¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
J¨ªdelnyJ¨ªdelny

J¨ªdelny

Dostat kohokoliv ke stolu nen¨ª obvykle ?¨¢dny probl¨¦m. Proto je n¨¢? n¨¢bytek pro j¨ªdelny a j¨ªdeln¨ª kouty navr?en tak, aby zvl¨¢dl i tu t¨§??¨ª ?¨¢st ¨C udr?et je u n¨§j. Ov¨§?ili jsme si, ?e pokud m¨¢te pohodln¨¦ ?idle a spr¨¢vn¨§ veliky st?l, nikdo od n¨§j nebude posp¨ªchat a r¨¢d si u n¨§j posed¨ª a popov¨ªd¨¢ (i v p?¨ªpad¨§, ?e nebude ?¨¢dny dezert).
J¨ªdeln¨ª stolyJ¨ªdeln¨ª ?idleSestavy do j¨ªdelny¨²lo?n¨¦ prostory v j¨ªdeln¨§InspiraceN¨¢pady
Barov¨¦ stoly a ?idleStoli?ky a laviceVysok¨¦ ?idleD¨§tsk¨¦ ?idleSed¨¢kySouvisej¨ªc¨ª kategorie vyrobk?
IKEA
Zastavte se na chv¨ªli. Bu?te spolu.
J¨ªdeln¨ª stoly
Ke spole?n¨¦mu stolov¨¢n¨ª
J¨ªdeln¨ª stoly jsou st?edobodem d¨§n¨ª, i kdy? pr¨¢v¨§ nem¨¢me prost?eno k j¨ªdlu. Pro?¨ªv¨¢me u nich p?¨ªjemn¨¦ chv¨ªle s rodinou a p?¨¢teli, a? u? pom¨¢h¨¢me d¨§tem s ¨²koly, nebo jen tak kl¨¢bos¨ªme po j¨ªdle. My vyr¨¢b¨ªme stoly odoln¨¦ a trvanliv¨¦ a v mnoha proveden¨ªch, abyste sn¨¢ze na?li, co vyhovuje va?emu vkusu. Mnoh¨¦ stoly se daj¨ª rozlo?it, tak?e v?dycky budete m¨ªt dost m¨ªsta pro v?echny.
INSPIRATIVN¨ª N¨¢BYTEK DO J¨ªDELEN
Najd¨§te si j¨ªdelnu podle va?¨ª chuti
?idle YPPERLIG, zelen¨¢, stoli?ka buk YPPERLIG, ?idle ODGER
Colourful open plan dining and sitting room with light wood table and blue chairs.
J¨ªdelna, tradi?n¨ª styl, rozkl¨¢dac¨ª st?l
Stolek LISABO, ?idle SVENBERTIL,
Dva barov¨¦ stolky a p¨§t stoli?ek, kuchyn¨§ v b¨ªl¨¦ a ve sv¨§tl¨¦m d?ev¨§
ZP¨¢TKY DO ?KOLY 2017
Studujte podle sv¨¦ho a bu?te jedni?ky
Rodina v kuchyni, d¨§ti si p¨ª?ou ¨²koly, rodi?e va?¨ª.
Abychom se dok¨¢zali pln¨§ soust?edit na n¨§co obt¨ª?n¨¦ho nebo slo?it¨¦ho ¨C na dom¨¢c¨ª ¨²kol ?i na zkou?ku, pot?ebujeme ka?dy z n¨¢s odli?n¨¦ podm¨ªnky. Kdy? v¨¢m umo?n¨ªme vytvo?it prostor, ktery p?esn¨§ vyhovuje va?im pot?eb¨¢m, budete se moci l¨¦pe soust?edit a t¨ªm p¨¢dem odvedete mnohem lep?¨ª pr¨¢ci!
Dal?¨ª j¨ªdeln¨ª stolyInspirace na t¨¦ma Zp¨¢tky do ?koly
PR¨¢V¨§ NYN¨ª V IKEA
Kolekce YPPERLIG
J¨ªdeln¨ª st?l IKEA YPPERLIG je vyrobeny z masivn¨ª borovice, dyhy a odoln¨¦ oceli. P?edstavuje osv¨§?uj¨ªc¨ª variaci na skandin¨¢vsky d?ev¨§ny st?l.
Kr¨¢sa ka?dodennosti IKEA a HAY
YPPERLIG vznikl ve spolupr¨¢ci s d¨¢nskou n¨¢vrh¨¢?skou spole?nost¨ª HAY. Je to kolekce z¨¢kladn¨ªch p?edm¨§t?, kter¨¦ byly p?izp?sobeny modern¨ªm pot?eb¨¢m.
Kolekce YPPERLIG
YPPERLIG St?l 3 990,-
Pro kr¨¢le a kr¨¢lovny
IKEA INGATORP, ?idle s op¨§rkou INGATORP ?idle s op¨§rkami 2 490,-
Detail ?ern¨¦ ?idle s op¨§rkou,IKEA INGATORP
Posa?te se ke stolu na ?idle inspirovan¨¦ Franci¨ª 18. stolet¨ª. ?idle INGATORP p?in¨¢?ej¨ª vyv¨¢?enou kombinaci tradi?n¨ªch ornament¨¢ln¨ªch prvk? a modern¨ªho pohodl¨ª. Kr¨¢tk¨¦ podru?ky se bez probl¨¦m? vejdou pod desku stolu.
Dal?¨ª j¨ªdeln¨ª ?idle
INGATORP ?idle s op¨§rkami 2 490,-