Nov¨¦ ply?ov¨¦ hra?ky jsou sou?¨¢st¨ª glob¨¢ln¨ª kampan¨§ za dobrou v¨§c IKEA Good Cause Campaign ?Let¡¯s play for change¡°, kter¨¢ prob¨ªh¨¢ ve v?ech obchodn¨ªch domech b¨§hem podzimu 2017. V jej¨ªm r¨¢mci se IKEA sna?¨ª zd?raznit, ?e hr¨¢t si pot?ebujeme v?ichni.
V?echny ply?ov¨¦ hra?ky
?Bezpe?nost d¨§t¨ª je u n¨¢s na prvn¨ªm m¨ªst¨§ a prod¨¢v¨¢me jen vyrobky, kter¨¦ bychom s klidem dali i vlastn¨ªm d¨§tem. Z t¨§chto d?vod? klademe na d¨§tsky sortiment opravdu vysok¨¦ po?adavky. P?i testov¨¢n¨ª se sna?¨ªme navodit podm¨ªnky co nejv¨ªce odpov¨ªdaj¨ªc¨ª realit¨§. Ply?ov¨¦ hra?ky nap?¨ªklad vystavujeme potu a enzym?m ze slin, abychom se tak p?ibl¨ª?ili situaci, kdy d¨ªt¨§ hra?ku o?u?l¨¢v¨¢ a ka?dou noc vedle n¨ª sp¨ª. D¨ªky tomu si m??eme byt jist¨ª, ?e na?e hra?ky neobsahuj¨ª ?kodliv¨¦ chemik¨¢lie a ?e je na?i nejmlad?¨ª z¨¢kazn¨ªci mohou bez obav pou?¨ªvat.¡°
Charlotte J?nsson, vedouc¨ª testovac¨ªho tymu, IKEA of Sweden
DEMOKRATICKY DESIGN: ?IVOT V DOM¨¢CNOSTI | BEZPE?NOST D¨§T¨ª | INOVATIVN¨ª DESIGN | CO BUDE D¨¢L?
INOVATIVN¨ª DESIGN
Design p?¨ªmo v tov¨¢rn¨§
S vyrobou n¨¢bytku jsme za?ali p?ed ?edes¨¢ti lety. Za?ali jsme ho i navrhovat a pot?ebovali jsme se nau?it, jak nejl¨¦pe sladit mo?nosti dodavatel? s pot?ebami z¨¢kazn¨ªk?. Zvl¨¢dli jsme to a d¨ªky tomu jsme byli schopn¨ª dr?et ceny na n¨ªzk¨¦ ¨²rovni.
Od t¨¦ doby tyto ov¨§?en¨¦ metody pou?¨ªv¨¢me neust¨¢le a s dodavateli spolupracujeme p?¨ªmo ve vyrob¨§. To, co dnes nazyv¨¢me demokratickym designem, pozitivn¨§ ovliv¨¾uje ka?dou ?¨¢st IKEA, od vyvoje v ?lmhultu po dodavatele na cel¨¦m sv¨§t¨§, v?etn¨§ ?emesln¨ªk? v Indii nebo jihovychod¨§ Asie. A nau?ili jsme se je?t¨§ jednu v¨§c ¨C neust¨¢le se pt¨¢t, zda neexistuje n¨§jaky lep?¨ª zp?sob...Jakmile si tuto ot¨¢zku za?nete kl¨¢st, ze v?ech stran se na v¨¢s za?nou hrnout skv¨§l¨¦ nov¨¦ n¨¢pady.
No Youtube Player
Inovativn¨ª novinky. ?idli ODGER jsme vyvinuli a vyrobili proto, aby vynikala. Spojuje toti? v sob¨§ skv¨§ly design s udr?itelnou inovac¨ª ¨Ca nav¨ªc nijak nezakryv¨¢ sv?j p?vod. Pr¨¢v¨§ naopak, kombinace obnoviteln¨¦ho d?eva a recyklovanych plast? vytv¨¢?¨ª na hladk¨¦m povrchu charakteristick¨¦ rysy. Vyvoj ?idle ODGER nebyl rozhodn¨§ jednoduchy, ale je to asi nejjednodu??¨ª ?idle, jakou jsme kdy ud¨§lali ¨C jej¨ª mont¨¢? zvl¨¢dnete opravdu raz dva.
