P?ej¨ªt na obsah

Ochrana osobn¨ªch ¨²daj? v IKEA

Platn¨¦ od 1. 9. 2016

Partnerstv¨ª zalo?en¨¦ na d?v¨§?e


Od chv¨ªle, kdy? se IKEA rozhodla vytv¨¢?et vysoce kvalitn¨ª bytov¨¦ za?¨ªzen¨ª za n¨ªzk¨¦ ceny, bylo jasn¨¦, ?e se neobejdeme bez pomoci na?ich velice d?le?itych partner? - v¨¢s, na?ich z¨¢kazn¨ªk?. A? u? si vyb¨ªr¨¢te v katalogu nebo v na?em samoobslu?n¨¦m skladu ?i si doma zakoupeny n¨¢bytek sestavujete - st¨¢le p?itom s n¨¢mi spolupracujete na vytv¨¢?en¨ª lep?¨ªho ka?dodenn¨ªho ?ivota za ceny, kter¨¦ si m??e dovolit ka?dy. IKEA na principu partnerstv¨ª zalo?ila svou existenci - bez v¨¢s by nebylo ani IKEA. Toto partnerstv¨ª se vztahuje i na zp?sob, jakym zach¨¢z¨ªme s va?imi osobn¨ªmi ¨²daji. A jako je n¨¢kup v IKEA na?¨ª spole?nou prac¨ª, obdobn¨§ IKEA p?istupuje i k ochran¨§ poskytnutych informac¨ª. Shroma??ujeme jen ty ¨²daje, kter¨¦ skute?n¨§ pot?ebujeme k tomu, aby se v¨¢m co nejl¨¦pe a nejp?¨ªjemn¨§ji nakupovalo. V t¨¦to ?¨¢sti, v¨§novan¨¦ ochran¨§ osobn¨ªch ¨²daj?, v¨¢s chceme informovat o tom, jak¨¦ ¨²daje pot?ebujeme, k ?emu je pou?¨ªv¨¢me a jak m??ete ¨²daje o sv¨¦ osob¨§ zm¨§nit, upravit ?i vymazat.

Spr¨¢vcem osobn¨ªch ¨²daj? je IKEA ?esk¨¢ republika, s. r. o., I?O: 27081052, Skandin¨¢vsk¨¢ 1/131, 155 00 Praha 5-Zli?¨ªn, (d¨¢le ?IKEA¡°) pro n¨ª?e uveden¨¦ ¨²?ely v souladu se z¨¢konem ?.101/2000 Sb. o ochran¨§ osobn¨ªch ¨²daj? (d¨¢le ?Z¨¢kon¡°) a v rozsahu nezbytn¨§ nutn¨¦m pro dosa?en¨ª dan¨¦ho ¨²?elu po nezbytn¨§ nutnou dobu vymezenou bu? podm¨ªnkami dan¨¦ho zpracov¨¢n¨ª anebo podle pr¨¢vn¨ªch p?edpis?.

Poskytnut¨ª osobn¨ªch ¨²daj? je dobrovoln¨¦, ale v p?¨ªpad¨§ odm¨ªtnut¨ª souhlasu s podm¨ªnkami jejich zpracov¨¢n¨ª pro dosa?en¨ª dan¨¦ho ¨²?elu je mo?n¨¦, ?e nebudete m¨ªt n¨¢rok nap?. na ?lenstv¨ª ve v¨§rnostn¨ªm klubu nebo slu?ba nebude moci byt poskytnuta, nebo? osobn¨ª ¨²daje jsou nezbytn¨§ nutn¨¦ pro takovy ¨²?el.

