¨²vodn¨ª str¨¢nka
Služby zákazníkům

Slu?by z¨¢kazn¨ªk?m

R¨¢di bychom z n¨¢kupu v IKEA ud¨§lali co nejp?¨ªjemn¨§j?¨ª z¨¢?itek.?Pod¨ªvejte se, jak¨¦ slu?by m??ete vyu?¨ªt p?ed n¨¢kupem, b¨§hem n¨§j i po n¨§m. Dozv¨ªte se i o z¨¢ruk¨¢ch, mo?nosti vr¨¢cen¨ª zbo?¨ª ?i mo?nosti financov¨¢n¨ª s IKEA.
    Doprava zboží s vynáškouTransportn¨ª slu?ba
Nem¨¢te mo?nost odvozu? V¨¢? n¨¢kup v¨¢m r¨¢di dovezeme dom? nebo do firmy.
Vyzvednutí zboží s dopravouVyzvednut¨ª zbo?¨ª s dopravou
N¨¢bytek z va?eho n¨¢kupn¨ªho seznamu vyzvedneme a dovezeme k v¨¢m dom? nebo do firmy.
Sledov¨¢n¨ª doru?en¨ª zbo?¨ª
Zadejte ?¨ªslo zak¨¢zky a sledujte, kde se pr¨¢v¨§ nach¨¢z¨ª va?e zbo?¨ª a kdy bude doru?eno.
Montážní službaMont¨¢?n¨ª slu?ba
Ob?as ocen¨ªte, kdy? n¨§kdo smontuje n¨¢bytek za v¨¢s. R¨¢di se o to postar¨¢me.
Doprava zboží s vynáškou
 druhý život nábytkuDruhy ?ivot n¨¢bytku
Zajist¨§te sv¨¦mu nepot?ebn¨¦mu n¨¢bytku IKEA novy domov.
   Instalační službaInstala?n¨ª slu?ba
Zajist¨ªme profesion¨¢ln¨ª instalaci va?¨ª nov¨¦ kuchyn¨§, koupelny.
Kuchyňské službyKuchy¨¾sk¨¦ slu?by
Chceme v¨¢m dop?¨¢t kuchyni, o jak¨¦ sn¨ªte. Pod¨ªvejte se, co v?e je pot?eba, aby se v¨¢? sen zm¨§nil v realitu.
M¨§?en¨ª
Na detailech z¨¢le?¨ª. Proto se, ne? za?nete pl¨¢novat, r¨¢di postar¨¢me o pe?liv¨¦ zm¨§?en¨ª va?¨ª dom¨¢cnosti nebo kancel¨¢?e.
Měření
    Finanční službyFinan?n¨ª slu?by
Vyberte si cokoliv, po ?em tou?¨ªte. S financemi v¨¢m r¨¢di pom??eme.
Šijeme na přání?ijeme na p?¨¢n¨ª
Vyberte si l¨¢tku, sd¨§lte n¨¢m rozm¨§ry a my se postar¨¢me o profesion¨¢ln¨ª u?it¨ª.
Odvoz a ekologicky ?etrn¨¢ likvidace
Postar¨¢me se o likvidaci va?eho star¨¦ho n¨¢bytku zp?sobem ?etrnym k ?ivotn¨ªmu prost?ed¨ª.
Vym¨§na a vr¨¢cen¨ª zbo?¨ª
Pokud chcete nahl¨¢sit p?¨ªpadnou reklamaci, p?e?t¨§te si reklama?n¨ª ?¨¢d a vypl¨¾te kontaktn¨ª formul¨¢?.
Odvoz a ekologicky šetrná likvidaceVýměna a vrácení zboží
 On-line plánovače IKEAOn-line pl¨¢nova?e IKEA
S pl¨¢novac¨ªm programem IKEA se m??ete st¨¢t interi¨¦rovym design¨¦rem v pohodl¨ª va?eho domova.

