¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
IKEA BUSINESS, BEKANTIKEA BUSINESS

IKEA BUSINESS

?as i pen¨ªze jsou velmi cenn¨¦ pro ka?d¨¦ho, a? u? pracujete v obchod¨§, restauraci nebo kancel¨¢?i. Proto jsme ud¨§lali v?e proto, aby dob?e navr?eny n¨¢bytek nepat?il mezi luxusn¨ª zbo?¨ª. Pod¨ªvejte se, jak snadno a lehce si vybav¨ªte v¨¢? podnik tak, aby byl stylovy a sou?asn¨§ maxim¨¢ln¨§ prakticky.
inspirace pro kancelareKancelarenovy system BEKANTvybaveni obchodupohostinstvi
Benefity4 kroky k registraciIKEA BUSINESS kontaktPlanovacKatalog IKEA BUSINESS
IKEA
IKEA BUSINESS ergonomics
Navr?en¨¦ a vyroben¨¦ s ohledem na pohodl¨ª a odolnost
Nez¨¢le?¨ª na tom, zda pracujeme v kancel¨¢?i nebo doma ¨C mnoho z n¨¢s tr¨¢v¨ª v¨§t?inu dne u psac¨ªho stolu. Pohodln¨¦ pracovn¨ª m¨ªsto je proto nezbytn¨¦ pro na?e zdrav¨ª i du?evn¨ª pohodu. A proto?e jsme ka?dy jiny, je d?le?it¨¦, abychom si mohli kancel¨¢?sky n¨¢bytek upravit podle svych osobn¨ªch pot?eb. Na t¨§chto n¨§kolika stran¨¢ch najdete rady, jak si vytvo?it to nejlep?¨ª pracovn¨ª prost?ed¨ª ¨C va?e pohodl¨ª je na?¨ª prioritou.
Z¨ªskejte to nejlep?¨ª pracovn¨ª prost?ed¨ª
Je d?le?it¨¦, abyste si vytvo?ili co nejpohodln¨§j?¨ª pracovn¨ª prost?ed¨ª, kter¨¦ bude odpov¨ªdat va?im pot?eb¨¢m. Sedav¨¦ zam¨§stn¨¢n¨ª nebo st¨¢n¨ª v nepohodln¨¦ pozici m??e zp?sobit poran¨§n¨ª krku a zad, ale tak¨¦ dal?¨ª v¨¢?n¨¦ zdravotn¨ª probl¨¦my. Na n¨¢sleduj¨ªc¨ªch str¨¢nk¨¢ch najdete informace o tom, jak si m??ete vytvo?it ergonomick¨¦ pracovn¨ª m¨ªsto, jak¨¦ prov¨¢d¨ªme testy kvality a jak¨¦ pou?¨ªv¨¢me materi¨¢ly.
V¨ªce informac¨ª (PDF)
IKEA BUSINESS benefity
Benefity
Pro? se registrovat do programu IKEA BUSINESS
Bankovn¨ª p?evod
Otev?eme v¨¢m bezhotovostn¨ª ¨²?et, na ktery si m??ete p?ev¨¢d¨§t p?edem libovoln¨¦ ?¨¢stky pen¨§z pro va?e n¨¢kupy.
benefitybenefity
N¨¢kup na d¨¢lku
Zbo?¨ª m??ete objedn¨¢vat emailem, nebo telefonicky. Za poplatek v¨¢m zbo?¨ª p?iprav¨ªme, projdeme pokladnou a zajist¨ªme dopravu.
benefit
Benefity pro velk¨¦ objedn¨¢vky
P?i n¨¢kupu nad 50 000 K? m¨¢te p?¨ªpravu zbo?¨ª zdarma a p?i n¨¢kupu nad 150 000 K? m¨¢te zdarma i dopravu po cel¨¦ ?esk¨¦ republice.
benefit
Jednoduch¨¦ pl¨¢nov¨¢n¨ª
P?edem si m??ete domluvit sch?zku pro napl¨¢nov¨¢n¨ª jednoduch¨¦ho interi¨¦ru.