Zpracov¨¢n¨ª m??e byt prov¨¢d¨§no manu¨¢ln¨§ nebo automaticky, a to i prost?ednictv¨ªm t?et¨ªch osob, mezi kterymi jsou p?edev?¨ªm spole?nosti IKEA Bratislava, s. r. o., Ivansk¨¢ cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovensko a IKEA Lakberendez¨¦si Kft., ?rs vez¨¦r t¨¦r. 22, H-1148 Budapest, Ma?arsko, kter¨¦ jsou s IKEA ?esk¨¢ republika, s.r.o. sou?¨¢st¨ª region¨¢ln¨ª organizace v r¨¢mci skupiny IKEA Group. D¨¢le spole?nost IKEA IT AB, kter¨¢ zaji??uje provoz glob¨¢ln¨ª infrastruktury IT v r¨¢mci skupiny. A dal?¨ª spole?nosti uveden¨¦ v podm¨ªnk¨¢ch jednotlivych zpracov¨¢n¨ª.

Va?e pr¨¢va


Jako osoba, jej¨ª? osobn¨ª ¨²daje jsou zpracov¨¢v¨¢ny, m¨¢te v souladu s ¡ì 12 Z¨¢kona pr¨¢vo po?¨¢dat n¨¢s o informaci o zpracov¨¢n¨ª va?ich osobn¨ªch ¨²daj?, zejm¨¦na o ¨²?elu zpracov¨¢n¨ª, osobn¨ªch ¨²daj¨ªch ?i jejich kategori¨ªch, kter¨¦ jsou zpracov¨¢v¨¢ny, p?¨ªjemc¨ªch ?i kategori¨ªch, jim? byly osobn¨ª ¨²daje zp?¨ªstupn¨§ny a informace o povaze automatick¨¦ho zpracov¨¢n¨ª, pokud jsou ¨²daje vyu?¨ªv¨¢ny pro rozhodov¨¢n¨ª o va?ich pr¨¢vech. D¨¢le m¨¢te pr¨¢vo p?¨ªstupu ke svym ¨²daj?m, pr¨¢vo na jejich opravu a dal?¨ª pr¨¢va vyplyvaj¨ªc¨ª z ¡ì 21 Z¨¢kona. Sv¨¢ pr¨¢va m??ete uplatnit p¨ªsemn¨§ nebo e-mailem na d¨¢le uvedenych adres¨¢ch.

Obchodn¨ª sd¨§len¨ª


V p?¨ªpad¨§ ud¨§len¨ª souhlasu se zas¨ªl¨¢n¨ªm obchodn¨ªch sd¨§len¨ª prost?ednictv¨ªm elektronick¨¦ho kontaktu (nap?. e-mail anebo SMS) v souladu se z¨¢konem ?. 480/2004 Sb. anebo po?tou souhlas ud¨§lujete na dobu do jeho odvol¨¢n¨ª. Souhlas lze kdykoliv odvolat p¨ªsemn¨§ nebo e-mailem na d¨¢le uvedenych adres¨¢ch.

V¨§rnostn¨ª klub IKEA FAMILY


Osobn¨ª ¨²daje uveden¨¦ v registra?n¨ªm formul¨¢?i IKEA FAMILY a ¨²daje o n¨¢kupech registrovan¨¦ho ?lena bude spole?nost IKEA zpracov¨¢vat za ¨²?elem ?lenstv¨ª v klubu IKEA FAMILY a tak¨¦ za ¨²?elem poskytov¨¢n¨ª vybranych nab¨ªdek pro ?leny klubu, pokud k tomu bude ud¨§len souhlas, a to doby zru?en¨ª ?lenstv¨ª nebo pokud ?len po dobu 3 let od registrace nepou?il kartu IKEA FAMILY. Na zpracov¨¢n¨ª osobn¨ªch ¨²daj? v r¨¢mci klubu se pod¨ªlej¨ª smluvn¨ª partne?i, kte?¨ª zaji??uj¨ª provoz datab¨¢ze ?len?, d¨¢le datab¨¢ze jejich n¨¢kup? a interakc¨ª s IKEA, provoz webovych str¨¢nek klubu a rozes¨ªl¨¢n¨ª obchodn¨ªch sd¨§len¨ª.