Z¨¢ruky IKEA ¨C za kvalitu ru?¨ªme

Zdarma prodlou?en¨¢ z¨¢ruka na vyrobky IKEA
Je pro n¨¢s d?le?it¨¦, abyste z na?ich vyrobk? m¨§li radost. Pokud nejste se svym n¨¢kupem v IKEA zcela spokojeni, m??ete n¨¢m zakoupen¨¦ zbo?¨ª vr¨¢tit do 365 dn¨ª bez ud¨¢n¨ª d?vodu. Na v¨§t?inu vyrobk? IKEA poskytuje z¨¢ruku 2 roky. Na n¨§kter¨¦ na?e vyrobky poskytujeme prodlou?enou z¨¢ruku 5, 10, 15 a 25 let.
V¨ªce informac¨ª o z¨¢ruk¨¢ch IKEA najdete zde.

Nej?ast¨§ji kladen¨¦ dotazy

P?ipravili jsme pro v¨¢s odpov¨§di na nej?ast¨§ji kladen¨¦ dotazy. D?¨ªve ne? se rozhodnete n¨¢s kontaktovat, se pros¨ªm pod¨ªvejte, jestli se mezi nimi neskryv¨¢ odpov¨§? na va?i ot¨¢zku.

D¨¢le by v¨¢s mohlo zaj¨ªmat

  Dostupnost zbo?¨ª
P?ed n¨¢kupem si ov¨§?te dostupnost po?adovan¨¦ho zbo?¨ª.
N¨¢kup on-line
Pokud chcete u?et?it sv?j ?as a nakoupit z pohodl¨ª domova,
nen¨ª nic jednodu??¨ªho.
IKEA FAMILYIKEA FAMILY
Klub pro?ty,?kte?¨ª miluj¨ª sv?j domov a?zaj¨ªmaj¨ª se?o?bydlen¨ª stejn¨§ v¨¢?niv¨§ jako my.
IKEA BUSINESSIKEA BUSINESS
Vybavte si sv?j podnik tak, a? u? podnik¨¢te v obchod¨§, restauraci nebo kancel¨¢?i.
Dárková kartaD¨¢rkov¨¢ karta
Po?i?te (si) d¨¢rek, ktery se vejde do kapsy.
 IKEA dětemIKEA d¨§tem
Pro d¨§ti se sna?¨ªme z nakupov¨¢n¨ª ud¨§lat co nejz¨¢bavn¨§j?¨ª z¨¢?itek a jejich rodi??m poskytnout v?e, co pro p¨¦?i o n¨§ pot?ebuj¨ª.
Bezbariérový přístup Bezbari¨¦rovy p?¨ªstup
V IKEA je zabezpe?en bezbari¨¦rovy pohyb a k zap?j?en¨ª invalidn¨ª voz¨ªky.
Bezplatné parkováníBezplatn¨¦ parkov¨¢n¨ª
P?ed obchodn¨ªmi domy na v¨¢s ?ek¨¢ prostorn¨¦ bezplatn¨¦ parkovi?t¨§.
V?ichni jsou u n¨¢s v¨ªt¨¢ni
Jak nakupovat
Chcete nab¨ªdnout sv¨¦ slu?by IKEA? Služby zákazníkům
Za zept¨¢n¨ª nic ned¨¢te.
JAK SE S N¨¢MI SPOJIT?
M¨¢te-li n¨§jaky dotaz nebo probl¨¦m, m??ete n¨¢s kontaktovat n¨§kolika zp?soby. Ud¨§l¨¢me v?e, co je v na?ich sil¨¢ch, abychom v¨¢m co nejl¨¦pe pomohli.
Zavolejte n¨¢m na ?¨ªslo 234 567 890 ka?dy den od?9.00¨C21.00
   Pokud chcete nahl¨¢sit reklamaci, vypl¨¾te formul¨¢? zdeNapi?te n¨¢m e-mail P?ij?te k n¨¢m Zeptejte se na FacebookuNej?ast¨§ji kladen¨¦ dotazy

Prod¨¢v¨¢me v¨¢no?n¨ª strome?ky! Pod¨ªvejte se, kolik jich
pro v¨¢s je?t¨§ m¨¢me.