benefity
D¨¢rkov¨¢ karta IKEA
Chcete p?ekvapit sv¨¦ kolegy nebo obchodn¨ª partnery d¨¢rkem z IKEA? Darujte jim na?i d¨¢rkovou elektronickou kartu, na kterou m??ete vlo?it libovolnou ?¨¢stku, a nechte je, aby si d¨¢rek vybrali sami. Karty jsou p?enosn¨¦, maj¨ª neomezenou platnost a m??ete je pou?¨ªt ve v?ech obchodn¨ªch domech IKEA v ?esk¨¦ republice. Vlo?enou ?¨¢stku nen¨ª nutn¨¦ vy?erpat jednor¨¢zov¨§. Kartu m??ete vyu?¨ªt k n¨¢kupu n¨¢bytku a dopl¨¾k? ve v?ech obchodn¨ªch domech IKEA v ?esk¨¦ republice.
IKEA BUSINESS 4 kroky k registraci
4 kroky k registraci
Registrovat se do programu IKEA BUSINESS je snadn¨¦! Stejn¨§ jako proveden¨ª objedn¨¢vky.
6 krok? k registraci6 krok? k registraci
Vypl¨¾te plnou moc k proveden¨ª n¨¢kupu
Pln¨¢ moc ve form¨¢tu PDF.
6 krok? k registraci
Aby se v¨¢m pohodln¨§ji nakupovalo, vytvo?te si p?edem n¨¢kupn¨ª seznam.
6 krok? k registraci
Po?lete n¨¢m e-mail
Na n¨ª?e uvedeny e-mail odd¨§len¨ª IKEA BUSINESS v¨¢mi vybran¨¦ho konkr¨¦tn¨ªho obchodn¨ªho domu ode?lete vypln¨§n¨¦ dokumenty (registra?n¨ª formul¨¢?, plnou moc a n¨¢kupn¨ª seznam) spole?n¨§ s informac¨ª o m¨ªst¨§ dod¨¢n¨ª a kontaktn¨ª osob¨§. V nejbli??¨ªm mo?n¨¦m ?ase v¨¢s bude kontaktovat konzultant IKEA BUSINESS a domluv¨ª s v¨¢mi podrobnosti ohledn¨§ placen¨ª a slu?eb s dod¨¢n¨ªm.
Vypl¨¾te online formul¨¢? a z¨ªskejte kartu IKEA BUSINESS.
Pro vr¨¢cen¨ª p?eplatku ze z¨¢kaznick¨¦ho ¨²?tu, pros¨ªm, vypl¨¾te ?¨¢dost. ?¨¢dost (PDF)
U?ite?n¨¦ informace
IKEA BUSINESS
Novy katalog IKEA BUSINESS
P?in¨¢?¨ª dal?¨ª inspiraci a n¨¢pady pro va?e podnik¨¢n¨ª. Najdete tu nov¨¦ mo?nosti, jak si za?¨ªdit pracovi?t¨§ svych sn?. Novy katalog IKEA BUSINESS si te? m??ete vyzvednout v obchodn¨ªm dom¨§ IKEA nebo prohl¨¦dnout online.
Prohl¨¦dn¨§te si novy katalog IKEA BUSINESS
IKEA BUSINESS kontakt
LINKA IKEA BUSINESS
LINKA IKEA BUSINESS SLOU?¨ª PRO INFORMACE TYKAJIC¨ª SE N¨¢KUPU PRO FIRMY.
Pro obecn¨¦ dotazy n¨¢s m??ete kontaktovat na telefonu: 234 567 890. V¨ªce informac¨ª o mo?nostech, jak kontaktovat IKEA, najdete zde.
