¨²vodn¨ª str¨¢nka

Kvalita IKEA

Na v¨§t?inu vyrobk? IKEA poskytuje z¨¢ruku 2 roky. Na n¨§kter¨¦ na?e vyrobky poskytujeme prodlou?enou z¨¢ruku 5, 10, 15 a 25 let. Doba trv¨¢n¨ª z¨¢ruky je uvedena u jednotlivych vyrobk?. Na ?iv¨¦ kv¨§tiny, elektrick¨¦ baterie, ?¨¢rovky, textil IKEA FAMILY a potraviny se vztahuje z¨¢ruka podle z¨¢kona. Na vyrobky z odd¨§len¨ª zlevn¨§n¨¦ho zbo?¨ª se vztahuje z¨¢ru?n¨ª doba 1 rok, kter¨¢ v?ak neplat¨ª pro vady, je? byly d?vodem zlevn¨§n¨ª vyrobku. Z¨¢ruka se vztahuje pouze na pou?it¨ª v dom¨¢cnosti.
P?¨ªli? velk¨¦? P?¨ªli? mal¨¦? Zkr¨¢tka nen¨ª to to prav¨¦?
Je pro n¨¢s je d?le?it¨¦, abyste z vyrobk? m¨§li radost. Pokud nejste se svym n¨¢kupem v IKEA zcela spokojeni, m??ete n¨¢m zakoupen¨¦ zbo?¨ª vr¨¢tit do 365 dn¨ª bez ud¨¢n¨ª d?vodu. Nepou?it¨¦ zbo?¨ª s ¨²?tenkou vezmeme zp¨§t a vy si vyberete nov¨¦, nebo v¨¢m vr¨¢t¨ªme pen¨ªze stejnym zp?sobem, jakym prob¨§hla p?vodn¨ª platba. M??ete vr¨¢tit jakykoliv produkt IKEA, i kdy? je sestaveny, pokud nen¨ª po?kozeny nebo ?pinavy a pokud spl¨¾uje z¨¢sady hygieny. Je-li to mo?n¨¦, p?ineste n¨¢m ho i s p?vodn¨ªm obalem. Jestli?e va?e zbo?¨ª tyto po?adavky nespl¨¾uje, pracovn¨ªci obchodn¨ªho domu IKEA maj¨ª pr¨¢vo vr¨¢cen¨ª odm¨ªtnout, nebo v¨¢m vyplat¨ª jen ?¨¢st p?vodn¨ª ceny.

M¨¢te 365 dn¨ª na rozmy?lenou

Vyu?ijte mo?nost vyzkou?et si matraci v pohodl¨ª domova a? po dobu 90 noc¨ª. Pokud s n¨ª nebudete spokojeni, bude nepo?kozen¨¢ a bez zn¨¢mek zne?i?t¨§n¨ª, m??ete n¨¢m ji vr¨¢tit a vym¨§nit za jinou.
Jednodu?e odvezete matraci zp¨§t do obchodn¨ªho domu IKEA spolu s origin¨¢ln¨ª ¨²?tenkou a my v¨¢m pom??eme naj¨ªt novou, p?¨ªpadn¨§ v¨¢m vr¨¢t¨ªme pen¨ªze stejnym zp?sobem, jakym prob¨§hla p?vodn¨ª platba. Vyzkou?et m??ete v?echny matrace, na kter¨¦ se vztahuje 25let¨¢ z¨¢ruka.

90 noc¨ª na vyzkou?en¨ª matrace

V?eobecn¨¦ podm¨ªnky pro v?echny z¨¢ruky

Z¨¢ruky plat¨ª od data n¨¢kupu v IKEA. Jako doklad o n¨¢kupu se doporu?uje origin¨¢l ¨²?tenky.

Co je p?edm¨§tem z¨¢ruky?

Rozsah z¨¢ruky je podrobn¨§ pops¨¢n u d¨¢le uvedenych jednotlivych vyrobk?.

Vyjimky

Obra?te se na Kontaktn¨ª centrum IKEA na telefonn¨ªm ?¨ªsle 234 567 890 nebo prost?ednictv¨ªm kontaktn¨ªho formul¨¢?e na www.IKEA.cz/kontakt
Adresy obchodn¨ªch dom? a kontakty najdete v katalogu IKEA nebo na www.IKEA.cz/obchodnidomy

Uschovejte si ¨²?tenku jako doklad o n¨¢kupu a p?ipravte si ji p?edt¨ªm, ne? n¨¢s kontaktujete. Doklad o n¨¢kupu se doporu?uje pro platnost z¨¢ruky.

