¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
ZP¨¢TKY DO ?KOLY 2017
Studujte podle sv¨¦ho a bu?te jedni?ky
Kdy? se hovo?¨ª o ide¨¢ln¨ªm m¨ªst¨§ na psan¨ª dom¨¢c¨ªch ¨²kol? nebo u?en¨ª obecn¨§, tak¨¦ si hned p?edstav¨ªte st?l a ?idli? Nejste sami. Spousta z n¨¢s si mysl¨ª, ?e to je nejlep?¨ª sestava, co? tak¨¦ je ¨C ale ne pro v?echny. Ka?dy z n¨¢s toti? pot?ebuje k soust?ed¨§n¨¦ pr¨¢ci n¨§co trochu jin¨¦ho. A pokud si vytvo?¨ª p?esn¨§ takov¨¦ prost?ed¨ª, jak¨¦ pot?ebuje, pod¨¢v¨¢ i mnohem v¨§t?¨ª vykony, pr¨¢ce ?i u?en¨ª mu jde l¨¦pe od ruky a v¨ªc ho bav¨ª!
Rodina v kuchyni, d¨§ti si p¨ª?ou ¨²koly, rodi?e va?¨ª.
Co v¨¢m pom¨¢h¨¢ soust?edit se?
Teori¨ª, jak se efektivn¨§ u?it, existuje spousta. A n¨§kter¨¦ si i proti?e?¨ª, co? jasn¨§ ukazuje, jak komplexn¨ª problematika u?en¨ª je. Abychom z¨ªskali p?edstavu o tom, jak k efektivn¨ªmu u?en¨ª m??e napomoci IKEA, zeptali jsme se Helle Fisker, u?itelky a certifikovan¨¦ ?kolitelky pro oblast u?ebn¨ªc styl?, aby n¨¢m poradila p¨¢r tip?. Vysv¨§tlila n¨¢m vliv sv¨§tla, zvuku a sezen¨ª. Sezn¨¢mila n¨¢s s r?znymi styly u?en¨ª ¨C taktiln¨ªm (kdy lid¨¦ pot?ebuj¨ª b¨§hem u?en¨ª d¨§lat n¨§co rukama, na p?¨ªklad si hr¨¢t s propisovac¨ª tu?kou nebo kl¨ª?¨ª), nebo kinestetickym (kdy se lid¨¦ pot?ebuj¨ª hybat, aby se pln¨§ soust?edili). N¨§kte?¨ª z n¨¢s pot?ebuj¨ª k maxim¨¢ln¨ªmu soust?ed¨§n¨ª n¨§co dobr¨¦ho na zub, jin¨ª zas pot?ebuj¨ª prolo?it pr¨¢ci p?est¨¢vkami. ?ast¨¦ p?est¨¢vky pot?ebuj¨ª tak¨¦ v?echny d¨§ti, pokud z nich nemaj¨ª byt velc¨ª neposedov¨¦.
No Youtube Player
xx
Rychly n¨¢vod na lep?¨ª u?en¨ª
P?ipravili jsme pro v¨¢s (viz n¨ª?e) p?ehled n¨§kterych aspekt?, kter¨¦ je dobr¨¦ vz¨ªt v ¨²vahu, kdy? si pl¨¢nujete prostor na u?en¨ª. Zamyslete se nad va?imi preferencemi a porovnejte je s n¨ª?e uvedenymi ?e?en¨ªmi, kde najdete praktick¨¦ tipy, jak upravit prostor na u?en¨ª tak, aby vyhovoval va?im preferenc¨ªm nebo preferenc¨ªm va?ich d¨§t¨ª.
Ne? za?nete: Ud¨§lejte si ?as a v?¨ªmejte si, jak se d¨ªt¨§ chov¨¢, kdy? se u?¨ª; co pot?ebuje, aby se mohlo soust?edit na n¨¢ro?ny ¨²kol? To same plat¨ª i pro dosp¨§l¨¦. A ur?it¨§ se vyplat¨ª se nad odpov¨§d¨ª chvilku zamyslet, p?¨ªpadn¨§ si v?e vyzkou?et. V?ichni m¨¢me ji? vytvo?enou n¨§jakou p?edstavu o ¡°spr¨¢vn¨¦m¡± prost?ed¨ª k u?en¨ª, co? ale neznamen¨¢, ?e je pr¨¢v¨§ pro n¨¢s ta nejlep?¨ª. Nav¨ªc, ne v?ichni m¨¢me vyhran¨§n¨¦ preference ¨C i to je zcela v po?¨¢dku.
