¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

IKEA FOOD

Ned¨¢te si n¨§co dobr¨¦ho?

Nezapome¨¾te p?i n¨¢v?t¨§v¨§ obchodn¨ªho domu tak¨¦ ochutnat gastronomick¨¦ speciality. Lok¨¢ln¨ª i typick¨¦ ?v¨¦dsk¨¦ speciality nab¨ªz¨ª restaurace IKEA, kde si m??ete v klidu p?i j¨ªdle odpo?inout a na?erpat s¨ªly, rychl¨¦ ob?erstven¨ª pak nab¨ªz¨ª Bistro um¨ªst¨§n¨¦ hned za pokladnami. A ne? odejdete, nezapome¨¾te si proj¨ªt i ?v¨¦dsky obchod a vz¨ªt si n¨§jakou dobrotu s sebou dom?. V?e, co nab¨ªz¨ªme, spl¨¾uje po?adavky na udr?itelnost, tak?e je dobr¨¦ pro v¨¢s i pro na?i planetu.

mlady p¨¢r j¨ª p?edkrm na partyLid¨¦ p?ipravuj¨ª v kuchyni zeleninu
Cesta za j¨ªdlem pokra?uje
IKEA procestovala cely sv¨§t, aby pro v¨¢s na?la nov¨¦ n¨¢pady na skv¨§l¨¢ j¨ªdla ¨C od peru¨¢nskych And p?es sv¨§tov¨¦ oce¨¢ny ¨C ale v?dy se ?v¨¦dskym n¨¢dechem. Odpov¨§dnost v??i lidem a ?ivotn¨ªmu prost?ed¨ª je tu v?dy samoz?ejmost¨ª. P?idejte se k na?¨ª cest¨§. A douf¨¢me, ?e m¨¢te hlad!
Z¨ªskejte l¨ªstek na cestu IKEA za j¨ªdlem
Vyzkou?ejte recepty IKEA
Od mo?skych lah?dek pro milovn¨ªky mo?skych plod? a? po star¨¦ dobr¨¦ ?v¨¦dsk¨¦ masov¨¦ kuli?ky. Ryby, maso, zeleninov¨¦ kuli?ky a spousta recept?, kter¨¦ budete m¨ªt hotov¨¦ b¨§hem chvilky. V na?¨ª nab¨ªdce si najde ka?dy, a? m¨¢ velky nebo je?t¨§ v¨§t?¨ª hlad.
Prohl¨¦dn¨§te si na?e chutn¨¦ recepty
PR¨¢V¨§ NYN¨ª V IKEA
Objevte na?e nov¨¦ zdrav¨¦ potraviny a n¨¢poje
B¨ªly tal¨ª? s jednou sma?enou lososovou filetou, va?enymi bramborami a zelenymi fazolkami ozdobenymi koprem.
IKEA nab¨ªz¨ª lososy z odpov¨§dn¨§ spravovanych zdroj?. S¨¢hn¨§te v obchodu s potravinami IKEA po balen¨ª lososovych filet LAX FIL¨¦ a budete si na nich moci pochutn¨¢vat i doma.
Dal?¨ª maso, ryby a plody mo?e
P¨¢nev s ?erstv¨§ usma?enymi zeleninovymi kuli?kami.
Ikonick¨¦ masov¨¦ kuli?ky IKEA jsou nyn¨ª dopln¨§n¨¦ zeleninovymi kuli?kami GR?NSAKSBULLAR, kter¨¦ jsou velmi chutn¨¦ a bohat¨¦ na proteiny. Vyzkou?ejte je v restauraci IKEA nebo si je kupte s sebou dom?.
Dal?¨ª z kategorie snadn¨¢ p?¨ªprava
?erven¨¦ zel¨ª, r??i?kov¨¢ kapusta, drobn¨¦ brambory pe?en¨¦ v troub¨§ a masov¨¦ kuli?ky na b¨ªl¨¦m tal¨ª?i, vedle n¨§ho? je st?¨ªbrn¨¢ vidli?ka.
