¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

V¨¢NOCE

Pro sv¨¢te?n¨ª n¨¢ladu po cely rok

Na?e zimn¨ª kolekce v¨¢m pom??e prom¨§nit domov v kr¨¢sn¨§j?¨ª a p?¨ªv¨§tiv¨§j?¨ª m¨ªsto.

Prom¨§¨¾te ho s jej¨ª pomoc¨ª v poklidny r¨¢j nebo m¨ªsto, kde p¨¢rty nikdy nekon?¨ª. A co p?ekvapit p?¨¢tele a rodinu malymi ne?ekanymi d¨¢rky? Je jedno, jestli budou kupovan¨¦ nebo vlastnoru?n¨§ d¨§lan¨¦, proto?e to d?le?it¨¦ na nich je, ?e na sv¨¦ nejbli??¨ª mysl¨ªte.

Do ka?d¨¦ sez¨®ny

Ud¨§lejte si pohodl¨ª s rodinou nebo p?¨¢teli u j¨ªdeln¨ªho stolu IKEA V?SSAD. Je masivn¨ª, odolny v??i skvrn¨¢m, s ¨²pravou v matn¨¦m laku. U? nebudete cht¨ªt j¨ªst nikde jinde!Serv¨ªrujte pokrmy stylov¨§. Tal¨ª?e IKEA Winter se daj¨ª myt v my?ce. Nesou r?zn¨¦ abstraktn¨ª vzory nebo vzory ryb¨ª kosti, kter¨¦ v¨¢? domov obohat¨ª o modern¨ª islandsk¨¦ motivy.
Stylovy j¨ªdeln¨ª servis prom¨§n¨ª i oby?ejn¨¦ j¨ªdlo v hostinu. Jeho decentn¨ª design d¨¢ vyniknout serv¨ªrovan¨¦mu pokrmu. Servis je d¨ªky n¨§mu z¨¢rove¨¾ v?estranny - d¨¢ se pou?¨ªt pro ka?dou p?¨ªle?itost, pro ka?d¨¦ t¨¦ma. Ur?it¨§ podlehnete jeho kouzlu.
Va?en¨ª a stolov¨¢n¨ª
VINTER 2017 Dezertn¨ª tal¨ª? 79,-

Sv¨¢te?n¨ª pohoda je stav mysli

IKEA obohacuje d¨¢rkov¨¦ krabi?ky o skandin¨¢vsk¨¦ prvky. Jsou z pap¨ªru a PET l¨¢hv¨ª, maj¨ª ?edo-b¨ªly vzor a jsou ide¨¢ln¨ª na cukrov¨ª a jin¨¦ dom¨¢c¨ª dobroty.Pro?ijte leto?n¨ª sv¨¢tky bez stresu. Um¨§ly strom IKEA FEJKA lze slo?it na plocho. Snadno se ukl¨¢d¨¢ a zabere jen m¨¢lo m¨ªsta.
Kdy? se obloha zat¨¢hne a za?ne v¨¢t studeny v¨ªtr, teply a ¨²tulny byt je pro n¨¢s d?le?it¨§j?¨ª ne? jindy. Dejte mu to letos o sv¨¢tc¨ªch najevo, t?eba d¨ªky dekorac¨ªm z nejnov¨§j?¨ª kolekce VINTER.
Sv¨¢te?n¨ª dekorace

Magick¨¦ osv¨§tlen¨ª pro magicky ?as

Podtrhn¨§te sv¨¢te?n¨ª atmosf¨¦ru sv¨§telnymi ?et¨§zy ve tvaru b¨ªlych vlo?ek ze s¨¦rie IKEA STR?LA LED. Zabudovany ?asovy sp¨ªna? nasv¨ªt¨ª sv¨§tla a? na 8 hodin, tak?e ve?¨ªrek m??e pokra?ovat vesele d¨¢l.IKEA Winter STR?LA LED k v¨¢m vnese h?ejiv¨¦ b¨ªl¨¦ sv¨§tlo. Toto z¨¢v¨§sn¨¦ plastov¨¦ osv¨§tlen¨ª p?ipom¨ªn¨¢ modern¨§ pojat¨¦ v¨§tvi?ky cesm¨ªny.
Kdy? doma chyst¨¢te v¨¢no?n¨ª vyzdobu, chcete ur?it¨§, aby sv¨¢te?n¨ª atmosf¨¦rou dychal ka?dy kout. D¨ªky leto?n¨ª zimn¨ª kolekci se m??e cel¨¢ dom¨¢cnost koupat v h?ejiv¨¦m, slavnostn¨ªm sv¨§tle. A proto?e ve?ker¨¦ na?e osv¨§tlen¨ª je ¨²sporn¨¦ LED, m??ete se ze sv¨§tla t¨§?it s ?istym sv¨§dom¨ªm.
Dekorativn¨ª osv¨§tlen¨ª