IKEA Business (IB)


Osobn¨ª ¨²daje fyzickych osob (z¨¢kazn¨ªk, autorizovan¨¢ osoba) uveden¨¦ v Registra?n¨ªm formul¨¢?i nebo poskytnut¨¦ IKEA v souvislosti s ?lenstv¨ªm v IB nebo realizac¨ª Z¨¢kaznick¨¦ho ¨²?tu bude spole?nost IKEA zpracov¨¢vat s jejich souhlasem pro ¨²?ely ?lenstv¨ª v IB, tj. poskytov¨¢n¨ª nadstandarn¨ªch slu?eb, a realizace Z¨¢kaznick¨¦ho ¨²?tu, a to do doby p?¨ªpadn¨¦ho odvol¨¢n¨ª tohoto souhlasu. V¨ªce podrobnost¨ª o zpracov¨¢n¨ª naleznete v podm¨ªnk¨¢ch IKEA Business.

N¨¢kup on¨Cline


P?i n¨¢kupu zbo?¨ª on¨Cline n¨¢m poskytujete va?e identifika?n¨ª ¨²daje jako jm¨¦no, p?¨ªjmen¨ª, adresa, e-mail a telefonn¨ª ?¨ªslo, kter¨¦ pot¨¦ vyu?¨ªv¨¢me k p?¨ªprav¨§ v¨¢mi objednan¨¦ho zbo?¨ª k vyzvednut¨ª ?i doprav¨§ k v¨¢m v?etn¨§ z¨²?tov¨¢n¨ª va?¨ª platby kartou, tj. k pln¨§n¨ª kupn¨ª smlouvy, a ke komunikaci s v¨¢mi a to po dobu nezbytn¨§ nutnou k jej¨ªmu pln¨§n¨ª, vy?¨ªzen¨ª p?¨ªpadnych n¨¢rok? z vadn¨¦ho pln¨§n¨ª a d¨¢le pokud je zpracov¨¢n¨ª nezbytn¨¦ v souladu s pr¨¢vn¨ªmi p?edpisy V p?¨ªpad¨§ dopravy zbo?¨ª k v¨¢m poskytneme va?e ¨²daje dopravn¨ª spole?nosti.

On¨Cline objedn¨¢vka slu?eb zam¨§?en¨ª a pl¨¢nov¨¢n¨ª kuchyn¨ª


M¨¢te mo?nost si on¨Cline objednat slu?by pl¨¢nov¨¢n¨ª i zam¨§?en¨ª kuchyn¨§, v takov¨¦m p?¨ªpad¨§ n¨¢m poskytujete nejen identifika?n¨ª ¨²daje uveden¨¦ ve formul¨¢?i, ale tak¨¦ v¨¢mi vybran¨¦ datum poskytnut¨ª slu?eb a va?e preference ohledn¨§ vzhledu, tvaru kuchyn¨§ apod. ¨²daje pot?ebn¨¦ k zam¨§?en¨ª jako va?i adresu a datum zam¨§?en¨ª pak p?ed¨¢v¨¢me na?emu smluvn¨ªmu partnerovi, ktery pro n¨¢s tuto slu?bu zaji??uje. Naopak ¨²daje o va?ich preferenc¨ªch ohledn¨§ kuchyn¨§ z?st¨¢vaj¨ª u n¨¢s a na?i pracovn¨ªci p?iprav¨ª na jejich z¨¢klad¨§ prvotn¨ª n¨¢vrh va?¨ª kuchyn¨§ po p?¨ªpadn¨¦m proveden¨ª zam¨§?en¨ª. ¨²daje zpracov¨¢v¨¢me po nezbytn¨§ dlouhou dobu k dod¨¢n¨ª slu?eb v?etn¨§ zpracov¨¢n¨ª on¨Cline platby kartou, pot¨¦ pokud je to nezbytn¨¦ v souladu s pr¨¢vn¨ªmi p?edpisy anebo pokud n¨¢m d¨¢te souhlas ke zpracov¨¢n¨ª pro marketinkov¨¦ ¨²?ely, nap?. pr?zkum spokojenosti, pos¨ªl¨¢n¨ª nab¨ªdek na?eho zbo?¨ª a slu?eb, v takov¨¦m p?¨ªpad¨§ do doby va?eho odvol¨¢n¨ª.

