¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

D¨§tsk¨¢ IKEA

D¨§ti toho maj¨ª spoustu na pr¨¢ci ¨C rozv¨ªjet svou vlastn¨ª osobnost, objevovat sv¨§t a vlastn¨ª cestu k nez¨¢vislosti. D¨§tsky pokoj se spr¨¢vn¨§ zvolenymi hra?kami a vybaven¨ªm jim m??e tuto cestu usnadnit. Ode dne, kdy si je p?inesete dom?, dokud nejsou t¨¦m¨§? dosp¨§l¨¦ ¨C n¨¢? n¨¢bytek pro d¨§ti v¨¢m pom??e prom¨§nit domov na to nejlep?¨ª h?i?t¨§.
INSPIRATIVN¨ª D¨§TSKY N¨¢BYTEK
Vytvo?te si magicky prostor
Dv¨§ rozta?iteln¨¦ postele vedle sebe, r??ovo b¨ªl¨¢ lo?nice
?ernohn¨§d¨¢ postylka, ?atn¨ª sk?¨ª¨¾ka a p?ebalovac¨ª pult v rohu lo?nice rodi??
D¨§tsk¨¢ lo?nice, b¨ªl¨¦ zdi, ?ern¨¦ te?ky, b¨ªl¨¢ postel
A blue, green and white children¡¯s bedroom with a silver bunk bed and pull-out bed.
D¨§tsky pokoj, roztahovac¨ª postel MINNEN
Grafika kampan¨§ Poj?me si hr¨¢t
?53 % rodi?? by r¨¢do objevilo sv¨¦ vnit?n¨ª d¨ªt¨§ a stalo se kamar¨¢dy svych d¨§t¨ª.¡±
.
Poj?me si tedy hr¨¢t a zm¨§n¨ªme sv¨§t. P?idejte se k n¨¢m!
HRA?KY
D¨§ti navrhuj¨ª pro d¨§ti
Hra?ka SAGOSKATT, sova, nakreslila 8let¨¢ hol?i?ka
Pokochejte se novymi hra?kami SAGOSKATT, kter¨¦ navrhly d¨§ti z cel¨¦ho sv¨§ta v ka?doro?n¨ª sout¨§?i mladych design¨¦r? hra?ek. Najdete tu jak roztomilou sovu, tak vesel¨¦ho pavouka.
Prohl¨¦dn¨§te si dal?¨ª ply?ov¨¦ hra?ky
SAGOSKATT Ply?ov¨¢ hra?ka 79,-
Hra?ky SAGOSKATT, navrhly d¨§ti pro d¨§ti v sout¨§?i malych design¨¦r? hra?ek
B¨ªly text na modr¨¦m pozad¨ª
UBEZPE?UJEME O BEZPE?NOSTI!
Spole?n¨§ vytv¨¢?¨ªme bezpe?n¨§j?¨ª domov
V?ichni si p?ejeme, aby byl domov bezpe?ny. Kdy? budeme spolupracovat, sni?ujeme t¨ªm riziko nehod.
V?ichni si p?ejeme, aby byl domov bezpe?ny. Av?ak ob?as se p?ihod¨ª nehody, kter¨¦ mohou byt pro d¨§ti nebezpe?n¨¦. Kdy? budeme spolupracovat, m??eme t¨§mto nehod¨¢m p?edej¨ªt a u?init domov bezpe?n¨§j?¨ª.
P?evr?en¨ª n¨¢bytku nejl¨¦pe zabr¨¢n¨ªte tak, ?e ho p?ipevn¨ªte ke st¨§n¨§. IKEA apeluje na sv¨¦ z¨¢kazn¨ªky, aby se pod¨ªvali na komody a ?atn¨ª sk?¨ªn¨§ IKEA a ujistili se, ?e jsou bezpe?n¨§ p?ipevn¨§n¨¦ ke st¨§n¨§ pomoc¨ª prvk?, kter¨¦ byly sou?¨¢st¨ª balen¨ª.
Pokud byste doma na p?ipevn¨§n¨ª n¨¢bytku IKEA pot?ebovali n¨¢hradn¨ª sadu bezpe?nostn¨ªch ¨²chyt?, volejte na ?¨ªslo 234 567 890 nebo m??ete vyu?¨ªt n¨¢? objedn¨¢vkovy formul¨¢? a m??ete si jedno balen¨ª objednat zdarma.
