¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
Spl¨¾te si sv?j sen
o nov¨¦ kuchyni s IKEA
V kuchyni u? se d¨¢vno jenom neva?¨ª, ale ?ije. V IKEA tohle dob?e v¨ªme, a proto v¨¢m na?i kuchy¨¾?t¨ª experti pomohou navrhnout m¨ªsto, kde se bude dob?e ?¨ªt pr¨¢v¨§ v¨¢m a va?¨ª rodin¨§.
Inspirujte seKuchy¨¾sky pl¨¢nova?Jak si po?¨ªdit kuchyni?Produkty a spot?ebi?e
Do ka?d¨¦ho prostoruZ¨¢ruka 25 let
Do ka?d¨¦ho prostoru
Kuchyn¨§ IKEA v¨¢m pom??eme zdarma napl¨¢novat do ka?d¨¦ho prostoru.
Z¨¢ruka 25 let
Na kuchyn¨§ 25 let, na
spot?ebi?e 5 let.
V¨ªce o z¨¢ruk¨¢ch
Okam?ity odber
Okam?ity odb¨§r
Kuchyni si m??ete
odv¨¦zt dom? hned.
¨²sporn¨¢ a ?etrn¨¢ kuchyn¨§
¨²sporn¨¢ a ?etrn¨¢ kuchyn¨§
Chyt?ej?¨ª ?e?en¨ª v kuchyni v¨¢m ?et?¨ª n¨¢klady ka?dy den.
V¨ªce o ?et?en¨ª v kuchyni
Bezpe?n¨¢ pro d¨§ti
Bezpe?n¨¢ pro d¨§ti
V kuchyni mysl¨ªme i na
bezpe?nost t¨§ch nejmen?¨ªch.
Design za vyborn¨¦ ceny
Design za vyborn¨¦ ceny
V¨ªce ne? dvacet styl? kuchyn¨ª
v r?znych cenovych
kategori¨ªch.
Pro? IKEA? M¨¢me pro v¨¢s
6 p¨¢dnych d?vod?
Hled¨¢te inspiraci?
Prozkoumejte, co v?echno tu m¨¢me!
Kochejte se spoustou fotek kuchyn¨ª, kter¨¦ jsme u? pro v¨¢s navrhli a postavili, anebo si rovnou zkuste zm¨§nit barvu a materi¨¢l sk?¨ªn¨§k! Tohle je to prav¨¦ m¨ªsto, kde za?¨ªt s vymy?len¨ªm nov¨¦ kuchyn¨§.
Pono?te se do inspirace
Prohl¨ª?ejte si fotky
Zjist¨§te,
v galerii
jaky styl
v¨¢m sed¨ª
Na?rtn¨§te
si kuchyni
v pl¨¢nova?i
P?e?t¨§te si
na?e ?l¨¢nky
s n¨¢pady
M??ete to cel¨¦ zkusit sami. Ale nemus¨ªte.
U? svou budouc¨ª kuchyni vid¨ªte v hlav¨§? Gratulujeme, to nejt¨§??¨ª m¨¢te za sebou! Te? u? je pot?eba jen v?echno dob?e zm¨§?it a nakreslit. M??ete to cel¨¦ zkusit sami, ale nemus¨ªte. R¨¢di v¨¢m va?i vysn¨§nou kuchyni napl¨¢nujeme, postav¨ªme a zapoj¨ªme. Jen to va?en¨ª u? bude na v¨¢s.
V?dycky se na n¨¢s m??ete obr¨¢tit
Nejste si jisti, jestli zvl¨¢dnete sami spr¨¢vn¨§ vym¨§?it prostor pro novou kuchyni? Pot?ebujete pomoc s instalac¨ª kuchyn¨§? R¨¢di byste si po?¨ªdili kuchyni hned, ale zaplatili ji a? pozd¨§ji? Seznamte se s na?imi slu?bami, kter¨¦ v¨¢m pomohou z¨ªskat kuchyni va?ich sn?.
Pl¨¢nov¨¢n¨ª a zam¨§?en¨ª
Financov¨¢n¨ª
Doprava a mont¨¢?
Ka?dy nem¨¢ dokonale rovn¨¦ zdi, n¨§kdy je lep?¨ª nechat si m¨ªstnost zam¨§?it od prof¨ªka. Na m¨ªru va?emu prostoru v¨¢m pak v pl¨¢nova?i vykouzl¨ªme kuchyni podle va?eho p?¨¢n¨ª.
Va?i vysn¨§nou kuchyni si u? nemus¨ªte jen p?edstavovat ¨C m??ete si ji po?¨ªdit na spl¨¢tky, stejn¨§ tak jako dopravu a mont¨¢?. Sami si nav¨ªc nastav¨ªte d¨¦lku spl¨¢cen¨ª, kter¨¢ v¨¢m vyhovuje.
Kuchyn¨§ se do va?eho auta nevejde? Nevad¨ª, dovezeme v¨¢m ji i s mont¨¦ry, kte?¨ª ji postav¨ª a zapoj¨ª. Cena dopravy se vypo?¨ªt¨¢v¨¢ podle hodnoty zbo?¨ª, kter¨¦ povezeme.
Zjist¨§te v¨ªc o slu?b¨¢ch
Co by v¨¢s je?t¨§ mohlo zaj¨ªmat
J¨ªdelnyVa?en¨ªK j¨ªdlu a pit¨ª