¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
 IKEA textil

Textil a koberce

Textil v¨¢m pom??e zm¨§nit vzhled m¨ªstnosti, mnohdy posta?¨ª zm¨§nit povle?en¨ª nebo potahy. T¨§?ko si p?edstavit pohodlny a ¨²tulny byt bez nadychanych a m¨§kkych textiln¨ªch dopl¨¾k? jako jsou koberce, z¨¢v¨§sy ?i pol?t¨¢?e.
Poj?me se ztratit ve vrstv¨¢ch
Vrstven¨ªm r?znych typ? z¨¢v¨§s? z okna vykouzl¨ªte ¨²tuln¨¦
a neust¨¢le se m¨§n¨ªc¨ª m¨ªsto. Je nejen estetick¨¦, ale z¨¢rove¨¾
slou?¨ª i praktickym funkc¨ªm - z¨¢v¨§s lze
libovoln¨§ zatahovat a odtahovat a t¨ªm si regulovat hluk,
teplotu i soukrom¨ª.
Z¨¢v¨§sy se daj¨ª vrstvit r?zn¨§
Ve velkych oknech v lo?nici jsou ?ern¨¦ zatem¨¾ovac¨ª rolety a vrstva silnych ?edych z¨¢v¨§s? kv?li tichu a pohodl¨ª.Ve velkych oknech v obyv¨¢ku je vrstva b¨ªlych a ?edych z¨¢v¨§s?, kter¨¦ filtruj¨ª denn¨ª sv¨§tlo, a vrstva ?ernych zatem¨¾ovac¨ªch z¨¢v¨§s? kv?li soukrom¨ª.Ve sv¨§tl¨¦m obyv¨¢ku jsou velk¨¦ posuvn¨¦ dve?e se dv¨§ma vrstvami b¨ªlych a b¨¦?ovych panelovych z¨¢v¨§s?, kter¨¦ filtruj¨ª denn¨ª sv¨§tlo, a jedna vrstva tmav¨§ ?ed¨¦ho siln¨¦ho z¨¢v¨§su kv?li soukrom¨ª.
V oknech sv¨§tl¨¦ho obyv¨¢ku je vrstva b¨ªlych z¨¢v¨§s?, kter¨¦ filtruj¨ª denn¨ª sv¨§tlo, vrstva zabra¨¾uj¨ªc¨ª odr¨¢?en¨ª sv¨§tla na monitoru a vrstva siln¨¦ho b¨ªl¨¦ho z¨¢v¨§su kv?li soukrom¨ª.V obyv¨¢kovych oknech jsou rolety, jejich? struktura p?ipom¨ªn¨¢ pl¨¢stev a vzduch v n¨ª vytv¨¢?¨ª izola?n¨ª vrstvu, jedna vrstva b¨ªlych z¨¢v¨§s?, kter¨¦ filtruj¨ª denn¨ª sv¨§tlo, a jedna vrstva modrych z¨¢v¨§s? kv?li soukrom¨ª.V oknech sv¨§tl¨¦ lo?nice jsou ?ern¨¦ zatem¨¾ovac¨ª rolety, vrstva b¨ªlych z¨¢v¨§s? filtruj¨ªc¨ªch denn¨ª sv¨§tlo a vrstva siln¨¦ho ?edozelen¨¦ho z¨¢v¨§su kv?li soukrom¨ª.
B¨¦?ov¨¦ ln¨§n¨¦ z¨¢v¨§sy pou?it¨¦ jako parav¨¢n odd¨§luj¨ª malou lo?nici od obyv¨¢ku.U velkych oken v obyv¨¢ku vzniklo p?¨ªjemn¨¦ posezen¨ª d¨ªky t?em vrstv¨¢m z¨¢v¨§s?. Vrstva ?edych rolet zabra¨¾uje odr¨¢?en¨ª sv¨§tla na monitor, vrstva b¨ªlych z¨¢v¨§s? filtruje denn¨ª sv¨§tlo a vrstva modrych z¨¢v¨§s? zabezpe?uje soukrom¨ª.Ve sv¨§tl¨¦ lo?nici jsou okna s b¨ªlymi roletami, jednou vrstvou b¨ªlych z¨¢v¨§s? filtruj¨ªc¨ªch denn¨ª sv¨§tlo a jednou vrstvou silnych ?edych zatem¨¾ovac¨ªch z¨¢v¨§s? kv?li soukrom¨ª.
PR¨¢V¨§ NYN¨ª V IKEA
Zimn¨ª kolekce 2017
Kdy? se obloha zat¨¢hne a za?ne v¨¢t studeny v¨ªtr, je ?as vr¨¢tit se dom? ¨C a p¨§kn¨§ se zachumlat. Leto?n¨ª zimn¨ª kolekce nab¨ªz¨ª spoustu p?¨ªrodn¨ªch l¨¢tek i t¨®n?. V¨¢? pohostinny domov se prom¨§n¨ª v h?ejiv¨¦ ¨²to?i?t¨§ p?ed venkovn¨ª zimou.
Textil do obyvac¨ªho pokoje Cel¨¢ zimn¨ª kolekce
Metr¨¢? pro um¨§n¨ª
Metrovy textil,  IKEA BRUDSL?JA
Pus?te se do ?it¨ª a vytvo?te si n¨§co kr¨¢sn¨¦ho z nov¨¦ metr¨¢?e s grafickym monochromatickym vzorem nebo jemnym vzorem modrych pampeli?ek....
Dal?¨ª metrovy textil
BRUDSL?JA L¨¢tka 129,-
P?¨ªjemn¨¦ na pohled i na dotek
Vln¨§ny koberec IKEA KOLLUND
Ru?n¨§ tkany koberec KOLLUND s hexagon¨¢ln¨ªm vzorem a r?znou vy?kou vlasu bude slu?et ka?d¨¦mu obyvac¨ªmu pokoji.
P?e?t¨§te si informace o iniciativ¨§ na ru?n¨ª vyrobu koberc? Dal?¨ª koberce
KOLLUND Koberec, hladce tkany 7 490,-
Grafika Poj?me si hr¨¢t a zm¨§n¨ªme sv¨§t
Z¨¢clona? Kdepak, to je p?ece pl¨¢?? super hrdiny!
Kdy? si dosp¨§l¨ª a d¨§ti za?nou hr¨¢t, d¨§j¨ª se sam¨¦ dobr¨¦ v¨§ci. P?idejte se tedy k n¨¢m a poj?me hran¨ªm zm¨§nit sv¨§t!
Poj?me si hr¨¢t