IKEA BUSINESS ZLI?¨ªN
Tel.: +420-234-511-331
E-mail: business178@IKEA.com
Otev¨ªrac¨ª doba:
Pond¨§l¨ª¨Cp¨¢tek 9.00¨C18.00
IKEA BUSINESS ?ERNY MOST
Tel.: +420-296-778-461
E-mail: business408@IKEA.com
Otev¨ªrac¨ª doba:
Pond¨§l¨ª¨Cned¨§le 9.00¨C21.00
IKEA BUSINESS BRNO
Tel.: +420-543-539-331
E-mail: business278@IKEA.com
Otev¨ªrac¨ª doba:
Pond¨§l¨ª¨Cp¨¢tek 9.00¨C17.00
IKEA BUSINESS OSTRAVA
Tel.: +420-597-434-251
E-mail: business309@IKEA.com
Otev¨ªrac¨ª doba:
Pond¨§l¨ª¨Cp¨¢tek 9.00¨C20.00
IKEA BUSINESS kontakt
Novy syst¨¦m kancel¨¢?sk¨¦ho n¨¢bytku BEKANT se z¨¢rukou 10 let
Novy sortiment stol? BEKANT p?edstavuje modern¨ª styl, ktery vypad¨¢ vyborn¨§ v kancel¨¢?i i v konferen?n¨ª m¨ªstnosti. Stoly BEKANT m??ete zkombinovat se s¨¦ri¨ª ¨²lo?n¨¦ho n¨¢bytku GALANT, kterou nab¨ªz¨ªme se stejnymi povrchovymi ¨²pravami. Sv¨¦ pracovi?t¨§ tak m??ete dokonale p?izp?sobit svym pot?eb¨¢m, dostupn¨¦mu prostoru i stylu.
Variabiln¨ª sestavy podle va?ich pot?eb
?kolen¨ª, prezentace, sch?zky, porady, brainstorming, zased¨¢n¨ª p?edstavenstva... ka?d¨¢ konferen?n¨ª m¨ªstnost mus¨ª zvl¨¢dnout spoustu r?znych ¨²loh. S praktickym n¨¢bytkem, ktery m??ete snadno p?estav¨§t podle pot?eby, to bude hra?ka.
BEKANTOdolnostVlastn¨ª prostorUspo?¨¢d¨¢n¨ª kabel?Z¨¢ruka 10 let
1. Odolnost
2. Vlastn¨ª prostor
3. Uspo?¨¢d¨¢n¨ª kabel?
4. Chra¨¾te si zdrav¨ª
Mo?n¨¢ v pr¨¢ci nem¨¢te moc p?¨ªle?itost¨ª tan?it na stole, ale d¨ªky stabiln¨ª konstrukci a superodoln¨¦mu povrchu stol? BEKANT v r?znych ¨²prav¨¢ch byste si klidn¨§ zatan?it mohli.
P?ep¨¢?ka BEKANT ?ikovn¨§ odd¨§l¨ª va?i osobn¨ª pracovn¨ª plochu od ostatn¨ªch a dop?eje v¨¢m v pr¨¢ci trochu soukrom¨ª. Snadno ji p?ipevn¨ªte ke stolu a m??ete si na ni p?ip¨ªchnout pozn¨¢mky nebo obr¨¢zky.
V?echny psac¨ª stoly BEKANT jsou vybaveny s¨ªt¨ª na uspo?¨¢d¨¢n¨ª kabel?. Na pracovn¨ª plo?e se tedy nebudete muset d¨ªvat na klubko kabel?, ale p?itom je v?echny budete m¨ªt po ruce.
Psac¨ª stoly s elektricky nastavitelnou vy?kou v¨¢m umo?n¨ª m¨§nit p?i pr¨¢ci polohu. Ulev¨ªte tak svym z¨¢d?m od dlouh¨¦ho sezen¨ª a osv¨§?¨ªte se p?i pr¨¢ci vestoje.
BEKANT
Vyhody pracovn¨ªch stol? BEKANT:
IKEA BUSINESS
V¨ªme, co pot?ebujete!
V¨ªme, ?e chcete naj¨ªt pro va?i spole?nost spr¨¢vn¨¢ ?e?en¨ª a kvalitn¨ª vyrobky.
Rychle, snadno a bez toho, ?e byste p?e?erpali rozpo?et. Je to tak?
Venkovn¨ª kav¨¢rna s ?edymi skl¨¢dac¨ªmi stoly a k?esly pod slune?n¨ªky.