No Youtube Player
?ad¨§ z n¨¢s by opravdu prosp¨§lo, kdyby se ?ast¨§ji zvedla z kancel¨¢?sk¨¦ ?idle a dop?¨¢la si trochu pohybu. St?l SKARSTA lze vy?kov¨§ nastavit a umo?¨¾uje v¨¢m snadno st?¨ªdat sezen¨ª a st¨¢n¨ª.
No Youtube Player
V?dy p?emy?l¨ªme, zda by n¨¢? tradi?n¨ª n¨¢bytek ne?el vyr¨¢b¨§t lep?¨ªm zp?sobem. N¨§kdy, kdy? to nejm¨¦n¨§ o?ek¨¢v¨¢me, p?ijdeme s n¨¢padem, ktery nov¨§ definuje prostor, kde ?ijeme.
No Youtube Player
N¨¢pady nedodr?uj¨ª pracovn¨ª dobu a tak mnoh¨¦ z nich ji? byly zachyceny t?eba na ubrousek v baru. Lampa LAMPAN je skv¨§lym p?¨ªkladem, jak lze u vyrobku redukovat po?et komponent? na minimum, a z¨ªskat tak dokonaly tvar.
No Youtube Player
Spolupracujeme se soci¨¢ln¨ªmi podnikateli
Partnerstv¨ª se soci¨¢ln¨ªmi podnikateli p?edstavuje jeden ze zp?sob?, jakym IKEA podporuje re¨¢ln¨¦ spole?ensk¨¦ zm¨§ny v zem¨ªch, jako je Indie, Thajsko, Indon¨¦sie a t?eba i ?v¨¦dsko.
Spolupr¨¢ce s dodavateli
Na?i design¨¦?i a vyvoj¨¢?i ¨²zce spolupracuj¨ª s tymem technik?, vyrobc? a specialist?, ?asto p?¨ªmo v tov¨¢rn¨§ (jak ukazuje fotografie z Vietnamu). Pot¨¦ nastupuje IKEA Industry, jej¨ªch? v¨ªce ne? 20 000 zam¨§stnanc? vyr¨¢b¨ª n¨¢bytek ze d?eva a d?evot?¨ªsky na 36 m¨ªstech v 11 zem¨ªch sv¨§ta.

Za sc¨¦nou: N¨¢kup (PDF)
Žena v modrém tričku v továrně ve Vietnamu
Chytr¨¢ distribuce. Chyt?ej?¨ª design.
Ji? od 40. let minul¨¦ho stolet¨ª, kdy produkty IKEA rozv¨¢?el m¨ªstn¨ª ml¨¦ka? na sv¨¦m voze, se IKEA sna?¨ª rozv¨ªjet koncepci chytr¨¦, n¨ªzkon¨¢kladov¨¦ distribuce. Dnes ji? v¨ªce ne? 50 procent vyrobk? putuje od dodavatel? p?¨ªmo do na?ich obchodn¨ªch dom?. Vyrobky navrhujeme tak¨¦ s ohledem na optimalizaci obal? a vyt¨§?nost dopravy (co? znamen¨¢, ?e nechceme p?ev¨¢?et vzduch, ale maximum vyrobk?). Z¨¢kazn¨ªk?m to p?in¨¢?¨ª ni??¨ª ceny a v n¨§kterych p?¨ªpadech tak¨¦ ni??¨ª hmotnost a jednodu??¨ª mont¨¢?. ?ivotn¨ª prost?ed¨ª si pak trochu oddychne d¨ªky ni??¨ªm emis¨ªm CO2.
Zaměstnanec IKEA převáží výrobky uložené na papírové paletě.