N¨¢kupn¨ª seznam


Aby jste si mohli ulo?it seznam v¨¢mi p?edem vybranych vyrobk? a pozd¨§ji si seznam nap?¨ªklad vytisknout p?ed va?¨ª n¨¢v?t¨§vou na?eho obchodn¨ªho domu, tak je nutn¨¦ poskytnout n¨¢m va?e osobn¨ª ¨²daje v rozsahu uveden¨¦m v registra?n¨ªm formul¨¢?i. Odesl¨¢n¨ªm vypln¨§n¨¦ho formul¨¢?e souhlas¨ªte, ?e va?e osobn¨ª ¨²daje budou zpracov¨¢v¨¢ny automatizovan¨§ a to do doby p?¨ªpadn¨¦ho odvol¨¢n¨ª tohoto souhlasu.

Pl¨¢nova?e interi¨¦r?


Pokud pou?ijete na?e pl¨¢nova?e interi¨¦r?, nap?. pl¨¢nova? kuchyn¨ª, lo?nic apod. a chcete si vytvo?eny n¨¢vrh ulo?it, pak je nutn¨¦ poskytnout n¨¢m va?e osobn¨ª ¨²daje v rozsahu uveden¨¦m v registra?n¨ªm formul¨¢?i, Odesl¨¢n¨ªm vypln¨§n¨¦ho formul¨¢?e souhlas¨ªte, ?e va?e osobn¨ª ¨²daje budou zpracov¨¢v¨¢ny automatizovan¨§ a to do doby p?¨ªpadn¨¦ho odvol¨¢n¨ª tohoto souhlasu.

Slu?by z¨¢kazn¨ªk?m


Aby mohl pracovn¨ªk slu?eb z¨¢kazn¨ªk?m zareagovat na va?e ot¨¢zky, mus¨ª m¨ªt k dispozici takov¨¦ informace, jako jm¨¦no, adresa a telefonn¨ª ?¨ªslo. V p?¨ªpad¨§ reklamace i podrobnosti o reklamovan¨¦m zbo?¨ª. Tyto ¨²daje pot?ebujeme jen proto, abychom mohli co nejl¨¦pe a pro v¨¢s nejuspokojiv¨§ji zodpov¨§d¨§t va?e dotazy ?i vy?¨ªdit va?i reklamaci.

N¨¢kup


Tak¨¦ p?i n¨¢kupu v¨¢s mnohdy ?¨¢d¨¢me o kontaktn¨ª ¨²daje pot?ebn¨¦ pro zpracov¨¢n¨ª objedn¨¢vky. Pro pot?eby dopravy zbo?¨ª nebo poskytnut¨ª dal?¨ªch slu?eb jako mont¨¢?, instalace, ?ic¨ª servis apod. pak od v¨¢s pot?ebujeme jm¨¦no, adresu, telefonn¨ª ?¨ªslo a p?¨ªpadn¨§ e-mailovou adresu. Tyto ¨²daje jsou z¨¢rukou snadn¨¦ho poskytnut¨ª slu?eb a budou pou?ity vyhradn¨§ pro intern¨ª ¨²?ely. T?et¨ª strany, zpracovatel¨¦ va?ich osobn¨ªch ¨²daj?, pod¨ªlej¨ªc¨ª se jako smluvn¨ª partne?i IKEA na realizaci va?¨ª objedn¨¢vky, jsou uvedeny ve v?eobecnych obchodn¨ªch podm¨ªnk¨¢ch dan¨¦ slu?by.

Katalog


Abychom v¨¢m mohli poslat katalog, pot?ebujeme zn¨¢t p?edev?¨ªm Va?i adresu. Pro p?¨ªpad, ?e by nastaly probl¨¦my s dod¨¢n¨ªm, pot?ebujeme i telefonn¨ª ?¨ªslo a p?¨ªpadn¨§ e-mailovou adresu.