D¨ªvka sed¨ª na oto?n¨¦ ?idli u vy?kov¨§ nastaviteln¨¦ho stoluKoutek, b¨ªly nastavitelny st?l, ?ern¨¢ ?idle
Form¨¢ln¨ª sezen¨ª
Nejl¨¦pe se soust?ed¨ªte, kdy? sed¨ªte u psac¨ªho stolu? V po?¨¢dku. Jen si ov¨§?te, ?e m¨¢te ?idli a st?l ve spr¨¢vn¨¦ vy?ce.
Chlapec sed¨ª na mal¨¦ pohovce a p¨ª?e si ¨²kol. Pohovka je um¨ªst¨§n¨¢ pod vysokou postel¨ª.Otec se synem sed¨ª na lavici, chlapec m¨¢ podlo?ku pod laptop na kl¨ªn¨§ a kresl¨ª si.
Neform¨¢ln¨ª sezen¨ª
Nejl¨¦pe se soust?ed¨ªte na m¨§kk¨¦ ?idli, vle?e na zemi nebo pohodln¨§ rozlo?eni na pohovce. Celkov¨§ v¨¢m vyhovuje uvoln¨§n¨¦ a pohodln¨¦ prost?ed¨ª.
D¨ªvka si p¨ª?e ¨²koly ve sv¨§tle b¨ªl¨¦ pracovn¨ª lampy.Detailn¨ª ?ern¨¦ho bodov¨¦ho sv¨§tla s klipsem
Jasn¨¦ sv¨§tlo
D¨¢v¨¢te p?ednost u?en¨ª v jasn¨§ osv¨§tlen¨¦ m¨ªstnosti. To v¨¢m umo?¨¾uje maxim¨¢ln¨ª soust?ed¨§n¨ª. Tak¨¦ r¨¢di sed¨ªte vedle okna, kde m¨¢te maximum denn¨ªho sv¨§tla.
Chlapec sed¨ª na mal¨¦ pohovce a p¨ª?e si ¨²kol. Pohovka je um¨ªst¨§n¨¢ pod vysokou postel¨ª.D¨ªvka si na pohovce ?te knihy, na zdi je sv¨§telny ?et¨§z
M¨§kk¨¦ sv¨§tlo
Nejl¨¦pe se soust?ed¨ªte v m¨§kk¨¦m sv¨§tle (a nesn¨¢?¨ªte z¨¢?ivky a jasn¨¦ sv¨§tlo).
D¨ªvka se houp¨¢ v houpa?ce B¨ªl¨¢ lavice, mal¨¦ plastov¨¦ boxy, velk¨¦ boxy
P?est¨¢vky na prota?en¨ª
Pot?ebujete p?est¨¢vku a trochu se b¨§hem n¨ª prot¨¢hnout a hybat, abyste se pak mohli op¨§t pln¨§ soust?edit na studium. M¨§jte na pam¨§ti, ?e v?echny d¨§ti pot?ebuj¨ª ?ast¨¦ p?est¨¢vky a ?e se nedok¨¢?ou soust?edit d¨¦le jak 20 minut!
D¨ªvka se houp¨¢ v houpa?ce D¨ªvka se houp¨¢ v houpa?ce
Zvuk
Nejl¨¦pe se soust?ed¨ªte, kdy? poslouch¨¢te hudbu a neru?¨ª v¨¢s lid¨¦, kte?¨ª si kolem v¨¢s pov¨ªdaj¨ª. Pokud je kolem v¨¢s moc ticho, za?nete sami d¨§lat n¨§jaky ?r¨¢mus¡°, jen abyste to ticho p?eru?ili.
D¨ªvka sed¨ª na ?ern¨¦ oto?n¨¦ ?idli, vhodn¨¦ zejm¨¦na pro mlad¨¦D¨ªvka sed¨ªc¨ª u vy?kov¨§ nastaviteln¨¦ho stolu, p¨ª?e si ¨²koly.
Kinestetick¨¦ u?en¨ª
Nejl¨¦pe se soust?ed¨ªte, kdy? se u toho m??ete hybat ¨C poklep¨¢vat si nohou, to?it si na ?idli nebo n¨§co ¨²pln¨§ jin¨¦ho...
Chlapec s podlo?kou na laptop na kolenou, kresl¨ª si tu?kou.Detail d¨ªvky, kter¨¢ si lep¨ª samolepky na knihu.
Taktiln¨ª u?en¨ª
Jedna z v¨§c¨ª, kter¨¢ v¨¢m pom¨¢h¨¢ soust?edit na novy nebo obt¨ª?ny ¨²kol, je hr¨¢t si s n¨§?¨ªm ¨C perem, hra?kou, pr¨¢zdnou plastovou hra?kou nebo kancel¨¢?skou svorkou...
?erny pol?t¨¢? s matematickymi vypo?ty.D¨ªvka ve spac¨¢ku si ?te knihu.