No Youtube Player
B¨ªly n¨¢pis na modr¨¦m pozad¨ª
P?edch¨¢zejte nehod¨¢m spojenym s p?evr?en¨ªm n¨¢bytku
Na obr¨¢zku jsou dv¨§ komody. Jedna je spr¨¢vn¨§ p?ipevn¨§n¨¢ ke st¨§n¨§ a po druh¨¦, kter¨¢ je je?t¨§ nav¨ªc nep?ipevn¨§n¨¢, ?plh¨¢ ?lov¨§k a vystavuje se tak ohro?en¨ª.
• Nezapome¨¾te p?ipev¨¾ovat. N¨¢bytek mus¨ª byt bezpe?n¨§ p?ipevn¨§n ke st¨§n¨§. Pou?ijte ¨²chytku proti p?evr?en¨ª, kter¨¢ byla sou?¨¢st¨ª balen¨ª vyrobku, a tak¨¦ spr¨¢vny upev¨¾ovac¨ª materi¨¢l pro v¨¢? typ st¨§ny. Podrobnosti se dozv¨ªte v na?¨ª p?¨ªru?ce o n¨¢st¨§nn¨¦m p?ipev¨¾ov¨¢n¨ª.
• Televizi ani ?¨¢dn¨¦ jin¨¦ t¨§?k¨¦ p?edm¨§ty nikdy ned¨¢vejte na vrchn¨ª ?¨¢st komody nebo do horn¨ª police ?i ?¨¢sti jak¨¦hokoli n¨¢bytku, ktery nen¨ª ur?en ani pro televizi, ani pro t¨§?k¨¦ p?edm¨§ty.
• T¨§?k¨¦ p?edm¨§ty d¨¢vejte pros¨ªm do nejni??¨ªch polic.
• Nikdy d¨§tem nedovolte ?plhat se po z¨¢suvk¨¢ch, dv¨ª?k¨¢ch ?i polic¨ªch, nebo se na n¨§ zav¨§?ovat.
B¨ªly text na modr¨¦m pozad¨ª
p?¨ªru?ka o n¨¢st¨§nn¨¦m p?ipev¨¾ov¨¢n¨ª: Ubezpe?ujeme o bezpe?nosti!
N¨¢bytek mus¨ª byt bezpe?n¨§ p?ipevn¨§ny ke st¨§n¨§.
Upev¨¾ovac¨ª materi¨¢l, ktery jste na n¨¢bytek pou?ili, z¨¢vis¨ª na materi¨¢lu, z n¨§ho? je st¨§na. Pokud jste typ materi¨¢lu, z n¨§ho? m¨¢te st¨§nu, nikde nena?li, nebo pokud m¨¢te ot¨¢zky, obra?te se na p?¨ªslu?n¨¦ho prodava?e ve va?em dosahu.
N¨¢st¨§nny materi¨¢l
Om¨ªtka i s¨¢dra s dostupnou d?ev¨§nou deskou
Upev¨¾ovac¨ª ¨²chyty
?roub je uta?eny p?¨ªmo v desce. Nap?¨ªklad 5mm ?roub do d?eva, ktery je k dost¨¢n¨ª se sadou IKEA FIXA (Obr¨¢zek 1).
Oran?ov¨¢ linieNa obr¨¢zku je ?roub ve d?ev¨§n¨¦ desce
Obr¨¢zek 1
N¨¢st¨§nny materi¨¢l
St¨§na bez d?ev¨§n¨¦ desky
Upev¨¾ovac¨ª ¨²chyty
P?ipev¨¾ujte ?roubem. K dost¨¢n¨ª nap?¨ªklad se sadou ?roub? a hmo?dinek 8 mm IKEA FIXA (Obr¨¢zek 2).
Obr¨¢zek ?roubu a hmo?dinky, kter¨¦ se do st¨§ny upev¨¾uj¨ª bez d?ev¨§n¨¦ deskyOran?ov¨¢ linie
N¨¢st¨§nny materi¨¢l
Zdivo
Upev¨¾ovac¨ª ¨²chyty
Tvrd¨¢ st¨§na: Hmo?dinka a ?roub. Nap?¨ªklad 8mm hmo?dinka, kter¨¢ je k dost¨¢n¨ª se sadou ?roubk? a hmo?dinek IKEA FIXA (Obr¨¢zek 3A).