Balen¨ª ku?ec¨ªch masovych kuli?ek IKEA KYCKLINGK?TTBULLAR.
Maso, ku?e i zelenina
Masov¨¦ kuli?ky jsou ?v¨¦dsk¨¢ klasika, kter¨¢ je v nab¨ªdce v restauraci IKEA od roku 1985. Rovnocennou alternativou ke zbo?¨¾ovanym kuli?k¨¢m jsou nyn¨ª zav¨¢d¨§n¨¦ zeleninov¨¦ kuli?ky GR?NSAKSBULLAR a ku?ec¨ª masov¨¦ kuli?ky KYCKLINGK?TTBULLAR.
Nov¨¢ zeleninov¨¢ kuli?ka se py?n¨ª bohatou chut¨ª, za kterou vd¨§?¨ª poctivym kousk?m zeleniny, a kvalitn¨ªm obsahem b¨ªlkovin, tak?e zasyt¨ª jako hlavn¨ª j¨ªdlo. Kuli?ky sest¨¢vaj¨ª pouze ze zeleniny, co? sni?uje jejich dopad na ?ivotn¨ª prost?ed¨ª, konkr¨¦tn¨§ji ?e?eno maj¨ª 30 kr¨¢t ni??¨ª uhl¨ªkovou stopu! Vyzkou?ejte zeleninov¨¦ kuli?ky i ku?ec¨ª masov¨¦ kuli?ky v r?znych lahodnych j¨ªdlech v restauraci IKEA, nebo si v obchod¨§ se ?v¨¦dskymi specialitami IKEA kupte balen¨ª dom?.
Pod¨ªvejte se, co je v nab¨ªdce va?eho obchodn¨ªho domuNen¨¢ro?n¨¦ na p?¨ªpravuNechte se inspirovat na?imi recepty se zeleninovymi kuli?kami
K¨¢va se soci¨¢ln¨ªm posl¨¢n¨ªm
K¨¢va IKEA P?T?R, 100% Arabica, region B¨ªl¨¦ho Nilu
Ochutnejte novou k¨¢vu P?T?R ¨C tentokr¨¢t ve speci¨¢ln¨ª edici. Je to 100% Arabica z oblasti B¨ªl¨¦ho Nilu v Ugand¨§, z¨ªskan¨¢ za podpory IKEA Social entrepreneurs Initiative, kter¨¢ se sna?¨ª o zlep?en¨ª ekonomickych podm¨ªnek p¨§stitel? k¨¢vy v regionu.
P?e?t¨§te si dal?¨ª informace o iniciativ¨¢ch IKEA Social Entrepreneurs V¨ªce informac¨ª o k¨¢v¨¢ch P?T?R
K¨¢va, IKEA P?T?R,100% Arabica, z Ugandy
K¨¢va P?T?R, 100% Arabica, Uganda
PR¨¢V¨§ NYN¨ª V IKEA
Objevte na?e nov¨¦ zdrav¨¦ potraviny a n¨¢poje
B¨ªly tal¨ª? s jednou sma?enou lososovou filetou, va?enymi bramborami a zelenymi fazolkami ozdobenymi koprem.
IKEA nab¨ªz¨ª lososy z odpov¨§dn¨§ spravovanych zdroj?. S¨¢hn¨§te v obchodu s potravinami IKEA po balen¨ª lososovych filet LAX FIL¨¦ a budete si na nich moci pochutn¨¢vat i doma.
Dal?¨ª maso, ryby a plody mo?e
P¨¢nev s ?erstv¨§ usma?enymi zeleninovymi kuli?kami.
Ikonick¨¦ masov¨¦ kuli?ky IKEA jsou nyn¨ª dopln¨§n¨¦ zeleninovymi kuli?kami GR?NSAKSBULLAR, kter¨¦ jsou velmi chutn¨¦ a bohat¨¦ na proteiny. Vyzkou?ejte je v restauraci IKEA nebo si je kupte s sebou dom?.
Dal?¨ª z kategorie snadn¨¢ p?¨ªprava