Tepeln¨¢ pohoda
R¨¢di se stul¨ªte k tepl¨¦mu radi¨¢toru nebo v jin¨¦m m¨ªst¨§, kde je kr¨¢sn¨§ teplou?ko. V takov¨¦m prost?ed¨ª se nejl¨¦pe soust?ed¨ªte.
Kulaty r??ovy t¨¢c, sklenice ml¨¦ka, sva?inaD¨ªvka si p¨ª?e ¨²koly u mal¨¦ho stolu p?ipevn¨§n¨¦ho na zdi.
J¨ªdlo a pit¨ª
Abyste se mohli soust?edit, pot?ebujete n¨§co mal¨¦ho zobat, a tak pot?ebujete m¨ªt v dosahu z¨¢sobu j¨ªdla. To se to pak ale studuje!
orange bar
Ve st?edu pozornosti
N¨§kte?¨ª z n¨¢? pot?ebuj¨ª byt v centru d¨§n¨ª, aby se mohli soust?edit. Pokud sed¨ª u stolu, tak jim to naopak v?bec nejde. Na?t¨§st¨ª je velmi snadn¨¦ p?idat do jak¨¦koliv m¨ªstnosti, kter¨¢ je centrem rodinn¨¦ho ?ivota, pot?ebn¨¦ funkce. Lavice s matrac¨ª a spoustou pol?t¨¢?? funguje jak¨¦ p?¨ªjemn¨¦ m¨ªsto na sezen¨ª a sou?asn¨§ jako ¨²lo?ny prostor. Pokud si nejste jisti stylem, nic se ned¨§je. U pol?t¨¢?? toti? sta?¨ª vym¨§nit povlak a hned m¨¢te v m¨ªstnosti jinou atmosf¨¦ru. Podlo?ka pod laptop je skv¨§l¨¢ pro procvi?ov¨¢n¨ª abecedy, voz¨ªk zase vyu?ijete na ukl¨¢d¨¢n¨ª pastelek, tu?ek, pap¨ªru a dal?¨ªch nezbytnost¨ª.

Typ, ktery pot?ebuje byt v centru pozornosti, vy?aduje:
Neform¨¢ln¨ª sezen¨ª
M¨§kk¨¦ sv¨§tlo
Zvuk
Taktiln¨ª u?en¨ª
Studijn¨ª kout v ¨²stran¨ª
Pokud va?e d¨ªt¨§ pot?ebuje k soust?ed¨§n¨ª sed¨§t u stolu, nezapome¨¾te mu vybrat st?l spr¨¢vn¨¦ velikosti, nejl¨¦pe takovy, ktery poroste s d¨ªt¨§tem. Pom??e i nastaviteln¨¢ oto?n¨¢ ?idle, kterou si d¨ªt¨§ snadno uprav¨ª do pozice, kterou pot?ebuje. Ostatn¨§ pr¨¢v¨§ o tom ergonomicky vybaveny studijn¨ª kout je ¨C upravit si ho p?esn¨§ podle vlastn¨ªch pot?eb. A?koliv je velmi d?le?it¨¦ sed¨§t spr¨¢vnym zp?sobem, je stejn¨§ d?le?it¨¦ se i hybat ¨C tedy st?¨ªdat sezen¨ª, st¨¢n¨ª a ch?zi. Uvid¨ªte, ?e va?e d¨ªt¨§ bude m¨ªt tendenci se hybat, a? u? mu ?eknete nebo ne. Pro lidsk¨¦ t¨§lo je pohyb p?irozen¨¢ v¨§c, bez n¨ª? se neobejde.
N¨§kte?¨ª se mus¨ª hybat v¨ªce ne? jin¨ª. Pokud va?e d¨ªt¨§ pot?ebuje k maxim¨¢ln¨ªmu soust?ed¨§n¨ª pohyb, po?i?te mu t?eba houpa?ku nebo ?eb?¨ªk a podporujte ho v tom, aby se o p?est¨¢vk¨¢ch hybalo. Dom¨¢c¨ª ¨²koly v¨¢m tak p?jdou l¨¦pe, a nav¨ªc tak dod¨¢te d¨§tsk¨¦mu pokoji hravy prvek.

Typ, ktery pot?ebuje studijn¨ª kout v ¨²stran¨ª, vy?aduje:
Form¨¢ln¨ª sezen¨ª
Jasn¨¦ sv¨§tlo
P?est¨¢vky na prota?en¨ª
Taktiln¨ª u?en¨ª
Studijn¨ª koutek
Spousta z n¨¢s chceme m¨ªt pracovn¨ª nebo studijn¨ª koutek a p?itom nebyt odlou?eni od d¨§n¨ª. ?e?en¨ªm je t?eba studijn¨ª koutek v kuchyni, obyvac¨ªm pokoji nebo dokonce i v p?eds¨ªni. Sta?¨ª si vybrat maly st?l, p?¨ªpadn¨§ p?ipevn¨§ny na st¨§nu a k tomu dobrou oto?nou ?idli, kter¨¢ nezabere moc m¨ªsta. Na ukl¨¢d¨¢n¨ª pou?ijte olice (a plak¨¢t jako vyrazny vytvarny prvek). Mini komoda a krabice r?znych velikost¨ª v¨¢m nejen pomohou s ukl¨¢d¨¢n¨ªm malych v¨§c¨ª, ale nav¨ªc je?t¨§ hezky vypadaj¨ª. Pak u? jen p?idejte nastavitelnou lampu a v¨¢? koutek bude kompletn¨ª.

