¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Osv¨§tlen¨ª

S osv¨§tlen¨ªm to mysl¨ªme v¨¢?n¨§

Osv¨§tlen¨ª nen¨ª jen praktick¨¦, ale dok¨¢?e ovlivnit, jak se doma c¨ªt¨ªte. ?¨ªm v¨ªce dok¨¢?ete tedy ovl¨¢dat osv¨§tlen¨ª jednotlivych m¨ªstnost¨ª, t¨ªm l¨¦pe. Pomoc¨ª r?znych sv¨ªtidel m??ete m¨§nit n¨¢ladu v m¨ªstnosti podle denn¨ª doby ?i ?innosti ¨C a? ji? pl¨¢nujete romantickou chvilku nebo kr¨¢jen¨ª mrkve. Nebo romantickou chvilku p?i kr¨¢jen¨ª mrkve...

Klikn¨§te na tento obr¨¢zek a za?n¨§te pou?¨ªvat n¨¢stroj IKEA na design lamp. M??ete v n¨§m kombinovat st¨ªnidla, podstavce i p?¨ªvodn¨ª ?¨¾?ry, a vytvo?it si tak lampu podle svych p?edstav a stylu. M??ete si takto vytv¨¢?et kombinace jak u stojac¨ªch lamp, tak u stoln¨ªch ?i z¨¢v¨§snych.
Vytvo?te si lampu podle sv¨¦ho vkusu
Ka?dy m¨¢me r¨¢di n¨§co jin¨¦ho a m¨¢me jiny vkus. Proto jsme navrhli sortiment st¨ªnidel, p?¨ªvodn¨ªch ?¨¾?r a podstavc?, abyste si s z nich mohli seskl¨¢dat lampu p?esn¨§ podle va?ich p?edstav. Takto vytvo?en¨¢ lampa bude z¨¢?it hned dvakr¨¢t!

Pus?te se do vytv¨¢?en¨ª lampy podle va?ich p?edstav
M¨¦n¨§ kabel?,
v¨ªce s¨ªly
Pracovn¨ª lampa RIGGAD, poct¨§n¨¢ cenou iF DESIGN AWARD v kategorii osv¨§tlen¨ª, pat?¨ª mezi ta sv¨ªtidla, jejich? sv¨§tlo lze p?esn¨§ nasm¨§rovat i nastavit a kter¨¢ sv¨ªt¨ª opravdu siln¨§. A to nen¨ª v?e - krom¨§ toho, ?e v¨¢m poskytuje volny prostor bez kabel?, m??ete si u n¨ª tak¨¦ nab¨ªt telefon.
No Youtube Player
?Cht¨§l jsem, aby nab¨ªje?ka splynula s okol¨ªm, a nab¨ªjen¨ª se tak stalo p?irozenou sou?¨¢st¨ª va?¨ª dom¨¢cnosti. Stejn¨§ tak d?le?it¨¦ bylo, aby se dala snadno pou?¨ªvat. Vysledkem je nab¨ªjec¨ª podlo?ka s jednoduchym, av?ak zaj¨ªmavym designem.¡°
Na fotografii je David Wahl, n¨¢vrh¨¢? v IKEA of Sweden AB
David Wahl, n¨¢vrh¨¢? IKEA of Sweden AB
SV¨§TLO V NA?EM ?IVOT¨§
ZP¨¢TKY DO ?KOLY 2017
Studujte podle sv¨¦ho a bu?te jedni?ky
D¨ªvka si p¨ª?e ¨²koly ve sv¨§tle b¨ªl¨¦ pracovn¨ª lampy.
Detail r??ov¨¦ lampy.
Ka?dy pot?ebujeme n¨§co jin¨¦ho, kdy? se mus¨ªme soust?edit na n¨§co nov¨¦ho a n¨¢ro?n¨¦ho ¨C jako je dom¨¢c¨ª ¨²kol nebo p?¨ªprava na zkou?ky. Kdy? si p?izp?sob¨ªte pracovn¨ª kout svym pot?eb¨¢m, budete m¨ªt v¨§t?¨ª nad¨§ji na skv¨§l¨¦ vysledky a bude v¨¢s to v¨ªce bavit!
Dal?¨ª pracovn¨ª lampyDal?¨ª inspirace na t¨¦ma Zp¨¢tky do ?koly
Dejte sbohem zm¨§ti kabel? a p?¨ªvodn¨ªch ?¨¾?r
B¨ªl¨¢ ta?ka na kabely ve tvaru kabelky
Zbavte se zm¨§ti kabel? pomoc¨ª ta?ky na kabely IDEBO, kter¨¢ se svi?n¨§ a stylov¨§ postar¨¢ o v?echny kabely, nab¨ªje?ky apod.
Dal?¨ª p?¨ªslu?enstv¨ª
IDEBO Ta?ka na uspo?¨¢d¨¢n¨ª kabel? 149,-
Osv¨§tlen¨ª v industri¨¢ln¨ªm stylu
B¨ªl¨¢ stojac¨ª lampa se t?emi bodovymi sv¨§tly nam¨ª?enymi ka?d¨¦ jinym sm¨§rem
Stojac¨ª lampa HEKTAR m¨¢ industri¨¢ln¨ª vzhled a nab¨ªz¨ª t?i bodov¨¢ sv¨§tla, kter¨¢ lze nam¨ª?it r?znymi sm¨§ry.
Dal?¨ª stojac¨ª lampy HEKTAR Stojac¨ª lampa, 3bodov¨¢ 1 490,-
Uka?te prost?ednictv¨ªm lamp, kdo skute?n¨§ jste