Vyzrajte na zimu jako Skandin¨¢vci

Nov¨¦ zimn¨ª pol?t¨¢?e IKEA maj¨ª n¨¢pl¨¾ ze 100% hebk¨¦ho kachn¨ªho pe?¨ª; vn¨§j?¨ª ?¨¢st je z vlny a akrylu. Zdob¨ª je b¨ªl¨¦, ?ed¨¦ a ?ern¨¦ islandsk¨¦ vzory.Lehk¨¦ a h?ejiv¨¦ p?ehozy IKEA V?SSAD jsou ze 100% vlny a odoln¨¦ v??i skvrn¨¢m. Zima si na v¨¢s letos nep?ijde!
Pol?t¨¢?? ani p?ehoz? nen¨ª nikdy dost, zejm¨¦na za chladn¨¦ho po?as¨ª. V leto?n¨ª zimn¨ª kolekci naleznete spoustu tip?, jak si domov vybavit l¨¢tkami stejn¨§ chyt?e, jako to d¨§laj¨ª Skandin¨¢vci.
Textil

P¨¢rty ?ek¨¢ u? za nejbli??¨ªm lustrem

Vyzdobte si sv¨¢te?n¨ª ve?¨ªrek jako Skandin¨¢vci. Zimn¨ª lustry IKEA ve tvaru rampouch? jsou ozdobeny barvami pol¨¢rn¨ª z¨¢?e - odst¨ªny r??ov¨¦, modr¨¦ a modrozelen¨¦.Zimn¨ª dekorace IKEA vyza?uj¨ª slavnostn¨ª vesel¨ª, nap?. tato sv¨§tla LED na strome?ek; na baterie. I jednoduch¨¦ osv¨§tlen¨ª prom¨§n¨ª jak¨¦koli setk¨¢n¨ª v ud¨¢lost!
Ka?dy den m??e byt vyjime?ny, tak pro? neuspo?¨¢dat ve?¨ªrek poka?d¨¦, kdy se v¨¢m zachce? Koneckonc? sta?¨ª p¨¢r drobnych ¨²prav a m??e se za?¨ªt. Nap?¨ªklad tyto lustry jsou pro v¨¢? obyv¨¢k n¨§co jako kostym.
Sv¨¢te?n¨ª dekorace

Hmmm... tady to von¨ª sv¨¢te?n¨§

Leto?n¨ª zimn¨ª kolekce m¨¢ n¨§co i pro mlsn¨¦ jazy?ky. Vykrajov¨¢tka IKEA BAKGLAD se vyborn¨§ hod¨ª na dom¨¢c¨ª cukrov¨ª. K dost¨¢n¨ª jsou ve ?ty?ech tvarech: medv¨§d, los, vlk a sn¨§hov¨¢ vlo?ka.Zimn¨ª dekorace IKEA dychaj¨ª slavnostn¨ªm vesel¨ªm, nap?. tato sv¨§tla na strome?ek LED. I jednoduch¨¦ osv¨§tlen¨ª vnese do m¨ªstnosti slavnostn¨ª atmosf¨¦ru!
Asi nic nen¨ª pro sv¨¢tky typi?t¨§j?¨ª ne? v?n¨§ cukrov¨ª. A pro? si ho nech¨¢vat jen pro sebe? Byl by to ide¨¢ln¨ª d¨¢rek pro p?¨¢tele i rodinu.
N¨¢?in¨ª na pe?en¨ª

Kupovan¨¦, dom¨¢c¨ª, nebo n¨§co mezi t¨ªm

Dop?ejte si je?t¨§ teply pern¨ªk IKEA VINTERSAGA a dal?¨ª lahodn¨¦ dobr?tky. Pern¨ª?ky maj¨ª v?echny mo?n¨¦ tvary a velikosti; zdoben¨¦ jsou b¨ªlkovou polevou.Zah?ejte se leto?n¨ª zimu nezam¨§nitelnymi skandin¨¢vskymi n¨¢poji od IKEA. Na?e s¨¦rie VINTERSAGA zahrnuje ko?en¨§n¨¦ n¨¢poje s vyraznymi p?¨ªchut¨§mi.
J¨ªdlo ?¨ª?¨ª pozitivn¨ª emoce, tak pro? se na n¨§j tuto zimu nezam¨§?it? VINTERSAGA nab¨ªz¨ª dobroty, jejich? pomoc¨ª d¨¢te rodin¨§ i p?¨¢tel?m najevo, ?e v¨¢m na nich z¨¢le?¨ª.
VINTERSAGA