V¨ªce informac¨ª zjist¨ªte v z¨¢rukovych bro?ur¨¢ch, kter¨¦ si m??ete vyzvednout v obchodn¨ªch domech IKEA.
Z¨¢ruky se nevztahuj¨ª na vyrobky, kter¨¦ byly nespr¨¢vn¨§ skladov¨¢ny nebo smontov¨¢ny, nevhodnym nebo nespr¨¢vnym zp?sobem pou?¨ªv¨¢ny, pozm¨§n¨§ny nebo ?i?t¨§ny za pou?it¨ª nespr¨¢vn¨¦ho postupu nebo nevhodnymi ?istic¨ªmi prost?edky. Z¨¢ruky nekryj¨ª b¨§?n¨¦ opot?eben¨ª, z¨¢?ezy nebo po?kr¨¢b¨¢n¨ª zp?soben¨¦ n¨¢razem nebo p?i nehod¨§. Z¨¢ruky neplat¨ª, pokud byl vyrobek um¨ªst¨§n venku mimo interi¨¦r nebo ve vlhk¨¦m prost?ed¨ª. Z¨¢ruky se vztahuj¨ª pouze na pou?it¨ª v dom¨¢cnosti, pokud nen¨ª u vyrobku uvedeno n¨§co jin¨¦ho. Podrobn¨§j?¨ª informace najdete v podm¨ªnk¨¢ch z¨¢ruky u jednotlivych uvedenych vyrobk?.

Co bude u?in¨§no k n¨¢prav¨§ probl¨¦mu?

IKEA vyrobek prohl¨¦dne a rozhodne dle vlastn¨ªho uv¨¢?en¨ª, zda se na dany p?¨ªpad vztahuje p?¨ªslu?n¨¢ z¨¢ruka. IKEA pak dle vlastn¨ªho uv¨¢?en¨ª bu? dany vyrobek oprav¨ª nebo jej nahrad¨ª stejnym nebo srovnatelnym vyrobkem. V t¨§chto p?¨ªpadech IKEA uhrad¨ª ¨²?eln¨§ vynalo?enou vy?ku n¨¢kladu. Toto se nevztahuje na opravy, kter¨¦ nebyly schv¨¢leny ze strany IKEA. Nahrazen¨¦ d¨ªly se stanou majetkem IKEA. Pokud se p?¨ªslu?n¨¦ zbo?¨ª v IKEA ji? neprod¨¢v¨¢, poskytne IKEA odpov¨ªdaj¨ªc¨ª n¨¢hradu. IKEA v takov¨¦m p?¨ªpad¨§ dle vlastn¨ªho uv¨¢?en¨ª ur?¨ª, co p?edstavuje takovou odpov¨ªdaj¨ªc¨ª n¨¢hradu.

V?eobecn¨§ platn¨¢ pr¨¢va

Tato z¨¢ruka v¨¢m d¨¢v¨¢ ur?it¨¢ specifick¨¢ pr¨¢va. Tato z¨¢ruka ?¨¢dnym zp?sobem neohro?uje va?e pr¨¢va dan¨¢ z¨¢konem.
Z¨¢ru?n¨ª podm¨ªnky IKEA (PDF)

Pokyny pro ¨²dr?bu

Abyste mohli uplatnit z¨¢ruku, mus¨ªte dodr?ovat konkr¨¦tn¨ª pokyny pro ¨²dr?bu platn¨¦ pro p?¨ªslu?ny vyrobek. Tyto pokyny naleznete v obchodn¨ªch domech IKEA a na internetovych str¨¢nk¨¢ch www.IKEA.cz

Jak n¨¢s kontaktovat v p?¨ªpad¨§, ?e pot?ebujete servis

Chcete nab¨ªdnout sv¨¦ slu?by IKEA? Služby zákazníkům
Za zept¨¢n¨ª nic ned¨¢te.
JAK SE S N¨¢MI SPOJIT?
M¨¢te-li n¨§jaky dotaz nebo probl¨¦m, m??ete n¨¢s kontaktovat n¨§kolika zp?soby. Ud¨§l¨¢me v?e, co je v na?ich sil¨¢ch, abychom v¨¢m co nejl¨¦pe pomohli.
Zavolejte n¨¢m na ?¨ªslo 234 567 890 ka?dy den od?9.00¨C21.00
   Pokud chcete nahl¨¢sit reklamaci, vypl¨¾te formul¨¢? zdeNapi?te n¨¢m e-mail P?ij?te k n¨¢m Zeptejte se na FacebookuNej?ast¨§ji kladen¨¦ dotazy

Prod¨¢v¨¢me v¨¢no?n¨ª strome?ky! Pod¨ªvejte se, kolik jich
pro v¨¢s je?t¨§ m¨¢me.