¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

News Room


IKEA si klade za c¨ªl sn¨ª?it prost?ednictv¨ªm nov¨¦ iniciativy plytv¨¢n¨ª potravinami o 50 %
[National]  C¨ªlem iniciativy IKEA s n¨¢zvem Food is Precious (J¨ªdlo je vz¨¢cn¨¦) je sn¨ª?it do konce fisk¨¢ln¨ªho roku 2020 plytv¨¢n¨ª j¨ªdlem ve vlastn¨ªch potravin¨¢?skych provozech o 50 %.
Chytr¨¦ optimaliza?n¨ª ?e?en¨ª, kdy se m¨§?¨ª mno?stv¨ª j¨ªdla, kter¨¦ p?ijde nazmar, a zji??uj¨ª se jeho zdroje, umo?¨¾uje pracovn¨ªk?m IKEA nach¨¢zet rozumn¨¢ ?e?en¨ª, jak plytv¨¢n¨ª j¨ªdlem zamezit. A? dosud zavedlo 20 % obchodn¨ªch dom? IKEA ?e?en¨ª, jeho? vysledkem je 176 000 u?et?enych porc¨ª j¨ªdla . Jedn¨ªm z t¨§chto obchodn¨ªch dom? je i IKEA Praha ?erny Most. Ka?doro?n¨§ si na j¨ªdle v IKEA pochutn¨¢ 650 milion? host? v t¨¦m¨§? 400 obchodn¨ªch domech na 48 trz¨ªch.

Ka?dy den podlehne zk¨¢ze nebo se vyhod¨ª p?ibli?n¨§ jedna t?etina v?ech celosv¨§tov¨§ vyp¨§stovanych ?i vyrobenych potravin. To p?edstavuje zhruba 1,3 miliardy tun vyplytvanych potravin ro?n¨§, p?i?em? ka?dy dev¨¢ty ?lov¨§k sv¨§tov¨¦ populace hladov¨ª. Jedna ?tvrtina j¨ªdla, kter¨¦ v sou?asn¨¦ dob¨§ celosv¨§tov¨§ podlehne zk¨¢ze nebo se vyhod¨ª, by dok¨¢zala nasytit 870 milion? hladov¨§j¨ªc¨ªch lid¨ª.

Jednou z kl¨ª?ovych hodnot IKEA je ?etrn¨¦ nakl¨¢d¨¢n¨ª se zdroji. J¨ªdlo je natolik cenn¨¦, ?e j¨ªm nelze plytvat. Prost?ednictv¨ªm chytr¨¦ho optimaliza?n¨ªho ?e?en¨ª se v restaurac¨ªch, bistrech a prodejn¨¢ch ?v¨¦dskych specialit IKEA plytv¨¢n¨ª j¨ªdlem m¨§?¨ª a eviduje. Chytr¨¦ optimaliza?n¨ª ?e?en¨ª sest¨¢v¨¢ z dotykov¨¦ obrazovky spojen¨¦ s plo?inovou v¨¢hou, na n¨ª? stoj¨ª n¨¢doba na odpad, aby se mno?stv¨ª potravin¨¢?sk¨¦ho odpadu dalo zjistit. Z¨ªskan¨¦ ¨²daje napom¨¢haj¨ª nal¨¦zt zp?soby, jak vyhazov¨¢n¨ª potravin zamezit.

Celkov¨§ je na?¨ªm c¨ªlem sn¨ª?it do konce srpna 2020 plytv¨¢n¨ª j¨ªdlem v potravin¨¢?skych provozech IKEA o 50 %. Do kv¨§tna 2017 zavedlo syst¨¦m proti plytv¨¢n¨ª potravinami 84 obchodn¨ªch dom? IKEA, tedy 20 % v?ech obchodn¨ªch dom? IKEA. Objem potravin¨¢?sk¨¦ho odpadu se tak doposud sn¨ª?il o 79 200 kg, co? odpov¨ªd¨¢ uspo?enym 341 000 kg CO2 a to zas 473 let?m mezi Stockholmem a Londynem. Tento syst¨¦m se na trhy IKEA zav¨¢d¨ª postupn¨§, od prosince 2016. Pat?¨ª mezi n¨§ i IKEA Praha ¨C ?erny Most.

Pr?zkum provedeny p?i zav¨¢d¨§n¨ª mezi spolupracovn¨ªky uk¨¢zal, ?e v¨ªce ne? 70 % zam¨§stnanc?, kte?¨ª pracuj¨ª s potravinami, napl¨¾uje iniciativa hrdost¨ª a 50 % podnik¨¢ opat?en¨ª proti plytv¨¢n¨ª potravinami i doma.