Typ, ktery pot?ebuje studijn¨ª kout, vy?aduje:
Form¨¢ln¨ª sezen¨ª
Jasn¨¦ sv¨§tlo
Zvuk
Kinestetick¨¦ u?en¨ª
¨²tuln¨¢ skry?
N¨§kdy nejlep?¨ª vysledky u?en¨ª zaru?¨ª m¨ªsto stolu a ?idle pohodln¨¢ pohovka. Vyberte si tedy pohodlnou pohovku a dopl¨¾te ji m¨§kkym sv¨§tlem, p?i n¨§m? dob?e uvid¨ªte na ?ten¨ª, ale kter¨¦ neru?¨ª jako z¨¢?ivky. Vyb¨ªrejte si povrchy a textilie v sytych barv¨¢ch, kter¨¦ v¨¢m pomohou vytvo?it ¨²tulny koutek. Zajist¨§te, abyste m¨§li po ruce n¨§co k zob¨¢n¨ª a nezapome¨¾te na chytr¨¢ ¨²lo?n¨¢ ?e?en¨ª ¨C a? dop¨ª?ete ¨²koly, budete pot?ebovat m¨ªsto, kam v?echny v¨§ci ulo?it.

Typ, ktery pot?ebuje ¨²tulnou skry?, vy?aduje:
Neform¨¢ln¨ª sezen¨ª
M¨§kk¨¦ sv¨§tlo
P?est¨¢vky na prota?en¨ª
J¨ªdlo a pit¨ª
Flexibiln¨ª prostor
Lidsk¨¦ t¨§lo je stvo?eno k pohybu, a tak je ide¨¢ln¨ª, pokud m??ete ?asto m¨§nit pozici. Pro n¨§kter¨¦ z n¨¢s je to dokonce zcela z¨¢sadn¨ª. Na?t¨§st¨ª je snadn¨¦ upravit si prostor tak, aby umo?¨¾oval v¨ªce pohybu. Oto?n¨¢ ?idle nebo stoli?ka je jedn¨ªm ze zp?sob?, jak to za?¨ªdit. Jako bonus dostanete ergonomi?t¨§j?¨ª pracovn¨ª kout, p?izp?sobeny va?im konkr¨¦tn¨ªm pot?eb¨¢m. Zkuste p?idat pegboard, kam si m??ete vystavit obl¨ªben¨¦ p?edm¨§ty nebo vystavit obl¨ªben¨¢ ?moudr¨¢ slova¡°.

Typ, ktery pot?ebuje flexibiln¨ª prostor, vy?aduje:
Form¨¢ln¨ª sezen¨ª
Jasn¨¦ sv¨§tlo
Kinestetick¨¦ u?en¨ª
Taktiln¨ª u?en¨ª
?¨ªm v¨ªce, t¨ªm veseleji
A? u? sd¨ªl¨ªte pokoj na koleji s n¨§kym dal?¨ªm nebo jen r¨¢di studujete spolu s p?¨¢teli, je dobrym n¨¢padem vytvo?it flexibiln¨ª prostor. Zkombinujte m¨§kkou velkou pohovku se stm¨ªvatelnym sv¨§tlem (zkuste t?eba sv¨§telny ?et¨§z) a dob?e osv¨§tlenym stolek vedle okna a m¨¢te skoro hotovo. Velk¨¦ sed¨¢tko, kter¨¦ lze zav¨§sit na ze? ve chv¨ªl¨ªch, kdy ho pot?ebujete, vyu?ijete ve chv¨ªl¨ªch, kdy p?ijde v¨ªce lid¨ª. To sam¨¦ plat¨ª pro skl¨¢dac¨ª ?idle a stoli?ky, kter¨¦ mohou slou?it jako serv¨ªrovac¨ª stolky. Nakonec p?idejte sluch¨¢tka pro milovn¨ªky hudby a p?ehozy pro chladn¨§j?¨ª dny.

Typ, pro n¨§j? plat¨ª ??¨ªm v¨ªce lid¨ª, t¨ªm veseji¡°, vy?aduje:
Neform¨¢ln¨ª sezen¨ª
M¨§kk¨¦ sv¨§tlo
Zvuk
Tepeln¨¢ pohoda