¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Venkovn¨ª n¨¢bytek

Sn¨ªt o tepl¨¦m, slune?n¨¦m po?as¨ª m??ete kdykoliv. Dokonce se na n¨§j m??ete kdykoliv p?ipravit, proto?e v na?¨ª nab¨ªdce najdete z¨¢kladn¨ª venkovn¨ª n¨¢bytek i v dob¨§, kdy teplom¨§r je?t¨§ rozhodn¨§ ne?plh¨¢ ke t?iceti stup¨¾?m. Projd¨§te si tedy na?i nab¨ªdku v n¨§kter¨¦m z na?ich obchodn¨ªch dom? nebo si ji prohl¨¦dn¨§te na na?ich webovych str¨¢nk¨¢ch.
S¨¦RIE KUNGSHOLMEN
Pro bezstarostn¨¢ venkovn¨ª posezen¨ª
Jednotliv¨¦ d¨ªly na?¨ª s¨¦rie venkovn¨ªho n¨¢bytku KUNGSHOLMEN nakombinujte a vytvo?te si pohovku, kter¨¢ p?esn¨§ odpov¨ªd¨¢ v¨¢m i va?im prostorovy?m mo?nostem. P?ed rozmary po?as¨ª pak n¨¢bytek ochr¨¢n¨ª povlaky TOSTER?, speci¨¢ln¨§ vyroben¨¦ pro venkovn¨ª pol?t¨¢?e, grily a slune?n¨ªky.
S¨¦rie KUNGSHOLMENS¨¦RIE KUNGSHOLMEN
INSPIRATIVN¨ª VENKOVN¨ª N¨¢BYTEK
Kde chcete tr¨¢vit ka?dodenn¨ª pr¨¢zdniny?
6 ?idl¨ª, d?ev¨§ny st?l
Velky sklen¨ªk se ?edymi policemi na kv¨§tin¨¢?e, sk?¨ª¨¾kou se sklen¨§nymi dv¨ª?ky na sazenice a stolkem na p?esazov¨¢n¨ª kv¨§tin.
Balkon, st?l a ?idle,  slune?n¨ªk
Kryt¨¢ terasa, rattanov¨¦ k?eslo, konferen?n¨ª stolek, k?eslo, serv¨ªrovac¨ª stolek
A large terrace furnished with a table, that seats up to six people, and four reclining chairs, all in solid eucalyptus with white aluminium legs. Completed with a large rectangular parasol and a trolley with a charcoal barbecue.
VENKOVN¨ª N¨¢BYTEK
Zelen¨¢ o¨¢za v betonov¨¦ d?ungli
Stojan na kv¨§tiny ve tvaru ?eb?¨ªku. Na n¨§m kv¨§tiny v terakotovych kv¨§tin¨¢?¨ªch a kv¨§tin¨¢?¨ªch z galvanizovan¨¦ oceli.
Zkombinujte kv¨§tiny a kv¨§tin¨¢?e r?znych velikost¨ª, naaran?ujte je do r?znych vy?ek a vytvo?te organicky celek, ktery se za?ne p?i dobr¨¦ p¨¦?i rozr?stat a m¨§nit v zelenou o¨¢zu.
Dal?¨ª venkovn¨ª kv¨§tin¨¢?e a kv¨§tiny
Pohodl¨ª obyvac¨ªho pokoje pod ?irym nebem
St?e?n¨ª terasa vybaven¨¢ trojm¨ªstnou pohovkou a konferen?n¨ªm stolkem
Nakr¨¢jet, zam¨ªchat, ugrilovat a pod¨¢vat.... to v?e v¨¢m umo?n¨ª realizovat na st?e?e ?i terase domu velkorys¨¢ venkovn¨ª kuchyn¨§ dopln¨§n¨¢ modul¨¢rn¨ªm sedac¨ªm n¨¢bytkem a ¨²lo?nymi prostory.
U tohoto stolu se najde m¨ªsto pro ka?d¨¦ho
Letos v l¨¦t¨§ se budou ty nejlep?¨ª party po?¨¢dat za zadn¨ªmi dve?mi va?eho domu... Sta?¨ª k tomu m¨¢lo ¨C pohodln¨¦ sezen¨ª, osv¨§tlen¨ª vytv¨¢?ej¨ªc¨ª tu spr¨¢vnou atmosf¨¦ru a spousta p?¨ªjemn¨¦ho textilu. Vyzkou?ejte a uvid¨ªte, ?e z¨¢bava rozhodn¨§ neskon?¨ª hned po dezertu.