3 příklady inovativního designu
P?¨ªKLADY
INOVATIVN¨ªHO
DESIGNU
Detail růžového křesla POPPTORP  s černým sedákem a sluchátky
V 70. letech minul¨¦ho stolet¨ª n¨¢s n¨¢v?t¨§va u vyrobce v¨§der inspirovala k vytvo?en¨ª obl¨ªben¨¦ho k?esla SKOPA. Stejn¨§ origin¨¢ln¨ªm zp?sobem prob¨ªhal vyvoj jeho robustn¨§j?¨ªho n¨¢stupce, k?esla POPPTORP, kter¨¦ m¨¢ nav¨ªc prakticky ¨²lo?ny prostor pod sn¨ªmatelnym sed¨¢kem.
Detail oranžového stolu LACK
V roce 1979 jsme cht¨§li vyrobit st?l, ktery by vypadal dob?e v jak¨¦mkoliv prost?ed¨ª. V tomto p?¨ªpad¨§ n¨¢m pomohl vyrobce dve?¨ª, vyu?¨ªvaj¨ªc¨ª ve vyrob¨§ vo?tinov¨¦ desky. Vysledkem byl st?l LACK, lehky stolek za m¨¦n¨§ ne? 10 euro.
Květináče NIPPRIG vyrobené z vodního hyacintu
V roce 2014 n¨¢vrh¨¢?i IKEA spolupracovali s ?emesln¨ªky z jihovyhodn¨ª Asie a vytvo?ili kolekci NIPPRIG, v n¨ª? se spojuje skandin¨¢vsky desin a know-how v oblasti n¨ªzkon¨¢kladov¨¦ distribuce, s tradi?n¨ªm ?emeslnym umem.
DEMOKRATICKY DESIGN: ?IVOT V DOM¨¢CNOSTI | BEZPE?NOST D¨§T¨ª | INOVATIVN¨ª DESIGN | CO BUDE D¨¢L?
CO BUDE D¨¢L?
Inspirativn¨ª mal¨¦ zm¨§ny
Jsme a? p?¨ªli? zv¨§dav¨ª na to, abychom ?ekali, a? se objev¨ª n¨§jaky novy trend. M¨ªsto toho se rad¨§ji neust¨¢le pt¨¢me: ?Jak m??eme zlep?it na?e vyrobky, a ud¨§lat tak n¨¢? ka?dodenn¨ª ?ivot zas o n¨§co lep?¨ª?¡° ?asto jsou to drobnosti, mal¨¢, nen¨¢padn¨¢ ?e?en¨ª, kter¨¢ n¨¢m ale vyznamn¨§ zjednodu?¨ª ?ivot a vnesou do n¨§j v¨ªce z¨¢bavy.
Zm¨§nili jsme konven?n¨ª pohled na vybaven¨ª dom¨¢cnosti ¨C nezam¨§?ujeme se na m¨ªstnosti, ale na aktivity. Co doma lid¨¦ d¨§laj¨ª, jak to d¨§laj¨ª a kdy ¨C to jsou p?esn¨§ ot¨¢zky, na n¨§? hled¨¢me odpov¨§di. A pak se je sna?¨ªme inspirovat k tomu, aby si pomoc¨ª malych zm¨§n ?ivot doma nejen zjednodu?ili, ale tak¨¦ si do n¨§j vnesli trochu z¨¢bavy a d?vtipu...
Aby domov dob?e fungoval, mus¨ª jeho obyvatel?m umo?¨¾ovat, aby se v n¨§m mohli naplno v¨§novat v?em pot?ebnym aktivit¨¢m. Proto nap?. nab¨ªz¨ªme bezdr¨¢tov¨¦ dob¨ªje?ky zakomponovan¨¦ do n¨¢bytku - jsou pro n¨¢s dal?¨ª drobnost¨ª, kter¨¢ dok¨¢?e vyznamn¨§ usnadnit ?ivot.
Žena pohovce pokládá mobilní telefon na podstavec lampy vybavený dobíječkou.
?Hran¨ª v m¨§stsk¨¦m byt¨§ - experiment¨¢ln¨ª domov¡° je jedn¨ªm z mnoha t¨¦mat, kterym se zabyv¨¢me v na?¨ª laborato?i IKEA Home Lab - hled¨¢me nap?. ?e?en¨ª, umo?¨¾uj¨ªc¨ª dostatek soukrom¨ª v prostorech sd¨ªlenych v¨ªce lidmi.