Dut¨¢ st¨§na: kol¨ª?kovy styl (Obr¨¢zek 3B)
Na obr¨¢zku jsou ?roub a hmo?dinka ve st¨§n¨§ z pevn¨¦ho zdivaNa obr¨¢zku je hmo?dinka s kotvou upevn¨§n¨¢ v dut¨¦m zdivu
Obr¨¢zek 2
Obr¨¢zek 3A
Obr¨¢zek 3B
B¨ªly text na modr¨¦m pozad¨ª
N¨¢stroje pro p?edch¨¢zen¨ª nehod¨¢m
No Youtube Player
P?¨ªru?ka o n¨¢st¨§nn¨¦m p?ipev¨¾ov¨¢n¨ªBro?ura: Ubezpe?ujeme o bezpe?nosti!St¨¢hn¨§te si na?i p?¨ªru?ku o n¨¢st¨§nn¨¦m p?ipev¨¾ov¨¢n¨ª - verzi k tisku
Mont¨¢?n¨ª pokyny pro sv?j n¨¢bytek najdete na produktov¨¦ str¨¢nce a v balen¨ª vyrobku.
B¨ªly text na modr¨¦m pozad¨ª
V?em by n¨¢m jedin¨§ prosp¨§lo, kdybychom m¨§li o starost m¨ª¨¾
K nehod¨¢m ob?as m??e doj¨ªt, zejm¨¦na kdy? m¨¢te d¨§ti. Pokud se v?ak trochu p?iprav¨ªte, zamez¨ªte tak alespo¨¾ t¨§m nejhor?¨ªm ¨²raz?m.
Na?e vyrobky, kter¨¦ se tykaj¨ª bezpe?nosti doma a bezpe?nosti d¨§t¨ª, se jednodu?e instaluj¨ª i jednodu?e pou?¨ªvaj¨ª a pokryvaj¨ª v?echny ?¨¢sti domu.
Prohl¨¦dn¨§te si na?e vyrobky, kter¨¦ se tykaj¨ª bezpe?nosti d¨§t¨ª a bezpe?nosti doma
Na koberci si hraj¨ª dv¨§ d¨§tiRoh stolu s chr¨¢ni?em
Bezpe?ny domov spole?n¨§ s IKEA
Bezpe?ny domov spole?n¨§ s IKEA
Bezpe?ny domov spole?n¨§ s IKEA
V dom¨¢cnosti doch¨¢z¨ª k v¨§t?¨ªmu mno?stv¨ª ¨²raz? ne? kdekoli jinde. K nejb¨§?n¨§j?¨ªm nehod¨¢m v dom¨¢cnosti doch¨¢z¨ª tam, kde jsou lid¨¦ vystaveni ¨²?ink?m vody, tepla, otev?en¨¦ho ohn¨§, jedovatych chemik¨¢li¨ª a oxidu uhelnat¨¦ho, nebo kde hroz¨ª nebezpe?¨ª p¨¢du. U d¨§t¨ª je tak¨¦ t?eba m¨ªt na pam¨§ti nebezpe?¨ª udu?en¨ª.

V¨ªte, ?e:
¨C hlavn¨ª p?¨ª?inou ¨²raz? d¨§t¨ª jsou p¨¢dy?
¨C a k 38 % ¨²raz? souvisej¨ªc¨ªch s p¨¢dem doch¨¢z¨ª u d¨§t¨ª ?ty?letych a mlad?¨ªch?
¨C k v¨§t?in¨§ v¨¢?nych p¨¢d? dojde v dom¨¢cnosti?
U d¨§t¨ª je dvakr¨¢t v¨§t?¨ª pravd¨§podobnost, ?e se zran¨ª p?i p¨¢du doma ne? v za?¨ªzen¨ª slou?¨ªc¨ªm k hl¨ªd¨¢n¨ª d¨§t¨ª?

