¨²vodn¨ª str¨¢nka
Aplikace IKEA ¨C snadn¨¦ nakupov¨¢n¨ª

Ofici¨¢ln¨ª aplikace IKEA je rychly a snadny zp?sob, jak prozkoumat n¨¢? sortiment dom¨¢c¨ªho za?¨ªzen¨ª p?¨ªmo na va?em iPhonu, iPadu nebo v Androidu.

  • Budete dost¨¢vat nejnov¨§j?¨ª informace o vyrobc¨ªch ¨C v?etn¨§ cen, dostupnosti a um¨ªst¨§n¨ª v r¨¢mci obchodu
  • Budete zn¨¢t v?echno pot?ebn¨¦ o sv¨¦m obchodn¨ªm dom¨§ ¨C otv¨ªrac¨ª hodiny, kontakt, rozestaven¨ª vyrobk?, pl¨¢ny jednotlivych pater
  • Budete prvn¨ª, kdo se dozv¨ª o speci¨¢ln¨ªch nab¨ªdk¨¢ch a ud¨¢lostech v obchodn¨ªm dom¨§
  • N¨¢kupn¨ª seznamy budete m¨ªt v?dy p?i ruce a budete je sd¨ªlet mezi aplikac¨ª a IKEA.com.
St¨¢hn¨§te si aplikaci hned te?, aby se v¨¢m p?¨ª?t¨ª n¨¢v?t¨§va obchodn¨ªho domu IKEA vyplatila je?t¨§ o n¨§co v¨ªc.

Jak aplikaci IKEA z¨ªsk¨¢m?

M??ete si ji st¨¢hnout zdarma p?es Google Play (Android) nebo pomoc¨ª Apple App Store (iOS).

D?le?it¨¢ informace o nov¨¦ aplikaci Store app


D?¨ªve, ne? si st¨¢hnete novou aplikaci Store app, m¨§li byste si ulo?it seznam n¨¢kupu ve star¨¦ aplikaci za vyu?it¨ª ¨²daj? ke sv¨¦mu ¨²?tu IKEA nebo IKEA FAMILY (to se stane automaticky p?i p?ihl¨¢?en¨ª). Pak budete m¨ªt k seznamu p?¨ªstup v nov¨¦ aplikaci. Pokud to ov?em neu?in¨ªte, v¨¢? seznam se ztrat¨ª. Pokud se to ji? stalo, tak se omlouv¨¢me.

Pokud m¨¢te n¨§kolik seznam? n¨¢kupu, v aplikaci uvid¨ªte ten, ktery jste na webov¨¦ str¨¢nce IKEA editovali jako posledn¨ª. Pokud chcete seznamy prohodit, p?ejd¨§te na IKEA.com a editujte seznam, ktery pak chcete v aplikaci vid¨§t. V¨ªce n¨¢kupn¨ªch seznam? bude v aplikaci p?¨ªstupnych v n¨§kter¨¦ jej¨ª p?¨ª?t¨ª verzi.

V t¨¦to prvn¨ª verzi jsme se zam¨§?ili na zjednodu?en¨ª u?ivatelsk¨¦ str¨¢nky aplikace. V sou?asnosti pracujeme na spoust¨§ dal?¨ªch skv¨§lych funkc¨ª a na tom, aby se vr¨¢tily star¨¦ prvky jako nap?¨ªklad social sharing, filtrov¨¢n¨ª a t?¨ªd¨§n¨ª.

D¨§kujeme v¨¢m za trp¨§livost a pros¨ªme v¨¢s o zp¨§tnou vazbu p?es aplikaci app store, d¨ªky n¨ª? budeme moci pracovat na je?t¨§ dal?¨ªch vylep?en¨ªch.
Aplikace ke katalogu IKEA ¨C inspiraci noste v?ude s sebou

Vyu?ijte na?i bezplatnou aplikaci a st¨¢hn¨§te si d¨ªky n¨ª nejnov¨§j?¨ª katalog IKEA na sv?j smartphone nebo tablet.

Katalog jako v?dy p?ekypuje inspirac¨ª a n¨¢pady pro lep?¨ª ?ivot doma.
Aplikace ke katalogu IKEA

  • Z¨ªsk¨¢te novy katalog IKEA a dal?¨ª materi¨¢ly IKEA s ohledem na va?e bydli?t¨§
  • Aplikaci m??ete pou?¨ªt k naskenov¨¢n¨ª ti?t¨§n¨¦ho katalogu a z¨ªsk¨¢te bonusovy obsah
  • Budete si moct u?¨ªvat dal?¨ªch prvk? jako jsou filmy, 360¡ã n¨¢hledy pokoj¨ª?k? a p?¨ªb¨§hy k vyrobk?m
  • Budete se moct pod¨ªvat, jak by vybrany n¨¢bytek vypadal u v¨¢s v pokoji.

Jak aplikaci ke katalogu IKEA z¨ªsk¨¢m?

St¨¢hn¨§te si ji zdarma p?es Google Play (Android) nebo pomoc¨ª Apple App Store (iOS).