Sout¨§?e, aktivity a pr?zkumy


Kdy? po?¨¢d¨¢me pro v¨¢s sout¨§?e, r?zn¨¦ aktivity v obchodn¨ªch domech nebo prov¨¢d¨ªme pr?zkumy va?¨ª spokojenosti s na?imi slu?bami ?i jak bydl¨ªte, jak¨¢ jsou va?e p?¨¢n¨ª apod., tak si od v¨¢s n¨§kdy ?¨¢d¨¢me i osobn¨ª ¨²daje, abychom v¨¢s bu? odm¨§nili anebo mohli pozd¨§ji kontaktovat. Nikdy ne?¨¢d¨¢me v¨ªce osobn¨ªch ¨²daj? ne? je nezbytn¨§ nutn¨¦ pro dan¨¦ pot?eby. Jejich rozsah, dobu a dal?¨ª podm¨ªnky jejich zpracov¨¢n¨ª uv¨¢d¨ªme v?dy v r¨¢mci dan¨¦ sout¨§?e, aktivity, pr?zkumu. Mnohdy i po?izujeme fotografie a videoz¨¢znamy v r¨¢mci t¨§chto akc¨ª, ale v?dy v¨¢s v takov¨¦m p?¨ªpad¨§ informujeme o takov¨¦ skute?nosti a o podm¨ªnk¨¢ch jejich pou?it¨ª.

Informace, kter¨¦ n¨¢m sd¨§l¨ªte, u n¨¢s tak¨¦ z?stanou


Kdybyste nemohli IKEA v¨§?it, nemohli byste v n¨ª ani nakupovat. Z toho d?vodu je pro n¨¢s ochrana va?ich osobn¨ªch ¨²daj? navysost d?le?it¨¢. IKEA nesd¨§luje va?e osobn¨ª ¨²daje jinym firm¨¢m mimo IKEA. Informace, kter¨¦ n¨¢m poskytnete, vyu?¨ªv¨¢ jen a jen IKEA. N¨§kdy sice nastanou p?¨ªpady, kdy Va?e osobn¨ª ¨²daje poskytneme n¨§kter¨¦ z na?ich diviz¨ª v jin¨¦ zemi, ale v takovych p?¨ªpadech pou?¨ªv¨¢me v?echny dostupn¨¦ administrativn¨ª, technick¨¦ i fyzick¨¦ zp?soby ochrany dat, abychom zabr¨¢nili jejich mo?n¨¦mu prozrazen¨ª, pou?it¨ª, zm¨§n¨§ ?i zni?en¨ª. Stru?n¨§ ?e?eno se v?emi dostupnymi prost?edky sna?¨ªme chr¨¢nit va?e osobn¨ª ¨²daje p?ed p?edv¨ªdatelnym nebezpe?¨ªm. V n¨§kterych p?¨ªpadech v?ak opravdu mus¨ªme n¨§kter¨¦ va?e ¨²daje sd¨§lit jinym spole?nostem, kter¨¦ pov¨§?¨ªme jejich zpracov¨¢n¨ªm, proto?e od nich chceme, aby v¨¢m poskytly ur?it¨¦ slu?by. Zpracov¨¢n¨ª osobn¨ªch ¨²daj? prob¨ªh¨¢ v t¨§chto p?¨ªpadech podle na?ich pokyn?.

P?¨ªkladem m??e byt dopravn¨ª spole?nost, kter¨¢ rozv¨¢?¨ª zakoupen¨¦ zbo?¨ª ¨C takov¨¦ firm¨§ mus¨ªme sd¨§lit va?e jm¨¦no a adresu, aby v¨¢m zbo?¨ª mohla dopravit. Dal?¨ªm p?¨ªkladem m??ou byt spole?nosti, kter¨¦ zpracov¨¢vaj¨ª ¨²daje z p?ihla?ovac¨ªho formul¨¢?e IKEA Family klubu a zabezpe?uj¨ª elektronickou datab¨¢zi ?len? IKEA Family klubu a rozes¨ªl¨¢n¨ª e-mail? s novinkami.