N¨¢bytek ze s¨¦rie TUNHOLMEN je testov¨¢n pro venkovn¨ª pou?it¨ª, m??ete ho tedy bez obav pou?¨ªvat pod ?irym nebem.
Prost?eny j¨ªdeln¨ª st?l se spokojenymi hosty
U n¨¢s najdete nab¨ªdku vybaven¨ª ve stylu, jaky pot?ebujete, abyste mohli vytvo?it atmosf¨¦ru v souladu s va?imi p?edstavami... nebo s va?¨ªm menu.
V¨ªtejte v IKEA, kde najdete ve?ker¨¦ za?¨ªzen¨ª pod jednou st?echou, v?etn¨§ v?ech pot?ebnych slu?eb ¨C pl¨¢nov¨¢n¨ª, dopravy, mont¨¢?e ?i instalace. Je jedno, jestli provozujete kav¨¢rnu nebo hotelovy ?et¨§zec, pr¨¢v¨§ za?¨ªn¨¢te nebo jste v oboru ji? ?adu let... Jsme tu pro v¨¢s pro v?echny a d¨§l¨¢me v?e, co je v na?ich sil¨¢ch, abyste u n¨¢s na?li v?e, co pot?ebujete. Budeme r¨¢di, kdy? se u n¨¢s budete c¨ªtit jako doma!
Je jedno, jestli pracujete v kancel¨¢?i, v maloobchod¨§ nebo hotelu ?i pohostinstv¨ª, u n¨¢s najdete v?e, co pot?ebujete k vytvo?en¨ª perfektn¨ªho pracovn¨ªho prost?ed¨ª.
Juice bar vybaveny vysokymi a n¨ªzkymi stolky se ?idlemi r?znych design? a barev.
Pom??eme v¨¢m prom¨§nit sny v realitu
Pot?ebujete trochu pomoci? Nebo dokonce, aby n¨§kdo ud¨§lal v?e za v¨¢s?
Sta?¨ª si jen vybrat z na?¨ª
nab¨ªdky slu?eb uveden¨¦ n¨ª?e
Zam¨§stnanec IKEA pom¨¢h¨¢ z¨¢kazn¨ªkovi
?as a pen¨ªze jsou vz¨¢cn¨¦ ¨C a? u? pracujete v obchod¨§, hotelnictv¨ª ?i pohostinstv¨ª nebo v kancel¨¢?i. Proto u n¨¢s najdete dob?e navr?eny n¨¢bytek pro podnik¨¢n¨ª, nab¨ªzeny za velmi dostupn¨¦ ceny. D¨ªky tomu si m??ete va?i provozovnu nebo kancel¨¢? za?¨ªdit stylov¨§, maxim¨¢ln¨§ prakticky a za p?ijatelnou cenu.
Detail b¨ªl¨¦ho konferen?n¨ªho stolu s ?ernymi hranami
Kancel¨¢?
Investujte do ?e?en¨ª, kter¨¦ v¨¢m prom¨§n¨ª ka?dodenn¨ª pr¨¢ci v kancel¨¢?i v z¨¢bavu, dod¨¢ inspiraci a umo?n¨ª v¨¢m pracovat efektivn¨§.
Kancel¨¢?
 Peka?stv¨ª s otev?enymi policemi plnymi ?erstv¨§ upe?en¨¦ho chleba
Obchod
Sortiment IKEA je navr?en tak, aby jej bylo mo?n¨¦ pou?¨ªt pro v?echny druhy maloobchodn¨ªch provoz?.
Maloobchod
Hotelov¨¢ lobby vybaven¨¢ ?edym stolem a ?idl¨ª s vysokym op¨§radlem.
Hotely a pohostinstv¨ª
Tou?¨ªte si otev?¨ªt kav¨¢rnu nebo restauraci? Nebo dokonce hotel? Skv¨§l¨¦, jd¨§te do toho!
Hotely a pohostinstv¨ª
d¨§lic¨ª ?¨¢ra
INSPIRATIVN¨ª N¨¢BYTEK PRO PODNIK¨¢N¨ª
Vyberte si vybaven¨ª pro va?e podnikatelsk¨¦ prostory
A pink and green cafe with wooden bar tables and stools.