Člověk sedící v červeném křesle se zabudovanou interaktivní obrazovkou
IKEA Home Lab - Zam¨§?eno na budoucnost
Zam¨§?en¨ª na v¨§du nen¨ª zrovna to, co by lid¨¦ od IKEA b¨§?n¨§ o?ek¨¢vali. Ale proto?e se budoucnost (i ta nejvzd¨¢len¨§j?¨ª) jednou stane p?¨ªtomnost¨ª, nem??eme v¨§du pominout. U? dnes je jasn¨¦, ?e bude hr¨¢t v uspokojov¨¢n¨ª pot?eb z¨¢kazn¨ªk? st¨¢le v¨§t?¨ª roli. V na?¨ª laborato?i IKEA Home Lab proto prov¨¢d¨ª skupina v¨§dc? experimenty s vyrobky, kter¨¦ se v na?ich obchodn¨ªch domech je?t¨§ ?adu let neobjev¨ª. Zkoumaj¨ª se zde mo?nosti novych materi¨¢l?, vytv¨¢?ej¨ª se a zkou?ej¨ª prototypy, z nich? n¨§kter¨¦ pak budou testov¨¢ny v re¨¢lnych podm¨ªnk¨¢ch, jin¨¦ nikdy nespat?¨ª sv¨§tlo sv¨§ta a vnit?ek na?eho ploch¨¦ho balen¨ª. Jde tu o zv¨ªdavost, objevov¨¢n¨ª a cestu pokus? a omyl?... tedy o typickou cestu v¨§dy a vyzkumu.
Chyt?ej?¨ª a flexibiln¨§j?¨ª budoucnost
D¨ªky technologick¨¦mu i ekonomick¨¦mu rozvoji jsou si lid¨¦ ka?dou vte?inou bl¨ª? a bl¨ª? a sv¨§t se neust¨¢le zmen?uje. M¨§n¨ª se tak¨¦ na?e zvyky a standardy, zp?sob na?eho ?ivota. V na?¨ª laborato?i IKEA Home Lab se zam¨§?ujeme na vyvoj chytrych a flexibiln¨ªch ?e?en¨ª, kter¨¢ budou spl¨¾ovat i na?e budouc¨ª pot?eby vyvolan¨¦ vzr?staj¨ªc¨ªm po?tem lid¨¦, p?¨ªstroj?, kabel?...
Telefon na bezdrátové dobíječce
D¨ªky prom¨§n¨§ n¨¢bytku v dob¨ªjec¨ª stanice je dob¨ªjen¨ª elektroniky snadn¨¦ a obejde se bez dal?¨ªch kabel?. Takto si p?edstavujeme, ?e by modern¨ª technologie m¨§ly slou?it modern¨ªmu ?lov¨§ku.
žena v šedém svetru zasouvá do úložného systému jeden díl
Pro lidi, sd¨ªlej¨ªc¨ª s ostatn¨ªmi maly m¨§stsky byt, hled¨¢me inovativn¨ª ?e?en¨ª jako jsou posuvn¨¦ zdi, kter¨¦ posouvaj¨ª flexibilitu zase o kousek d¨¢l.
MOHLO BY V¨¢S TAK¨¦ ZAJ¨ªMAT:
KONCEPT IKEA
Nejde to d¨§lat l¨¦pe?
Pr¨¢v¨§ na t¨¦to jednoduch¨¦ ot¨¢zce, kterou si klademe ji? dlouhou ?adu let, je zalo?en koncept IKEA, z n¨§ho? vych¨¢z¨ª v?e, co d¨§l¨¢me. P?e?t¨§te si dal?¨ª informace o konceptu IKEA a na?¨ª expanzi.
Hromada krabic IKEA převážená na kole
Foto indické dívky ve třídě
LID¨¦ A PLANETA
Pro udr?itelnou budoucnost
P?e?t¨§te si, co pro n¨¢s znamen¨¢ udr?itelnost a jak se star¨¢me o lidi i na?i planetu. LID¨¦ A PLANETA