Nicm¨¦n¨§ v?echny takov¨¦ spole?nosti pe?liv¨§ sledujeme, abychom si byli jisti, ?e osobn¨ª ¨²daje na?ich z¨¢kazn¨ªk? jsou opravdu v bezpe?¨ª.

Kontaktujte vy n¨¢s, my v¨¢s bez vyzv¨¢n¨ª kontaktovat nebudeme


IKEA v¨¢s bude kontaktovat jen v tom p?¨ªpad¨§, ?e n¨¢m poskytnete Va?i e-mailovou adresu a po?¨¢d¨¢te n¨¢s, abychom s v¨¢mi t¨ªmto zp?sobem komunikovali. Pokud v¨¢s IKEA kontaktuje a vy byste rad¨§ji informace o produktech a speci¨¢ln¨ªch nab¨ªdk¨¢ch nedost¨¢vali, dejte n¨¢m v¨§d¨§t jedn¨ªm z n¨ª?e uvedenych zp?sob?.

Sejdou z o?¨ª, ale z?stanou na dosah


Kdy? se rozhodnete sv¨§?it n¨¢m sv¨¦ osobn¨ª ¨²daje, nevzd¨¢v¨¢te se mo?nosti p?¨ªstupu k nim. Naopak ¨C kdykoliv m??ete zadan¨¦ informace m¨§nit, aktualizovat nebo vymazat, a to bu? telefonicky, p¨ªsemn¨§ nebo e-mailem s vyu?it¨ªm jedn¨¦ z n¨ª?e uvedenych mo?nost¨ª. Chcete-li, m??ete n¨¢s po?¨¢dat, abychom v¨¢m sd¨§lili, zda a p?¨ªpadn¨§ s kym jsme se o va?e ¨²daje v r¨¢mci IKEA pod¨§lili. Va?e osobn¨ª ¨²daje jsou jen pro va?e osobn¨ª pou?it¨ª a podle standardn¨ªch z¨¢kon? si u n¨¢s ukl¨¢d¨¢me pouze d?le?it¨¢, odpov¨ªdaj¨ªc¨ª a nezbytn¨¢ data. Kdy? u? n¨§ktery ¨²daj nepot?ebujeme, vyma?eme ho.

Zm¨§nili jste jm¨¦no a adresu? Dejte n¨¢m v¨§d¨§t!


Pokud budete cht¨ªt va?e kontaktn¨ª informace aktualizovat, vymazat va?e jm¨¦no z na?eho adres¨¢?e elektronick¨¦ po?ty, odvolat souhlas nebo se budete cht¨ªt zeptat na n¨§co, co s ochranou osobn¨ªch ¨²daj? souvis¨ª, nev¨¢hejte a kontaktujte n¨¢s.
M??ete n¨¢s kontaktovat emailemV p?¨ªpad¨§ telefonick¨¦ho dotazu volejte na telefonn¨ª ?¨ªslo: +420 234 567 890.

M??ete n¨¢m tak¨¦ napsat na adresu:
Privacy Officer
IKEA ?esk¨¢ republika, s.r.o.
Skandin¨¢vsk¨¢ 15a
155 00 Praha
Czech republic


Va?im dotaz?m a probl¨¦m?m se budeme v¨§novat v nejbli??¨ªm mo?n¨¦m term¨ªnu.

IKEA ?esk¨¢ republika, s.r.o.
S¨ªdlo: Praha 5, Zli?¨ªn, Skandin¨¢vsk¨¢ 1/131, PS? 155 00
I?: 270 81 052
DI?: CZ27081052
Spole?nost IKEA ?esk¨¢ republika, s.r.o. je zapsan¨¢ v OR veden¨¦m M¨§stskym soudem v Praze odd¨ªl C, vlo?ka 94828. Datum z¨¢pisu 1. z¨¢?¨ª 2003