¨²vodn¨ª str¨¢nka

Cookies

Cookies b¨§?n¨§ slou?¨ª k rozli?ov¨¢n¨ª jednotlivych u?ivatel?, ukl¨¢d¨¢ se do nich obsah ?n¨¢kupn¨ªho ko?¨ªku¡° v elektronickych obchodech, u?ivatelsk¨¦ p?edvolby apod.

Cookies n¨¢m pom¨¢haj¨ª zlep?ovat slu?by, kter¨¦ v¨¢m poskytujeme. N¨§kter¨¦ jsou naprosto nezbytn¨¦ pro funk?nost str¨¢nky, jin¨¦ zase zlep?uj¨ª vykon a zvy?uj¨ª u?ivatelskou p?¨ªv¨§tivost str¨¢nek.

Naprosto nezbytn¨¦ cookies nap?. umo?¨¾uj¨ª:
- pamatovat si, jak¨¦ zbo?¨ª m¨¢te vlo?en¨¦ v n¨¢kupn¨ªm voz¨ªku
- pamatovat si, v jak¨¦ f¨¢zi je va?e objedn¨¢vka

Funk?n¨ª cookies umo?¨¾uj¨ª:
- pamatovat si va?e p?ihla?ovac¨ª ¨²daje
- zajistit bezpe?nost va?ich ¨²daj? po p?ihl¨¢?en¨ª
- zajistit, aby internetov¨¢ str¨¢nka vypadala konzistentn¨§
- poskytovat podporu pro on-line chat

Cookies zvy?uj¨ªc¨ª vykon umo?¨¾uj¨ª:
- zvy?it vykon internetov¨¦ str¨¢nky t¨ªm, ?e sni?uj¨ª dobu na?¨ªt¨¢n¨ª v¨¢mi nav?t¨ªvenych str¨¢nek
- zvy?uj¨ª u?ivatelskou p?¨ªv¨§tivost str¨¢nek

Speci¨¢ln¨ª, tzv. targeting cookies umo?¨¾uj¨ª;
- sd¨ªlet a ozna?ovat ?To se mi l¨ªb¨ª¡°
- pos¨ªlat informace jinym internetovym str¨¢nk¨¢m, a umo?¨¾ovat jim tak p?ipravovat c¨ªlenou reklamu, kter¨¢ p?esn¨§ji odpov¨ªd¨¢ tomu, co v¨¢s zaj¨ªm¨¢. Tuto funkci nicm¨¦n¨§ IKEA nepou?¨ªv¨¢.

P?¨ªklady pou?it¨ª cookies;

Cookies se vyu?¨ªvaj¨ª ke zlep?en¨ª slu?eb, kter¨¦ v¨¢m poskytujeme, nap?.:
- umo?¨¾uj¨ª fungov¨¢n¨ª n¨§kterych specifickych slu?eb jako je placen¨ª po internetu. To by bez cookies v?bec nefungovalo.
- umo?¨¾uj¨ª rozpoznat v¨¢? po?¨ªta?, tak?e b¨§hem jednoho ¨²kolu nemus¨ªte nap?. opakovan¨§ zad¨¢vat jedny a ty sam¨¦ informace
- um¨ª rozpoznat, ?e u? jste zadali u?ivatelsk¨¦ jm¨¦no a heslo (nap?. po p?ihl¨¢?en¨ª do IKEA FAMILY), tak?e u? tyto informace nebudete muset znovu zad¨¢vat, pokud budete cht¨ªt otev?¨ªt dal?¨ª str¨¢nku
- um¨ª zjistit, kolik lid¨ª vyu?¨ªv¨¢ na?e slu?by. My d¨ªky tomu m??eme d¨§lat takov¨¦ kroky, kter¨¦ vyu?¨ªv¨¢n¨ª slu?eb je?t¨§ zjednodu?¨ª, a tak¨¦ zajistit dostate?nou kapacitu, aby str¨¢nky fungovaly rychle
- analyzuj¨ª data a t¨ªm n¨¢m pom¨¢haj¨ª pochopit, jakym zp?sobem on-line slu?by vyu?¨ªv¨¢te a jak bychom na?e slu?by mohli d¨¢le vylep?it

Pokud na sv¨¦m po?¨ªta?i cookies nepovol¨ªte, n¨§kter¨¦ funkce a str¨¢nky nebudou pracovat, jak by m¨§ly ¨C na p?¨ªklad nebudete schopni pou?¨ªvat funkci n¨¢kupn¨ªho seznamu.

Pokud chcete n¨§kter¨¦ cookies, kter¨¦ ji? jsou na va?em po?¨ªta?i, vymazat, postupujte podle informac¨ª uvedenych ve va?em prohl¨ª?e?i. Zobraz¨ª se v¨¢m po kliknut¨ª na ?Help/n¨¢pov¨§da¡° v menu va?eho prohl¨ª?e?e.

V¨ªce informac¨ª o cookies a pr¨¢ci s nimi najdete na http://www.gzw3d.com (v angli?tin¨§) nebo klikn¨§te na ?Help/n¨¢pov¨§da¡± v menu prohl¨ª?e?e.