Cukr¨¢rna s ?ern¨§ mo?enymi sk?¨ª¨¾kami a sklen¨§nymi dv¨ª?ky
St?l MELLTORP, ?idle LEIFARNE
Hotelovy pokoj, postel, st?l, leno?ka, vyhled na mo?e
Zeleny, b¨ªly a ?luty pracovn¨ª kout, dva vy?kov¨§ nastaviteln¨¦ stoly
Detail obchodn¨ªho domu IKEA
Jak si zajistit pot?ebnou pomoc
Nejsnaz?¨ªm zp?sobem, jak vyu?¨ªt na?e slu?by, je nav?t¨ªvit obchodn¨ª d?m a v?e si domluvit p?¨ªmo na m¨ªst¨§. M??ete n¨¢s ale kontaktovat telefonicky ?i e-mailem a my ud¨§l¨¢me, co je v na?ich sil¨¢ch, abychom pro v¨¢s m¨§li pot?ebnou odpov¨§?.
Kontaktn¨ª informace
Snadny n¨¢kup
U? se nem??ete do?kat, a? spust¨ªte vlastn¨ª podnik? Nen¨ª probl¨¦m! Sta?¨ª, kdy? si do obchodn¨ªho domu IKEA p?inesete seznam pot?ebnych v¨§c¨ª, a vezmete si n¨¢kupn¨ª voz¨ªk. V¨§t?ina na?ich vyrobk? je balena v ploch¨¦m balen¨ª, tak?e si je snadno nalo?¨ªte a odvezete i n¨¢sledn¨§ smontujete. Nebo byste cht¨§li, aby zbo?¨ª vybral a dopravil n¨§kdo za v¨¢s?
?luty n¨¢kladn¨ª v?z
Doprava
V¨§t?ina na?ich produkt? je navr?ena a zabalena tak, abyste si je mohli hned odv¨¦zt dom?. Pokud ale chcete, m??eme v¨¢m v¨¢? n¨¢kup dov¨¦zt p?¨ªmo do m¨ªsta va?eho podnik¨¢n¨ª. Cena dopravy z¨¢vis¨ª na hodnot¨§ n¨¢kupu.
Doprava
?luty n¨¢kladn¨ª v?z a zam¨§stnanec IKEA
Vyzvednut¨ª zbo?¨ª pro z¨¢kazn¨ªka a doprava
Pokud vyu?ijete na?i slu?bu vyzvednut¨ª zbo?¨ª pro z¨¢kazn¨ªka a dopravu, ud¨§l¨¢me ve?kerou t¨§?kou pr¨¢ci za v¨¢s. Vyzvedneme zbo?¨ª podle va?eho n¨¢kupn¨ªho seznamu ze samoobslu?n¨¦ho skladu a pak ho dovezeme a? k v¨¢m.
Vyzvednut¨ª zbo?¨ª
?lut¨¢ akuvrta?ka
Mont¨¢?
Vyrobky IKEA jsou navr?eny tak, abyste si je mohli sami smontovat. D¨ªky tomu u?et?¨ªte spoustu pen¨§z. Nicm¨¦n¨§, pokud budete cht¨ªt, s radost¨ª se ujmeme mont¨¢?e m¨ªsto v¨¢s.
Mont¨¢?
Mont¨¦rky
Instalace
Na?e pln¨§ koordinovan¨¢ slu?ba instalace v¨¢m u?et?¨ª cenny ?as i n¨¢mahu. V nab¨ªdce je ?ada alternativ, abyste si mohli vybrat podle svych pot?eb.
Instalace
Karta IKEA Business
Platba/financov¨¢n¨ª
Pokud jste zjistili, ?e po?¨ªzen¨ª vysn¨§n¨¦ kancel¨¢?e p?esahuje va?e aktu¨¢ln¨ª finan?n¨ª mo?nosti, nab¨ªz¨ªme ?adu alternativ, kter¨¦ v¨¢m pomohou v¨¢? sen zrealizovat.
Platba/financov¨¢n¨ª