?Prvn¨ª vysledky iniciativy Food is Precious jsou velmi povzbudiv¨¦. D¨ªky aktivn¨ª ¨²?asti zam¨§stnanc? a syst¨¦mu m¨§?en¨ª objemu odpadu jsme u? nyn¨ª, po n¨§kolika m¨§s¨ªc¨ªch, sv¨§dky a? 30% sn¨ª?en¨ª mno?stv¨ª vyplytvan¨¦ho j¨ªdla. Vyvoj pe?liv¨§ sleduji a douf¨¢m, ?e m??e byt vyzvou pro ostatn¨ª, aby tak¨¦ za?ali uva?ovat o j¨ªdle jako cenn¨¦m bohatstv¨ª,¡° ?¨ªk¨¢ Michael La Cour, ?editel IKEA Food Services AB.

Michael La Cour je dnes ustanovenym ?lenem koalice Champions 12.3 ¨C partnerstv¨ª vyznamnych osobnost¨ª z vl¨¢dn¨ªch a podnikatelskych kruh?, mezin¨¢rodn¨ªch organizac¨ª, vyzkumnych instituc¨ª a ob?anskych spole?nost¨ª, kter¨¦ se sna?¨ª urychlit pokrok v dosahov¨¢n¨ª c¨ªle ?. 12.3 (z C¨ªl? udr?iteln¨¦ho rozvoje /SDG/) tykaj¨ªc¨ªho se plytv¨¢n¨ª potravinami.

??lenov¨¦ komise Champions 12.3 vedou sv¨§t k tomu, aby se zam¨§?il na ztr¨¢ty potravin a plytv¨¢n¨ª. S¨ªla t¨¦to jedine?n¨¦ koalice spo?¨ªv¨¢ v tom, ?e sdru?uje pozornost p?itahuj¨ªc¨ª l¨ªdry z cel¨¦ ?k¨¢ly sektor?, a m??e tak m¨ªt vliv na celosv¨§tov¨¦ dod¨¢vky potravin prost?ednictv¨ªm motivace a n¨¢zornych d?kaz?, ?e sn¨ª?en¨ª ztr¨¢t potravin a omezen¨ª jejich plytv¨¢n¨ª je mo?n¨¦ a nezbytn¨¦,¡° ?¨ªk¨¢ Liz Goodwin, v¨§deck¨¢ pracovnice a ?editelka sekce pro ztr¨¢ty potravin a plytv¨¢n¨ª potravinami p?i Institutu pro sv¨§tov¨¦ zdroje, ktery je spole?nym sekretari¨¢tem Champions 12.3. Jako ?lenka koalice Champions jsem nad?en¨¢, ?e se Michael a IKEA zapojili do na?ich ?ad.

?V ?esk¨¦ republice jsme zavedli opat?en¨ª proti plytv¨¢n¨ª potravinami v obchodn¨ªm dom¨§ IKEA ?erny Most. IKEA je spole?nost, kter¨¦ z¨¢le?¨ª na lidech a na?¨ª planet¨§ a chceme j¨ªt cestou zodpov¨§dn¨¦ho podnik¨¢n¨ª. Neust¨¢le proto pracujeme na tom, aby mno?stv¨ª odpadu z j¨ªdla bylo co nejni??¨ª. Zaveden¨ª t¨¦to inciativy je jedn¨ªm z dal?¨ªch krok?, ktery n¨¢m pom??e identifikovat oblasti, kde je prostor jeho mno?stv¨ª je?t¨§ v¨ªce sn¨ª?it,¡° uv¨¢d¨ª Gergely Miskolczi, mana?er IKEA FOOD ?esk¨¢ republika, Ma?arsko a Slovensko. ?Za?¨¢tkem roku 2018 pl¨¢nujeme program zav¨¦st i do zbyvaj¨ªc¨ªch t?ech obchodn¨ªch dom? IKEA v ?esk¨¦ republice,¡° dopl¨¾uje Gergely Miskolczi.

Obchodn¨ª domy IKEA na cel¨¦m sv¨§t¨§ ro?n¨§ nav?t¨ªv¨ª t¨¦m¨§? jedna miliarda lid¨ª. D¨ªky celosv¨§tov¨¦mu vlivu IKEA m¨¢me skv¨§lou p?¨ªle?itost inspirovat lidi, aby zm¨§nili zp?sob uva?ov¨¢n¨ª o plytv¨¢n¨ª j¨ªdlem a zapojili udr?itelnost do ka?dodenn¨ªho zp?sobu ?ivota ¨C v souladu s viz¨ª IKEA, j¨ª? je vytv¨¢?et lep?¨ª ka?dodenn¨ª ?ivot pro velkou v¨§t?inu lid¨ª. Prost?ednictv¨ªm sortimentu bytov¨¦ho za?¨ªzen¨ª IKEA mohou z¨¢kazn¨ªci nal¨¦zt ?e?en¨ª, jak sn¨¢ze t?¨ªdit odpad a zbytky j¨ªdla uchovat d¨¦le ?erstv¨¦ v n¨¢dob¨¢ch na potraviny.

Zpr¨¢va o udr?itelnosti v IKEA Group za rok FY16

Lok¨¢ln¨ª zpr¨¢va o udr?itelnosti IKEA ?esk¨¢ republika za rok FY16
 
Plytv¨¢n¨ª potravinami