¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

IKEA v¨¢m p?edstavuje n¨¢bytek a dopl¨¾ky ve skandin¨¢vsk¨¦m modern¨ªm stylu.

Lets Play
Adventn¨ª kalend¨¢?
V¨¢noce
D¨¢rkov¨¢ karta
Sout¨§?

N¨¢bytek, bytov¨¦ vybaven¨ª a dopl¨¾ky

square backgroundKlikni a vyzvedni

Nakupujte on-line

Chcete u?et?it sv?j ?as? V e-shopu m¨¢me otev?eno 365 dn¨ª v roce. Nakupujte odkudkoliv a kdykoliv...
Chci se dozv¨§d¨§t v¨ªcesquare backgroundGalerie n¨¢pad?
Hled¨¢te inspiraci, jak by mohla vypadat va?e dom¨¢cnost?
Za?n¨§te pl¨¢novatsquare backgroundsquare backgroundsquare backgroundsquare backgroundsquare backgroundsquare backgroundPl¨¢nova?IKEA KOLEKCECetelem?asopis IKEA FAMILY

Druhy ?ivot n¨¢bytku

P?idej se k n¨¢m

Kolekce YPPERLIG

Finan?n¨ª slu?by

Chci byt p?ipevn¨§n

Nov¨¦ vyd¨¢n¨ª je tu

Zajist¨§te sv¨¦mu nepot?ebn¨¦mu n¨¢bytku IKEA novy domov.
R?znorod¨¢ pr¨¢ce v prost?ed¨ª, do kter¨¦ho snadno a rychle zapadnete.
Origin¨¢ln¨ª, designov¨¦, jedine?n¨¦. To jsou limitovan¨¦ edice n¨¢bytku a dopl¨¾k? z ?ady #KolekceIKEA.
N¨¢kup na spl¨¢tky bez hotovosti a bez navy?en¨ª.
P?¨ªb¨§hy, n¨¢v?t¨§vy, rekonstrukce, inspirace a mnohem v¨ªce...
V?ichni si p?ejeme, aby byl domov bezpe?ny. Kdy? budeme spolupracovat, sni?ujeme t¨ªm riziko nehod.
V¨ªce informac¨ªNab¨ªdka volnych pozicTo m¨§ zaj¨ªm¨¢V¨ªce informac¨ªProhl¨¦dnout si ?asopisV¨ªce informac¨ª

Online pl¨¢nova?e

P?ipevn¨§te toDruhy ?ivot n¨¢bytku
IKEA FAMILYN¨¢kupn¨ª seznam
P¨¢r tip?, jak si zp?¨ªjemnit n¨¢kupy.
?asopis IKEA FAMILY LIVE.
V¨ªce inspirace
Aktualizujte si profil pro zas¨ªl¨¢n¨ª novinek e-mailem.
IKEA FAMILY
Skladov¨¦ z¨¢soby
N¨¢kupn¨ª seznam.
D¨ªky registraci z¨ªsk¨¢te z na?ich str¨¢nek mnohem v¨ªce.
Vytvo?te si n¨¢kupn¨ª seznam
IKEA ?esk¨¢ republikaIKEA ?esk¨¢ republikaIKEA
IKEA bl¨ª? k v¨¢m
IKEA katalog
?t¨§te on-line
SLU?BY PRO VA?E POHODL¨ª
M??ete si v?e ud¨§lat sami. Ale nemus¨ªte.
Vyzvedneme za v¨¢s vybran¨¦ vyrobky v obchodn¨ªm dom¨§ a p?ivezeme v¨¢m je dom?.
Vyzvednut¨ª zbo?¨ª s dopravou
M??eme v¨¢m zajistit mont¨¢? n¨¢bytku
Mont¨¢?
Na?i partne?i pro v¨¢s zajist¨ª instalaci kuchyn¨§.
Instalace
Transportn¨ª slu?by
Doprava
Prostudujte si v?echny na?e slu?by

Obchodn¨ª d?m IKEA ve va?¨ª bl¨ªzkosti

Informace a dotazy
Informace
Po?lete n¨¢m e-mail zde
Zavolejte n¨¢m
234 567 890
Vol¨¢n¨ª na jednotn¨¦ telefonn¨ª ?¨ªslo 234 567 890 je za cenu dle cen¨ªku hovorn¨¦ho a v?eobecnych obchodn¨ªch podm¨ªnek va?eho oper¨¢tora.
Otev¨ªrac¨ª doba
7 dn¨ª v tydnu
Obchodn¨ª domy 9.00¨C21.00
Restaurace 8.30¨C21.00
Zav?eno
1. 1., Velikono?n¨ª pond¨§l¨ª, 8. 5., 28. 9., 28. 10.,
24. 12., 25. 12., 26. 12.
31. 12. otev?eno 9.00¨C16.00