¨²vodn¨ª str¨¢nka

Finan?n¨ª slu?by

Vyberte si cokoliv, po ?em tou?¨ªte. S financemi v¨¢m r¨¢di porad¨ªme. Vyberte si zbo?¨ª, jak¨¦ chcete, a pla?te, jak v¨¢m to vyhovuje nejl¨¦pe. Finan?n¨ª specialist¨¦ v IKEA v¨¢m pomohou vybrat optim¨¢ln¨ª druh financov¨¢n¨ª podle va?ich pot?eb. Sami si zvol¨ªte d¨¦lku spl¨¢cen¨ª, kter¨¢ v¨¢m nejv¨ªce vyhovuje.

Kalkula?ka slu?eb
Finanční službyNákup na splátky bez hotovosti a bez navýšení
Reprezentativn¨ª p?¨ªklad: cena zbo?¨ª 10 000 K? s p?¨ªmou platbou 0 K?. Vy?e ¨²v¨§ru 10 000 K?, po?et m¨§s¨ª?n¨ªch spl¨¢tek 20, vy?e m¨§s¨ª?n¨ª spl¨¢tky 500 K?, za ¨²v¨§r celkem zaplat¨ªte10 000 K?, ro?n¨ª ¨²rokov¨¢ sazba 0 %, RPSN 0 %, ¨²v¨§r bez poji?t¨§n¨ª schopnosti spl¨¢cet. Poskytovatelem ¨²v¨§ru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (kter¨¢ v ?R u?¨ªv¨¢obchodn¨ª zna?ku Hello bank! by Cetelem). Tento prodejce je zprost?edkovatelem ¨²v¨§ru jako v¨¢zany z¨¢stupce a zastupuje na z¨¢klad¨§ smlouvy o spolupr¨¢ci poskytovatele ¨²v¨§ru. Banka ani prodejce neposkytuje spot?ebiteli ?radu¡° podle pravidel stanovenych v ¡ì 85z¨¢kona ?. 257/2016 Sb., o spot?ebitelsk¨¦m ¨²v¨§ru. Touto reklamou nevznik¨¢ pr¨¢vn¨ª n¨¢rok na poskytnut¨ª ¨²v¨§ru.

Nab¨ªdka plat¨ª pro ?leny IKEA FAMILY od 15. 11. do 31. 12. 2017

N¨¢kup na spl¨¢tky bez hotovosti a bez navy?en¨ª (PDF)

Jak postupovat?

1. Kliknut¨ªm na odkaz ?on-line ?¨¢dost o ¨²v¨§r IKEA¡° vstoup¨ªte do formul¨¢?e s ?¨¢dost¨ª o ¨²v¨§r.

2. V ?¨¢dosti vypln¨ªte po?adovan¨¦ parametry ¨²v¨§ru, kter¨¦ v¨¢m vyhovuj¨ª (cena vybran¨¦ho zbo?¨ª, p?¨ªm¨¢ platba, po?et spl¨¢tek nebo vy?e m¨§s¨ª?n¨ª spl¨¢tky).

3. D¨¢le vypln¨ªte v?echny pot?ebn¨¦ osobn¨ª ¨²daje pro pod¨¢n¨ª ?¨¢dosti o ¨²v¨§r a n¨¢sledn¨§ ode?lete ?¨¢dost ke zpracov¨¢n¨ª.

4. ?¨¢dost?v re¨¢ln¨¦m ?ase posoud¨ªme a n¨¢sledn¨§ obdr?¨ªte informaci o vysledku posouzen¨ª va?¨ª ?¨¢dosti ve webov¨¦ aplikaci a prost?ednictv¨ªm e-mailu.

5. V p?¨ªpad¨§ p?edb¨§?n¨¦ho schv¨¢len¨ª va?¨ª ?¨¢dosti obdr?¨ªte SMS s autoriza?n¨ªm k¨®dem na mobiln¨ª telefonn¨ª ?¨ªslo, kter¨¦ jste uvedli v ?¨¢dosti, a ve webov¨¦ aplikaci se v¨¢m zobraz¨ª dal?¨ª postup pro pou?it¨ª autoriza?n¨ªho k¨®du v obchodn¨ªm dom¨§ IKEA.

6. Nejpozd¨§ji do 30 dn¨ª od p?edb¨§?n¨¦ho schv¨¢len¨ª va?¨ª ?¨¢dosti se m??ete vydat do jak¨¦hokoli obchodn¨ªho domu IKEA a vybrat si zbo?¨ª v cen¨§ do vy?e p?edb¨§?n¨§ schv¨¢len¨¦ho ¨²v¨§ru.

7. Na st¨¢nku Finan?n¨ªch slu?eb pros¨ªm p?edlo?te platny autoriza?n¨ª k¨®d, ktery jste obdr?eli v SMS, a platny doklad toto?nosti. Pracovn¨ªk Finan?n¨ªch slu?eb v¨¢m p?edlo?¨ª schv¨¢leny n¨¢vrh smlouvy o ¨²v¨§ru, ktery podep¨ª?ete, p?edlo?¨ªte u pokladny IKEA, a m??ete si vybran¨¦ zbo?¨ª odv¨¦zt dom?.

On-line ?¨¢dost o ¨²v¨§r IKEA

P?sob¨ªme jako zprost?edkovatel ¨²v¨§r? pro BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (kter¨¢ v ?R u?¨ªv¨¢ obchodn¨ª zna?ku Hello bank! by Cetelem).

Dal?¨ª slu?by

Mont¨¢?n¨ª slu?baTransportn¨ª slu?ba
Ob?as ocen¨ªte, kdy? n¨§kdo smontuje n¨¢bytekza v¨¢s. R¨¢di se o to postar¨¢me.
Transportní služba
Nem¨¢te mo?nost odvozu? V¨¢? n¨¢kup v¨¢mr¨¢di dovezeme dom? nebo do firmy.
 Montážní služby
Chcete nab¨ªdnout sv¨¦ slu?by IKEA? Služby zákazníkům
Za zept¨¢n¨ª nic ned¨¢te.
JAK SE S N¨¢MI SPOJIT?
M¨¢te-li n¨§jaky dotaz nebo probl¨¦m, m??ete n¨¢s kontaktovat n¨§kolika zp?soby. Ud¨§l¨¢me v?e, co je v na?ich sil¨¢ch, abychom v¨¢m co nejl¨¦pe pomohli.
Zavolejte n¨¢m na ?¨ªslo 234 567 890 ka?dy den od?9.00¨C21.00
   Pokud chcete nahl¨¢sit reklamaci, vypl¨¾te formul¨¢? zdeNapi?te n¨¢m e-mail P?ij?te k n¨¢m Zeptejte se na FacebookuNej?ast¨§ji kladen¨¦ dotazy

Prod¨¢v¨¢me v¨¢no?n¨ª strome?ky! Pod¨ªvejte se, kolik jich
pro v¨¢s je?t¨§ m¨¢me.