Klikn¨§te pro v¨ªce informac¨ª o tom, jak vytvo?it d¨§tem bezpe?ny domov (PDF)

Zabra¨¾te nehod¨¢m zp?sobeny?m p?evr?en¨ªm n¨¢bytku (PDF)
Tipy pro bezpe?ny domov
Zabezpe?en¨ª vysok¨¦ho n¨¢bytku
Vysoky n¨¢bytek jako knihovny a policov¨¦ d¨ªly je nutn¨¦ upevnit ke zdi, aby se zabr¨¢nilo p?evr¨¢cen¨ª. Knihovny slou?¨ªc¨ª k p?epa?en¨ª m¨ªstnosti je z bezpe?nostn¨ªch d?vod? t?eba ukotvit.
Protiskluzn¨¢ podlo?ka
Na kluzkych podlah¨¢ch m??eme p?edej¨ªt nehod¨¢m, pokud um¨ªst¨ªme protiskluzov¨¦ podlo?ky pod koberce a roho?ky, kter¨¦ pak neklou?ou.
Bezpe?n¨§j?¨ª schody
D¨ªky protiskluzovym p¨¢sk¨¢m je ch?ze po stupn¨ªch schodi?t¨§ bezpe?n¨§j?¨ª.
Tlumi?e a dv¨ª?ka
Tlumi? dv¨ª?ka zachyt¨ª, tak?e se nezav?ou prudce, ale pozvolna a ti?e.
Tlumi?e na z¨¢suvky
D¨ªky vestav¨§nym tlumi??m se z¨¢suvka zav?e pomalu, ti?e a m¨§kce ¨C co? ocen¨ª prst¨ªky nenechavych d¨§t¨ª.
Mal¨¦ d¨ªt¨§ se p?i objevov¨¢n¨ª okoln¨ªho sv¨§ta ?asto chov¨¢ jinak, ne? by se choval dosp¨§ly. Pohled na v¨§ci z d¨§tsk¨¦ perspektivy v¨¢m pom??e byt v?dy o krok nap?ed ve snaze zabr¨¢nit nehod¨¢m.
Bezpe?nost v kuchyni
D¨§tem nep?¨ªstupn¨¦ sk?¨ª¨¾ky
Do sk?¨ªn¨§k a z¨¢suvek opat?enych z¨¢mky lze ulo?it nebezpe?n¨¦ p?edm¨§ty, chemik¨¢lie a l¨¦ky mimo dosah d¨§t¨ª.
Zar¨¢?ka do z¨¢suvek
D¨ªky bezpe?nostn¨ª zar¨¢?ce u z¨¢suvky z?stanou no?e, n??ky a dal?¨ª nebezpe?n¨¦ p?edm¨§ty mimo dosah d¨§t¨ª.
Nebezpe?¨ª ?plh¨¢n¨ª
Z¨¢suvkov¨¦ d¨ªly by nem¨§ly byt um¨ªst¨§n¨¦ tam, kde mohou malym d¨§tem poslou?it jako ?eb?¨ªk, po kter¨¦m se dostanou na pracovn¨ª desku nebo do bl¨ªzkosti varn¨¦ desky. Na dv¨ª?ka sk?¨ªn¨§k a z¨¢suvky lze um¨ªstit bezpe?nostn¨ª zar¨¢?ky, kter¨¦ d¨§tem neumo?n¨ª je otev?¨ªt.
Bezpe?nost v koupeln¨§
Koupelnov¨¦ podlo?ky
Roho?ka s protiskluzovou ¨²pravou zabr¨¢n¨ª uklouznut¨ª na mokr¨¦ podlaze koupelny.
Podlo?ka do vany
Mokr¨¢ vana dok¨¢?e byt po?¨¢dn¨§ kluzk¨¢. D¨ªky gumov¨¦ roho?ce ?i men?¨ªm p?¨ªsavk¨¢m je vana bezpe?n¨§j?¨ª pro v?echny v¨§kov¨¦ kategorie.
Pro d¨§ti
Stoli?ka v koupeln¨§ d¨§tem umo?n¨ª, aby ?adu ¨²kon? zvl¨¢dly samy. Mus¨ª byt stabiln¨ª, aby se na n¨ª dalo st¨¢t, a opat?en¨¢ protiskluzovymi p¨¢sky ?i vystupky, aby se p?ede?lo uklouznut¨ª.